مقاله نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی

بازدید: ۸نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی مهرانه سلطانی نژاد کاووس محمودی چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی بود. این پژوهش… Read More

مقاله تعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چندرسانهاي لوح دانش مبتني بر ديدگاه ساخت گرا بر بهبود عملكرد رياضي دانشآموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي

بازدید: ۳Journal of Learning Disabilities, spring 2018 1397 بهار، يادگيري ناتوانيهاي مجلهي Vol. 7, No.3/7-34 34-7 ي۳/ شماره ، ي۷ دوره ۷ تعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چندرسانهاي لوح دانش مبتني بر ديدگاه ساخت گرا بر بهبود عملكرد… Read More

مقاله اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي

بازدید: ۷Journal of Learning Disabilities, spring 2018 1397 بهار، يادگيري ناتوانيهاي مجلهي Vol. 7, No.3/57-76 57 76- ي۳/ شماره ، ي۷ دوره ۵۷ اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي… Read More

مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعهای مبتنی بر الگوی

بازدید: ۵۱۲ مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره سيوچهارم / بهار ۲۹۳۱ مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعهای مبتنی بر الگوی مسائل کالمی ریاضی ۱ سیده زهرا ابوالحسنی کومله ۲ فریدون رهنمای رودپشتی ۳ احمد شاهورانی ۴ فرهاد… Read More