قدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصادمقاومتي مبتني بر انديشة مقام معظم رهبري

پژوهشنامة انتقادي متون و برنامههاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ماهنامة علمي ـ پژوهشي، سال هفدهم، شمارة نهم، اسفند ۱۳۹۶ ،۱۱۹-۱۴۱ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصادمقاومتي مبتني بر انديشة مقام معظم رهبري * الهمراد سيف چكيده طرح… Read More

بانک موضوعی فروشگاه مجازی و خدمات علمی

برق عمران الکترونیک و مخابرات صنایع کامپیوتر و IT کشاورزی و شیلات معدن معماری مکانیک موادومتالوژی نساجی نفت وپتروشیمی نقشه برداری ادبیات فارسی اقتصاد تربیت بدنی جغرافیا حسابداری حقوق روانشناسی و تربیتی زیان های خارجی علوم اجتماعی علوم سیاسی فلسفه… Read More