کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری ، مصطفی عبدی ۱ مهدی کاظمی علوم

۱۰٫۲۲۰۵۱/ijar.2017.11366.1184 :DOI کد ، حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران، نویسنده مسئول ۱ دانشجوی دکتری (mkolum1361@gmail.com) ۲ دانشجوی دکتری، حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران، )abdi.accounting@yahoo.com( ۳ دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه،… Read More

مقاله بررسي خصوصيات مورفومتري پلاياي ميدانگل در دورة كواترنر

بررسي خصوصيات مورفومتري پلاياي ميدان گل… ۱۴۱ جغرافيا و توسعه شمارة ۵۱ تابستان ۱۳۹۷ ۹۶/۱/۱۷ :مقاله وصول ۹۶/۰۶/۰۶ :نهايي تأييد ۱۴۱-۱۵۸ : صفحات بررسي خصوصيات مورفومتري پلاياي ميدانگل در دورة كواترنر ۳ ، رقيه آبيار ۲ ، دكتر حسين نگارش… Read More

مقاله بررسی عوامل کالبدی و سیاسی – حقوقی تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد

فصلنامه علمی – پژوهشی برنامهریزی فضایی )جغرافیا( سال هفتم، شماره دوم، )پیاپی ۲۵ ،)تابستان ۱۳۹۶ ۹۶/۱۰/۱۲ :پذیرش تاریخ ۹۴/۰۷/۱۶ :وصول تاریخ ۳۹- ۵۸:صص sabersadighi1371@gmail.com مسؤول نویسنده* بررسی عوامل کالبدی و سیاسی – حقوقی تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد *۱… Read More

تأثير یادگيری مشارکتي بر پرورش خالقيت دانش آموزان در درس جغرافيا

فصلنامة علمي، پژوهشي ابتكار و خالقيت در علوم انساني ir.bpj.journal://http دورة هشتم، شمارة یک، تابستان ۹۷ ،صص ۱-۲۲٫ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ :دریافت تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ :پذیرش تاریخ تأثير یادگيری مشارکتي بر پرورش خالقيت دانش آموزان در درس جغرافيا ۱ *پروین احمدی ۲ پروین… Read More

مقاله شناسايي پهنههای مناسب احداث ساختمانهای بلندمرتبة شهری مطالعة موردی: شهر اردبیل

Vol. 7, No. 4, Ser (27) 2018 Identification of Appropriate Zones for Establishing Urban High-Rise Buildings (Case Study: City of Ardabil) Alireza Mohammadil1 , Sayed Milad Hoseeini2 , Hojat Arzhangi3 ۱- Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, University… Read More

مقاله ژئوپلتیک، جغرافیا و استراتژي نیروي هوایی، جغرافیا و قدرت فضـایی

ژئوپلتیک، جغرافیا و استراتژي نیروي هوایی، جغرافیا و قدرت فضـایی نویسنده: بنجامین اس. لامبث ۱ ترجمه و نقد: احمد مهرنیا چکیـده: لامبث، مقاله زیر را در سال ۱۹۹۹ میلادي و در پنج بخش جداگانه با شرحی از عملیات جنگی “طوفان… Read More

پرسشنامه رایگان مشکلات ترافیکی

پرسشنامه مشکالت ترافیکی مشخصات کلي تکميل کننده فرم شماره شناسنامه …………….. اين پرسشنامه به منظوريافتن ريشه هاي مشکالت ترافيک تهيه شده است. خواهشمنداست با پاسخ دقيق به پرسشها ما را درارزيابي دقيق مشکالت ياري کنيد. جنسيت : زن مرد باال… Read More