تبعات سیاسی و اجتماعی ظهور طبقه متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی دوم

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی سال چهاردهم، شماره چهل و سوم، تابستان۱۳۹۷ ۹۶/۱۲/۱۹ :دریافت تاریخ ۹۷/۰۳/۱۱ :تصویب تاریخ ۸۳ -۱۰۵ :صفحات تبعات سیاسی و اجتماعی ظهور طبقه متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی دوم سعید جهانگیری دانشجوی دکتری، گروه علوم… Read More

ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران

فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سیاست، سال ششم، شماره ۲۴ ،بهار ۱۳۹۷) شماره پیاپی ۵۴( ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران – ساناز کرمی ۱ فائز دینپرست ۲ ۱۳۹۶/۹/۲۱ :پذیرش – ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ :دریافت چکیده موضوع این مقاله ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در… Read More

مقاله تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه شناسی معرفت؛ با تأکید بر عامل مذهب

تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعهشناسی معرفت؛ با تأکید بر عامل مذهب  عباسعلی رهبر /امیررضا صفاریان خوزانی  (١٠٨-٨٥) چکیده گذار از دورۀ بیثباتی به زمانۀتثبیت نظام جمهوری اسلامی و داعیۀ تمـدنسـازی آن و همچنین ناکارآمدی علوم سیاسی موجود… Read More

تبیین موانع سیاسی و ساختاري توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبیین موانع سیاسی و ساختاري توسعه علمی ایران در… ۱۹۵ فصلنامه مطالعات سیاسی سال دهم، شماره ۳۸ ،زمستان ۱۳۹۶ ۱۹۵ -۲۱۶ :صفحات تاریخ دریافت: ۱۵/۶/۱۳۹۶؛ تاریخ پذیرش نهایی: ۸/۹/۱۳۹۶ تبیین موانع سیاسی و ساختاري توسعه علمی ایران در حوزه… Read More

نقش شبکههای اجتماعی مجازی در فرهنگ سیاسی ایران )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای تهران(

مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهم/ شماره اول/ زمستان ۶۹۳۱ Journal of Iranian Social Development Studies 2018 (winter), Vol. 10, No.1 نقش شبکههای اجتماعی مجازی در فرهنگ سیاسی ایران )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای تهران( ، علیرضا ازغندی ۶ مجید… Read More