مقاله بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس

فصلنامه )علمی – پژوهشی( زیست شناسی تکوینی سال نهم، شماره ۳ ،تابستان ۱۳۹۶ بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس (.L culinaris Lens( ۱ *نفیسه عظیمی ۳ ، فائزه قناتی… Read More