بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی

۱۴۰ b b بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی vannamei Litopenaeusدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه •فاطمه خیاطی علوم و فنون دریایی خرمشهر، استان خوزستان دانشیار… Read More

مقاله بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس

فصلنامه )علمی – پژوهشی( زیست شناسی تکوینی سال نهم، شماره ۳ ،تابستان ۱۳۹۶ بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس (.L culinaris Lens( ۱ *نفیسه عظیمی ۳ ، فائزه قناتی… Read More

مقاله ارزیابی عصب زیست شناسی کودک آزاری

ارزیابی عصبزیستشناسی کودکآزاری سامان مفاخری باشماق و همکاران ۸۳۱ ۸۳۳۱ بهار ،۸ شماره ،۵ کودک، دوره روان سالمت فصلنامه ارزیابی عصبزیستشناسی کودکآزاری *۱ ،یحیی نفس سامان مفاخری باشماق ۱ ،فرنگیس کاظمی۲ زاده ۸ .کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،… Read More