مقاله واکاوی ماهیت دین از منظر حقوق اسالمی و حقوق اروپایی

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی، دوره ۱۱ ،ویژهنامه پیشگیری از جرم و حقوق، زمستان ۱۳۹۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ :پذیرش تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ :دریافت تاریخ ۳۴۴ – ۳۳۳ صص  واکاوی ماهیت دین از منظر حقوق اسالمی و حقوق اروپایی ۱ ، صدیقه سرلک۲… Read More

مقاله تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بینالملل خصوصی در پرتو آراي دادگاه اروپایی حقوق بشر

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره ۴۹ ،زمستان ۱۳۹۴ تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پرتو آراي دادگاه اروپایی حقوق بشر * رضا مقصودي (۱۳۹۴/۹/۱۰ :پذیرش تاریخ- ۱۳۹۴/۳/۳ :دریافت تاریخ( چکیده هنجارهاي حقوق بشر تحولاتی… Read More

جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری

۱ جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری ۳ ۲ زهرا شیرزاد نظرلو علیاکبر گرجی ازندریانی، چکیده دربارۀ وضعیت معلولین و استانداردهای داخلی و بینالمللی حاکم در این زمینه سخن بسیار گفته شده است. اما در حوزۀ شهرسازی و توجه… Read More

حقوق؛ واقعيت يا اعتبار(ماهيت حقوق)

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دوره ۴۷ ،شمارة ۱ ،بهار ۱۳۹۶ ،صفحات ۴۸ – ۳۷ حقوق؛ واقعيت يا اعتبار(ماهيت حقوق)  امير صادقي نشاط دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۹۵/۱۱/۹ :تصويب تاريخ – ۱۳۹۵/۸/۴ :دريافت… Read More

جوهر حقوق بشر در نظر يههاي « حقوق طبيعي «و » حقوق اسلامي »

پژوهشنامه انديشههاي حقوقي سال اول، شماره )۳، )پاييز ۱۳۹۱صص۱۱۱ – ۸۱ جوهر حقوق بشر در نظر يههاي « حقوق طبيعي «و » حقوق اسلامي » * محمدجواد جاويد دانشيار گروه حقوق عمومي، دانشگاه تهران مصطفي شفيعزاده خولنجاني دانشجوي كارشناسي ارشد… Read More

پرسشنامه رایگان اعتیاد به اینترنت

جنس: سن: وضعیت تاهل: میزان تحصیلات: آیا درباره مقدار وقتی که در اینترنت صرف می کنید، یا درباره ماهیت وب سایت هایی که دیدار می کنید، نگرانید؟ اگر سوالی کاملا درست یا غالب درست است دور «ص» دایره بکشید. اگر… Read More

پرسشنامه سرقت و حقوق کیفری

بسمه تعالی پرسشنامه سرقت و حقوق کیفری )خوش بین، ۱۳۹۲) با عرض سالم و درود ،به استحضار می رساند که قصد اینجاب بعنوان پژوهشگر ازطرح پرسشنامه صرفا کارتحقیقی بوده وهیچ ارتباطی با موضوع پرونده شما نخواهد داشت ،لذا خواهشمند است… Read More