غزل سرد و گرم سیر اجمالی غزل در ادبیات فارسی )از رودکی تا حافظ(

بازدید: ۱غزل سرد و گرم سیر اجمالی غزل در ادبیات فارسی )از رودکی تا حافظ(  ابراهیم الطافی چکیده در بیان غزل باید گفت: که عشق بازی باشد با زنان و حدیث کردن با ایشان یکای از قادیمی تارین قالبهای… Read More

مقاله بررسی مشکالات آموزشی درس ادبیات فارسی و دستور زبان فارسی در دورۀ متوسطۀ اول و دوم و رسیدن به راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکالت

بازدید: ۲بررسی مشکالت آموزشی درس ادبیات فارسی و دستور زبان فارسی در دورۀ متوسطۀ اول و دوم و رسیدن به راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکالت  دکتر محمد یاسین دادکانی  علیرضا کمان باز چکیده درس ادبیات فارسی و… Read More