قلمرو کمفروشی در فقه و حقوق ایران

قلمرو کمفروشی در فقه و حقوق ایران ٢ ، زینب ممقانی ١ حمید محمدیراد (تاریخ دریافت مقاله: ١٣/١١/٩٥ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ٢٥/٩/٩٦( چکیده یکی از محرّمات و آسیبهای روابط اقتصادی و اجتماعی، کمفروشی و «تطفیف» است. کمفروشی گرچه در… Read More

مقاله طرحی نو در روانشناسی، متناسب با فرهنگ و معارف اسالمی

سخن سردبیر سخن سردبیر طرحی نو در روانشناسی، متناسب با فرهنگ و معارف اسالمی چند سال پیش استاد کارگاای کاد در ش کارکت کاردد ،اددبا در،اارد اقاش ،اشکناسا در پژویش گفت ،اش یر قدم متناسب ،ا فرینگ و اقتضائات اها… Read More

سقط جنين در فقه اسلامي

فصلنامه باروري وناباروري/ پاييز ۸۴ صفحات ۳۹۷ -۳۹۰ سقط جنين در فقه اسلامي آصف محسني – آيت ا…، مدرس خارج فقه و پژوهشگر حوزهاي، افغانستان. از نظر پزشكي سقط جنين عبارت است از انداختن حمل ناقصالخلقه و يا ناتمام، خواه… Read More

مقاله فقه اقتصادي و اقتصاد اسلامي

۱۳۹۴ پاييز / ۵۹ / شماره پانزدهم فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي/ سال ۵ فقه اقتصادي و اقتصاد اسلامي ۱۳۹۴/۸/۸ :تأييد تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ :دريافت تاريخ * ______________________________________________________________ سيدحسين ميرمعزي چكيده مقاله پيش رو به رابطه بين فقه اقتصادي با اقتصاد… Read More

پرسشنامه رایگان بررسی میزان اعتقاد به دین

پرسشنامه بررسی میزان اعتقاد به دین با سالم ، احتراماً پرسش نامه اي كه در اختيار شما قرار گرفته است به منظور يك كار پژوهشي است، خواهشمند است به سؤاالت زير با دقت پاسخ دهيد تا ما را در انجام… Read More