مقاله بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی

پژوهشهای فلسفی فصلنامه علمی-پژوهشی سال ۲۱ /شماره ۱۱ /بهار ۲۹۳۱ * بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی ** عبداهلل نصری استاد گروه فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائی )نویسنده مسئول( سیدمختار موسوی دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی،… Read More

تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میانفرهنگی هاینتس

…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹ فصلنامه  سال دوازدهم  شماره ۳۳ تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میانفرهنگی هاینتس کیمرله از تاریخ فلسفه (صفحات ۹ تا ۳۱ ( ۲ * رضا دهقانی ۱ علی سنایی ۹۶/۱۰/۰۱ :پذیرش ۹۶/۰۶/۳۱ :دریافت… Read More

مقاله روشها‌و‌مؤلفه های‌فلسفه‌سیاسی‌ابن سینا حسن

۱ روشها‌و‌مؤلفههای‌فلسفه‌سیاسی‌ابنسینا حسن علی یاری ۲ چکیده فلسفه سیاسی ابنسینا دارای اصول‌و‌مؤلفههای منحصر بهفردی است که‌بهرغم نقش بیبدیل آن‌ در‌تبیین فلسفه سیاسی اسالمی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.‌برای فهم‌و‌تبیین درست‌فلسفه سیاسی وی ضرورت‌دارد‌تا‌تمامی آثار‌وی بررسی شود.‌پژوهش حاضر، با روش‌توصیفی… Read More

فلسفة فلسفة دين

فلسفة فلسفة دين ۸۹/۸/۱۰ :تأييد تاريخ ۸۹/۷/۵ :دريافت تاريخ مهدي عبداللّهي _______________________________________________________________ * چكيده فلسفةدين در حال حاضريكي ازپربسامدترين رشتههاي ديـنپژوهـي درمغـربزمـين اسـت. نوشـتار حاضر، فلسفةدين را بهمثابةموضـوع مـورد كـاوش قـرارداده، ابعـادمختلـف آن، از جملـهتاري خچـة پيدايش، تعريف، موضوع، مسائل… Read More