تبعات سیاسی و اجتماعی ظهور طبقه متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی دوم

بازدید: ۲فصلنامه تخصصی علوم سیاسی سال چهاردهم، شماره چهل و سوم، تابستان۱۳۹۷ ۹۶/۱۲/۱۹ :دریافت تاریخ ۹۷/۰۳/۱۱ :تصویب تاریخ ۸۳ -۱۰۵ :صفحات تبعات سیاسی و اجتماعی ظهور طبقه متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی دوم سعید جهانگیری دانشجوی دکتری، گروه… Read More

ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران

بازدید: ۱فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سیاست، سال ششم، شماره ۲۴ ،بهار ۱۳۹۷) شماره پیاپی ۵۴( ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران – ساناز کرمی ۱ فائز دینپرست ۲ ۱۳۹۶/۹/۲۱ :پذیرش – ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ :دریافت چکیده موضوع این مقاله ارزیابی وضعیت دانش سیاسی… Read More

مقاله تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه شناسی معرفت؛ با تأکید بر عامل مذهب

بازدید: ۱ تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعهشناسی معرفت؛ با تأکید بر عامل مذهب  عباسعلی رهبر /امیررضا صفاریان خوزانی  (١٠٨-٨٥) چکیده گذار از دورۀ بیثباتی به زمانۀتثبیت نظام جمهوری اسلامی و داعیۀ تمـدنسـازی آن و همچنین ناکارآمدی علوم… Read More

تبیین موانع سیاسی و ساختاري توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی

بازدید: ۱ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبیین موانع سیاسی و ساختاري توسعه علمی ایران در… ۱۹۵ فصلنامه مطالعات سیاسی سال دهم، شماره ۳۸ ،زمستان ۱۳۹۶ ۱۹۵ -۲۱۶ :صفحات تاریخ دریافت: ۱۵/۶/۱۳۹۶؛ تاریخ پذیرش نهایی: ۸/۹/۱۳۹۶ تبیین موانع سیاسی و ساختاري توسعه علمی ایران در… Read More

نقش شبکههای اجتماعی مجازی در فرهنگ سیاسی ایران )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای تهران(

بازدید: ۰مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهم/ شماره اول/ زمستان ۶۹۳۱ Journal of Iranian Social Development Studies 2018 (winter), Vol. 10, No.1 نقش شبکههای اجتماعی مجازی در فرهنگ سیاسی ایران )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای تهران( ، علیرضا ازغندی ۶… Read More