چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند؟

فرهنگ و اندیشۀ ریاضی سال ٣٧ ،شمارۀ ۶٢) بهار و تابستان ١٣٩٧ ،(صص. ١ تا ١٣ چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند؟ مرتضی منیری چکیده در این مقاله، به این موضوع می پردازیم که چرا فلسفه های… Read More

مقاله نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی

نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی مهرانه سلطانی نژاد کاووس محمودی چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی بود. این پژوهش از… Read More

مقاله اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي

Journal of Learning Disabilities, spring 2018 1397 بهار، يادگيري ناتوانيهاي مجلهي Vol. 7, No.3/57-76 57 76- ي۳/ شماره ، ي۷ دوره ۵۷ اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي ۱… Read More

مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعهای مبتنی بر الگوی

۱۲ مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره سيوچهارم / بهار ۲۹۳۱ مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعهای مبتنی بر الگوی مسائل کالمی ریاضی ۱ سیده زهرا ابوالحسنی کومله ۲ فریدون رهنمای رودپشتی ۳ احمد شاهورانی ۴ فرهاد حسین… Read More