مقاله ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئت های ورزشی استان تهران

ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئت های ورزشی استان تهران معصومه شهبازی ۷ ۱ ، علی اصغر درودیان ۹ ، ندا کامکار هفشجانی ص.ص: ۰۳-۸۷ ۳۷/۰/۷۷ :دریافت تاریخ ۳۷/۷۵/۷۱ :تصویب تاریخ چکیده هدف کلی پژوهش… Read More

مقاله شناسایی و اولویت بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با “رویکرد کارت امتیازی متوازن” و “فرایند “

August-September 2018, Volume 7, Issue 4 DOI: 10.21859/jhpm-07043 Journal of Health Promotion Management (JHPM) Original Article Identification and Prioritization of Performance Assessment Indicators of Physical Education Institutions at Iranian Medical Sciences Universities Using Balanced Scorecard Approach and Analytical Hierarchy Process… Read More

مقاله تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی) معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه

۴۶ تدوین مدل ارتباطی بین توانمند سازی و تعهد شغلی مطالعه موردی) معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه( ۱ *علی کریمی ۲ جواد جهان چکیده هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی بین توانمندسازی و تعهد شغلی معلمان تربیت… Read More

مقاله ارزيابي وضعيت نيروي انساني برنامه تربيت بدني دانشآموزان كم توان ذهني مدارس شهر تهران

Journal of school psychology, Spring 2018 1397 بهار، مدرسه روانشناسي مجلهي Vol.7, No.1/27-49 49 -27 ي۱/ شماره ، ي۷ دوره ۲۷ ارزيابي وضعيت نيروي انساني برنامه تربيت بدني دانشآموزان كم توان ذهني مدارس شهر تهران ۱ و سعيد غياثي ندوشن۲… Read More

مقاله رابطة اثربخشي ارتباطات داخلي با پذيرش تغيير در دانشكدههاي تربيت بدني دانشگاههاي دولتي تهران

مديريت ورزشي _ بهار ۱۳۹۷ ۱ – ۱۶ : ص، ۱ شمارة، ۱۰ دورة ۹۰ / ۰۷ / ۲۵ : دريافت تاريخ ۹۱ / ۰۱ /۲۰ : پذيرش تاريخ رابطة اثربخشي ارتباطات داخلي با پذيرش تغيير در دانشكدههاي تربيت بدني… Read More

مقاله آموزش فراگیر تربیت بدنی

سال سیزدهم – ۱۳۹۲ – شماره ۹ – پیاپی ۱۲۲ ۵۰ آموزش فراگیر تربیتبدنی معصومه شهبازي/ دکتراي مدیریت و برنامهریزي در تربیتبدنی علیرضا رمضانی/ استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علیاصغر درودیان/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال مهین… Read More

مقاله بررسی عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کالسهای تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ۶۲ .،آذر و دی ۳۱۳۱ .،صص ۰۷-۹۳ بررسی عوامل موثر بر بروز بیانضباطی در کالسهای تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی ۱ مسعود نادریان جهرمی ، ۲ رفعت علیمحمدی ۳ ، محدثه حجتیمقدم ۱٫دانشیار… Read More

مقاله رابطة بين توانمندسازي و يادگيري سازماني در دانشكدههاي تربيت بدني

مديريت ورزشي _ فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۵ ۲۵ -۳۶ : ص ، ۱ شمارة، ۸ دورة ۹۰ / ۰۹ / ۱۹ : دريافت تاريخ ۹۱ / ۰۴ / ۱۷ : پذيرش تاريخ رابطة بين توانمندسازي و يادگيري سازماني در دانشكدههاي… Read More