پرسشنامه رایگان اثربخشی کلی آموزش سازمانی

پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی عبارات ردیف کمی درست است اصالً درست نیست تاحدودی درست است کامالً درست است خیلی درست است ۱ در سازمان شما به آموزش توجیهی اهمیت کافی داده می شود. ۲ آموزش توجیهی به خوبی برنامه… Read More

پرسشنامۀ رایگان اضطراب شناختی

پرسشنامۀ اضطراب شناختی «پرسشنامۀ اضطراب شناختی»  که توسط لیندسای[۱] و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است ، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های اضطراب همراهند و از یک نمونه درمان جویان مضطرب به دست… Read More

پرسشنامه رایگان اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)   ردیف عبارات بلی خیر ۱ تصميم گيري برايم مشكل است. بلی خیر ۲ وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی روند، ناراحت می شوم. بلی خیر ۳ به نظر ميرسد كه… Read More

پرسشنامه رایگان مصرف مواد مخدر

١ این پرسشنامه قسمتی از یک تحقیق است که براي انجام می شود. سوالات راجع به مصرف مواد و همچنین سن و جنس شماست. این تحقیق وقتی به ما کمک می کند که شما با دقت هر چه بیشتر به… Read More

پرسشنامه رایگان امادگی ترک اعتیاد

جنس: سن: میزان تحصیلات: وضعیت تاهل: شغل: با تشکر از همکاري شما در این تحقیق لطفا بدون ذکر نام خود، عبارات زیر بخوانید و پاسخی را انتخاب کنید که بهتر توصیف کنندة وضعیت یا احساس شما باشد. در این پرسشنامه… Read More

پرسشنامه رایگان بررسی علل استفاده از کتابهای کمک آموزشی ۶ آیتم

پرسشنامه بررسی علل استفاده از کتابهای کمک آموزشی ۶ آیتم جنسیت ؟ دختر ۝ پسر ۝ از کتابهای کمک آموزشی استفاده می کنید ؟ بلی ۝ خیر۝ کامال عبارات مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم ۱ -یکی از علل… Read More

پرسشنامه عوامل موثر بر دوستیابی اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر بر دوستیابی اینترنتی شماره پرسشنامه: ساعت تكميل پرسشنامه: تاريخ / / ۱۳ با سالم: پاسخگوي گرامي در پي تحقيقي با عنوان بررسي عوامل موثر در دوستيابي هاي اينترنتي ) چت ( بين جوانان ۱۸-۳۰ ساله از شما… Read More

پرسشنامه علل افت تحصیلی

پرسشنامه علل افت تحصیلی )جنسيت:پسر o، دختر o ، موقعيت: شهر o ، روستا o ، شهرستان/ناحيه /منطقه…. ( رديف بسيار زياد زياد متوسط كم خيلی كم ۱ ميزان عالقه شما به رشته تحصيلی تا چه حد در افت تحصيلی… Read More

پرسشنامه رایگان مشکلات ترافیکی

پرسشنامه مشکالت ترافیکی مشخصات کلي تکميل کننده فرم شماره شناسنامه …………….. اين پرسشنامه به منظوريافتن ريشه هاي مشکالت ترافيک تهيه شده است. خواهشمنداست با پاسخ دقيق به پرسشها ما را درارزيابي دقيق مشکالت ياري کنيد. جنسيت : زن مرد باال… Read More

پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک

پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک پرسشنامه ای که پیش رو دارید بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک می باشد و نیازی به درج نام شما نیست خواهشمند است با دقت به سواالت زیر پاسخ دهید.… Read More