پرسشنامه رایگان اثربخشی کلی آموزش سازمانی

بازدید: ۱پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی عبارات ردیف کمی درست است اصالً درست نیست تاحدودی درست است کامالً درست است خیلی درست است ۱ در سازمان شما به آموزش توجیهی اهمیت کافی داده می شود. ۲ آموزش توجیهی به خوبی… Read More

پرسشنامۀ رایگان اضطراب شناختی

بازدید: ۰پرسشنامۀ اضطراب شناختی «پرسشنامۀ اضطراب شناختی»  که توسط لیندسای[۱] و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است ، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های اضطراب همراهند و از یک نمونه درمان جویان مضطرب به… Read More

پرسشنامه رایگان اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

بازدید: ۰پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)   ردیف عبارات بلی خیر ۱ تصميم گيري برايم مشكل است. بلی خیر ۲ وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی روند، ناراحت می شوم. بلی خیر ۳ به نظر ميرسد… Read More

پرسشنامه رایگان مصرف مواد مخدر

بازدید: ۰١ این پرسشنامه قسمتی از یک تحقیق است که براي انجام می شود. سوالات راجع به مصرف مواد و همچنین سن و جنس شماست. این تحقیق وقتی به ما کمک می کند که شما با دقت هر چه بیشتر… Read More

پرسشنامه رایگان امادگی ترک اعتیاد

بازدید: ۰ جنس: سن: میزان تحصیلات: وضعیت تاهل: شغل: با تشکر از همکاري شما در این تحقیق لطفا بدون ذکر نام خود، عبارات زیر بخوانید و پاسخی را انتخاب کنید که بهتر توصیف کنندة وضعیت یا احساس شما باشد. در… Read More

پرسشنامه رایگان بررسی علل استفاده از کتابهای کمک آموزشی ۶ آیتم

بازدید: ۰پرسشنامه بررسی علل استفاده از کتابهای کمک آموزشی ۶ آیتم جنسیت ؟ دختر ۝ پسر ۝ از کتابهای کمک آموزشی استفاده می کنید ؟ بلی ۝ خیر۝ کامال عبارات مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم ۱ -یکی از… Read More

پرسشنامه عوامل موثر بر دوستیابی اینترنتی

بازدید: ۵پرسشنامه عوامل موثر بر دوستیابی اینترنتی شماره پرسشنامه: ساعت تكميل پرسشنامه: تاريخ / / ۱۳ با سالم: پاسخگوي گرامي در پي تحقيقي با عنوان بررسي عوامل موثر در دوستيابي هاي اينترنتي ) چت ( بين جوانان ۱۸-۳۰ ساله از… Read More

پرسشنامه رایگان مشکلات ترافیکی

بازدید: ۱پرسشنامه مشکالت ترافیکی مشخصات کلي تکميل کننده فرم شماره شناسنامه …………….. اين پرسشنامه به منظوريافتن ريشه هاي مشکالت ترافيک تهيه شده است. خواهشمنداست با پاسخ دقيق به پرسشها ما را درارزيابي دقيق مشکالت ياري کنيد. جنسيت : زن مرد… Read More

پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک

بازدید: ۱پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک پرسشنامه ای که پیش رو دارید بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک می باشد و نیازی به درج نام شما نیست خواهشمند است با دقت به سواالت زیر پاسخ… Read More