مقاله بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی

بازدید: ۱پژوهشهای فلسفی فصلنامه علمی-پژوهشی سال ۲۱ /شماره ۱۱ /بهار ۲۹۳۱ * بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی ** عبداهلل نصری استاد گروه فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائی )نویسنده مسئول( سیدمختار موسوی دانشجوی دکتری فلسفه و کالم… Read More

تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میانفرهنگی هاینتس

بازدید: ۱…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹ فصلنامه  سال دوازدهم  شماره ۳۳ تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میانفرهنگی هاینتس کیمرله از تاریخ فلسفه (صفحات ۹ تا ۳۱ ( ۲ * رضا دهقانی ۱ علی سنایی ۹۶/۱۰/۰۱ :پذیرش ۹۶/۰۶/۳۱… Read More

مقاله روشها‌و‌مؤلفه های‌فلسفه‌سیاسی‌ابن سینا حسن

بازدید: ۱۱ روشها‌و‌مؤلفههای‌فلسفه‌سیاسی‌ابنسینا حسن علی یاری ۲ چکیده فلسفه سیاسی ابنسینا دارای اصول‌و‌مؤلفههای منحصر بهفردی است که‌بهرغم نقش بیبدیل آن‌ در‌تبیین فلسفه سیاسی اسالمی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.‌برای فهم‌و‌تبیین درست‌فلسفه سیاسی وی ضرورت‌دارد‌تا‌تمامی آثار‌وی بررسی شود.‌پژوهش حاضر، با… Read More

فلسفة فلسفة دين

بازدید: ۱فلسفة فلسفة دين ۸۹/۸/۱۰ :تأييد تاريخ ۸۹/۷/۵ :دريافت تاريخ مهدي عبداللّهي _______________________________________________________________ * چكيده فلسفةدين در حال حاضريكي ازپربسامدترين رشتههاي ديـنپژوهـي درمغـربزمـين اسـت. نوشـتار حاضر، فلسفةدين را بهمثابةموضـوع مـورد كـاوش قـرارداده، ابعـادمختلـف آن، از جملـهتاري خچـة پيدايش، تعريف، موضوع،… Read More

ررسی تأثیر آموزش ذهنیت فلسفی مدیران بر جوسازمانی هنرستانهاي فنی و حرفه اي و کاردانش دخترانه مشهد

بازدید: ۰بررسی تأثیر آموزش ذهنیت فلسفی مدیران بر جوسازمانی هنرستانهاي فنی و حرفه اي و کاردانش دخترانه مشهد…………………….. ١٥٨ نام و نام خانوادگی: رشته تحصیلی: سطح تحصیلات: سنوات خدمت: پرسشنامه ذهن فلسفی لطفا توافق خود را با هر یک از… Read More