مقاله بررسی کیفی آسیبشناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سالمت روان دانش آموزان )از دیدگاه مشاوران مدارس(

Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy رواندرمانی و مشاوره فرهنگ فصلنامه Allameh Tabataba’i University طباطبائی عالمه دانشگاه Vol. 9, No. 33, Spring 8102 97 تا ۳۳ ص، ۷۹ بهار، ۳۳ شماره، نهم سال بررسی کیفی آسیبشناسی شبکههای اجتماعی مجازی بر… Read More

مقاله اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سالمت روان دانشآموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین

Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy رواندرمانی و مشاوره فرهنگ فصلنامه Allameh Tabataba’i University طباطبائی عالمه دانشگاه Vol. 8, No. 32, Winter 2018 93 تا ۲۶ ص، ۶۹ زمستان، ۲۳ شماره، هشتم سال اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و… Read More

نیازهای اطالعاتی دانشجویان روانشناسی

سالچهارم،شماره اولـبهار۱۳۹۷ شماره پیاپی۱۰ SCIENCES AND TECHNIQUES OF INFORMATION MANAGEMENT VOL. 4, NO. 1, SPRING 1397 JUNE/2018  نیازهای اطالعاتی دانشجویان روانشناسی ۱ رحمان معرفت ۲ یزدان منصوریان ۳ محمدزره ساز )۳۹-۲۱ صفحات) چکیده هدف: این مقاله به بررسی نیالها… Read More

مقاله نیچه، روان شناسی واخلاق

برهان و عرفان، شماره هشتم، تابستان۸۵ ،ص۱۴۳ الی ۱۷۶ نیچه، روان شناسی واخلاق ۱ طاهره مسگر هروی چکیده در این نوشتار تلاش شده است، آراء نیچه در زمینهی اخلاق از چشم انداز روان شناختی خود فیلسوف مـورد بررسی قرار گیرد… Read More

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی (erq)- نسخه ۰۱ آیتمی نام و نام خانوادگی: شماره همراه: سن: سوالهای زیر درباره زندگی هیجانی شما میباشد، به خصوص درباره این که شما چگونه هیجانهای خود را کنترل )یعنی تنظیم و مدیریت( میکنید. این سوالها… Read More

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از پزشک

لطفا در فضای خالی هر عبارت، احساستان را بر اساس مقیاس زیر در هنگام ارتباط با پزشک مشخص نمائید. ۱= به هیچ وجه        ۲= تاحدی          ۳= متوسط          ۴= خیلی زیاد من زمانی که با دکتر ملاقات می کنم، احساس تنش… Read More

پرسش‌نامه رایگان رضايت شغلي بري فيلدورث

جنس:                    سن:               وضعیت تاهل:            شغل:           مقطع تحصیلی: همکار گرامی از شما خواسته می شود عکس العمل و احساس خودتان را در برابر هر یک از نوزده جمله با قرار دادن علامت (×) روی خانه مناسب مشخص کنید. ردیف موضوع به… Read More

پرسشنامه رایگان اثربخشی کلی آموزش سازمانی

پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی عبارات ردیف کمی درست است اصالً درست نیست تاحدودی درست است کامالً درست است خیلی درست است ۱ در سازمان شما به آموزش توجیهی اهمیت کافی داده می شود. ۲ آموزش توجیهی به خوبی برنامه… Read More

پرسشنامه رایگان درک علت های هیجان های دیگران : خود- سنجی

پرسشنامه درک علت های هیجان های دیگران : خود- سنجی هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند.تا می توانید صادقانه پاسخ دهید.آزمون تنها زمانی… Read More