مقاله رهیافت حدس جهت محاسبۀ انرژي حالت پایۀ معادلات شرودینگر غیر خطی در فیزیک بس ذرهاي

مجلۀ پژوهش سیستمهاي بسذرهاي، دورة۸ ،شمارة۱۶ ،بهار۱۳۹۷ ۷۳ باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است. این مقاله تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص ۰,۴ بینالمللی میباشد. رهیافت حدس جهت محاسبۀ انرژي حالت پایۀ معادلات شرودینگر غیر خطی در فیزیک… Read More

مقاله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

تحقیقی مقاله دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل دوره ششم، شمارة ۲ ،بهار – تابستان۳۱۹۷ ،صفحه ۷۷-۱۹ ارزيابي فاکتورهاي موثر در کيفيت آموزشي گروه فيزيک پزشکي ۳ ،هادي طالشی آهنگري مجید جديدي… Read More

مقاله پوزيتيويسم و رويگرداني بعضي از فيزيكدانان برجستة قرن بيستم از آن

فلسفة علم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ۱۳۹۶ ،۱۰۷-۱۳۵ پوزيتيويسم و رويگرداني بعضي از فيزيكدانان برجستة قرن بيستم از آن * مهدي گلشني ** مرتضي خطيري يانه سري   گزینه مورد نظر… Read More

مقاله مطالعه تئوری و تجربی مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی بعضی دی هیدروکسی بنزوئیک اسیدها در حضور نوکلئوفیلهای مختلف

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال سيزدهم، شماره ۸۴ پایيز ۹۳۱۷ ۵۷ مطالعه تئوری و تجربی مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی بعضی دی هیدروکسی بنزوئیک اسیدها در حضور نوکلئوفیلهای مختلف *،۱ ،داوود نعمت الهی۲ هادی بیگی نژاد ۳ ، صادق خزل پور… Read More

مقاله تثبیت نانوذرات طال بر روی مسفریت و کاربرد آن به عنوان یک کاتالیزور

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال سيزدهم، شماره ۸۴ پایيز ۹۳۱۷ ۳۵۱ تثبیت نانوذرات طال بر روی مسفریت و کاربرد آن به عنوان یک کاتالیزور دوفلزی قابل بازیافت مغناطیسی در تهیه پروپارژیلآمینها ، رضا بنیاسی ۱ ، فاطمه زارع *،۱… Read More

چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند؟

فرهنگ و اندیشۀ ریاضی سال ٣٧ ،شمارۀ ۶٢) بهار و تابستان ١٣٩٧ ،(صص. ١ تا ١٣ چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند؟ مرتضی منیری چکیده در این مقاله، به این موضوع می پردازیم که چرا فلسفه های… Read More

مقاله نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی

نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی مهرانه سلطانی نژاد کاووس محمودی چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی بود. این پژوهش از… Read More

مقاله اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي

Journal of Learning Disabilities, spring 2018 1397 بهار، يادگيري ناتوانيهاي مجلهي Vol. 7, No.3/57-76 57 76- ي۳/ شماره ، ي۷ دوره ۵۷ اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي ۱… Read More

مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعهای مبتنی بر الگوی

۱۲ مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره سيوچهارم / بهار ۲۹۳۱ مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعهای مبتنی بر الگوی مسائل کالمی ریاضی ۱ سیده زهرا ابوالحسنی کومله ۲ فریدون رهنمای رودپشتی ۳ احمد شاهورانی ۴ فرهاد حسین… Read More