مقاله بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس

بازدید: ۰فصلنامه )علمی – پژوهشی( زیست شناسی تکوینی سال نهم، شماره ۳ ،تابستان ۱۳۹۶ بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس (.L culinaris Lens( ۱ *نفیسه عظیمی ۳ ، فائزه… Read More

مقاله ارزیابی عصب زیست شناسی کودک آزاری

بازدید: ۶ارزیابی عصبزیستشناسی کودکآزاری سامان مفاخری باشماق و همکاران ۸۳۱ ۸۳۳۱ بهار ،۸ شماره ،۵ کودک، دوره روان سالمت فصلنامه ارزیابی عصبزیستشناسی کودکآزاری *۱ ،یحیی نفس سامان مفاخری باشماق ۱ ،فرنگیس کاظمی۲ زاده ۸ .کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان… Read More

مقاله نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی

بازدید: ۸نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی مهرانه سلطانی نژاد کاووس محمودی چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی بود. این پژوهش… Read More

مقاله تعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چندرسانهاي لوح دانش مبتني بر ديدگاه ساخت گرا بر بهبود عملكرد رياضي دانشآموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي

بازدید: ۳Journal of Learning Disabilities, spring 2018 1397 بهار، يادگيري ناتوانيهاي مجلهي Vol. 7, No.3/7-34 34-7 ي۳/ شماره ، ي۷ دوره ۷ تعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چندرسانهاي لوح دانش مبتني بر ديدگاه ساخت گرا بر بهبود عملكرد… Read More

مقاله اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي

بازدید: ۷Journal of Learning Disabilities, spring 2018 1397 بهار، يادگيري ناتوانيهاي مجلهي Vol. 7, No.3/57-76 57 76- ي۳/ شماره ، ي۷ دوره ۵۷ اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي… Read More

مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعهای مبتنی بر الگوی

بازدید: ۵۱۲ مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره سيوچهارم / بهار ۲۹۳۱ مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعهای مبتنی بر الگوی مسائل کالمی ریاضی ۱ سیده زهرا ابوالحسنی کومله ۲ فریدون رهنمای رودپشتی ۳ احمد شاهورانی ۴ فرهاد… Read More

مقاله شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل های سری زمانی

بازدید: ۰مجله علوم آمار ی، بهار و تابستان ١٣٩٧ ١۶٣ – ١۴٣ ص، ١ شماره، ١٢ جلد DOI: 10.29252/jss.12.1.143 شناسایی انواع تغییرات تأثیر گذار بر رفتار مدل های سری زمانی رضا ذبیحی مقدم، رحیم چینی پرداز و غلامعلی پرهام گروه… Read More

مقاله پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی

بازدید: ۱مجله علوم آمار ی، بهار و تابستان ١٣٩٧ ٢٠٨ – ١٨٩ ص، ١ شماره، ١٢ جلد DOI: 10.29252/jss.12.1.189 پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی آزاده مجیری١ ،یداله واقعی١ ،حمیدرضا نیلی ثانی١ ،غلامرضا… Read More