اجرای پایان نامه به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد

یادداشت سردبیر نقش متخصصان آمار در پایاننامهها یکی از مهم ترین بخش های اجرای پژوهش، تحلیل داده هاست که این مرحله اساسی در پژوهش های کمی عمدتاً با انجام تحلیل های آماری صورت می گیرد. در پایان نامه های تحصیالت… Read More

آمار

جزوه آمارو احتمالات کاربردی جزوه آمارواحتمال مهندسی استادزهرا اسکندری شریف فایل توانسته است با کیفیت وقیمت هایی بی نظیر در بخش تایپ -سایت ترجمه – صفحه‌آرایی کتاب – تبدیل پایان نامه به کتاب و مقاله – به عنوان مرکز توجه… Read More