مقاله شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل های سری زمانی

بازدید: ۰مجله علوم آمار ی، بهار و تابستان ١٣٩٧ ١۶٣ – ١۴٣ ص، ١ شماره، ١٢ جلد DOI: 10.29252/jss.12.1.143 شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل های سری زمانی رضا ذبیحی مقدم، رحیم چینی پرداز و غلامعلی پرهام گروه… Read More

مقاله پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی

بازدید: ۱مجله علوم آمار ی، بهار و تابستان ١٣٩٧ ٢٠٨ – ١٨٩ ص، ١ شماره، ١٢ جلد DOI: 10.29252/jss.12.1.189 پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی آزاده مجیری١ ،یداله واقعی١ ،حمیدرضا نیلی ثانی١ ،غلامرضا… Read More

مقاله ارزیابی شناخت، نگرش و توانایی دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در زمینه کاربرد آمار حیاتی

بازدید: ۱ مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال ۱۳۹۷ / دوره ۴۲ / شماره ۱ ۵۹ ارزیابی شناخت، نگرش و توانایی دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در زمینه کاربرد آمار حیاتی ، منور افضل آقایی ۱ نجمه عسگری ۴ ،… Read More

اجرای پایان نامه به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد

بازدید: ۰یادداشت سردبیر نقش متخصصان آمار در پایاننامهها یکی از مهم ترین بخش های اجرای پژوهش، تحلیل داده هاست که این مرحله اساسی در پژوهش های کمی عمدتاً با انجام تحلیل های آماری صورت می گیرد. در پایان نامه های… Read More