مقاله ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئت های ورزشی استان تهران

بازدید: ۱ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئت های ورزشی استان تهران معصومه شهبازی ۷ ۱ ، علی اصغر درودیان ۹ ، ندا کامکار هفشجانی ص.ص: ۰۳-۸۷ ۳۷/۰/۷۷ :دریافت تاریخ ۳۷/۷۵/۷۱ :تصویب تاریخ چکیده هدف کلی… Read More

مقاله شناسایی و اولویت بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با “رویکرد کارت امتیازی متوازن” و “فرایند “

بازدید: ۱August-September 2018, Volume 7, Issue 4 DOI: 10.21859/jhpm-07043 Journal of Health Promotion Management (JHPM) Original Article Identification and Prioritization of Performance Assessment Indicators of Physical Education Institutions at Iranian Medical Sciences Universities Using Balanced Scorecard Approach and Analytical Hierarchy… Read More

مقاله تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی) معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه

بازدید: ۳۴۶ تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی) معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه( ۱ *علی کریمی ۲ جواد جهان چکیده هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی بین توانمندسازی و تعهد شغلی معلمان… Read More

مقاله ارزيابي وضعيت نيروي انساني برنامه تربيت بدني دانشآموزان كم توان ذهني مدارس شهر تهران

بازدید: ۱Journal of school psychology, Spring 2018 1397 بهار، مدرسه روانشناسي مجلهي Vol.7, No.1/27-49 49 -27 ي۱/ شماره ، ي۷ دوره ۲۷ ارزيابي وضعيت نيروي انساني برنامه تربيت بدني دانشآموزان كم توان ذهني مدارس شهر تهران ۱ و سعيد غياثي… Read More

مقاله رابطة اثربخشي ارتباطات داخلي با پذيرش تغيير در دانشكدههاي تربيت بدني دانشگاههاي دولتي تهران

بازدید: ۱مديريت ورزشي _ بهار ۱۳۹۷ ۱ – ۱۶ : ص، ۱ شمارة، ۱۰ دورة ۹۰ / ۰۷ / ۲۵ : دريافت تاريخ ۹۱ / ۰۱ /۲۰ : پذيرش تاريخ رابطة اثربخشي ارتباطات داخلي با پذيرش تغيير در دانشكدههاي تربيت… Read More

مقاله آموزش فراگیر تربیت بدنی

بازدید: ۱سال سیزدهم – ۱۳۹۲ – شماره ۹ – پیاپی ۱۲۲ ۵۰ آموزش فراگیر تربیتبدنی معصومه شهبازي/ دکتراي مدیریت و برنامهریزي در تربیتبدنی علیرضا رمضانی/ استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علیاصغر درودیان/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال… Read More

مقاله بررسی عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کالسهای تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی

بازدید: ۲مطالعات مدیریت ورزشی شماره ۶۲ .،آذر و دی ۳۱۳۱ .،صص ۰۷-۹۳ بررسی عوامل موثر بر بروز بیانضباطی در کالسهای تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی ۱ مسعود نادریان جهرمی ، ۲ رفعت علیمحمدی ۳ ، محدثه حجتیمقدم… Read More

مقاله رابطة بين توانمندسازي و يادگيري سازماني در دانشكدههاي تربيت بدني

بازدید: ۸مديريت ورزشي _ فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۵ ۲۵ -۳۶ : ص ، ۱ شمارة، ۸ دورة ۹۰ / ۰۹ / ۱۹ : دريافت تاريخ ۹۱ / ۰۴ / ۱۷ : پذيرش تاريخ رابطة بين توانمندسازي و يادگيري سازماني در… Read More