سرفصل دروس رشته کارشناسي مترجي زبان انگليسي (ترجمه متون)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه کارشناسي مترجي زبان انگليسي سرفصل دروسرشته کارشناسي مترجي زبان انگليسي گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:   صفحه آرایی و ویراستاری  هزینه تایپ تحلیل آماری ترجمه مشاوره مقاله و پایان نامه سفارش… Read More

کارگاه دانش افزایی آشنایی با فن ترجمه

کارگاه دانش افزایی آشنایی با فنون ترجمه شناسنامه اهداف برگزاری کارگاه .۱ ارتقای سطح علمی – پژوهشی طلاب .۲ آشنایی طلاب با فنون ترجمه .۳ بکارگیری علمی فنون ترجمه اهم اقدامات انجام شده .۱ رایزنی با گروه مطالعات اسلامی به… Read More

ترجمة عملي يا تجربي: نقش تئوري هاي ترجمه در آموزش ترجمه شناسي

ترجمة عملي يا تجربي: نقش تئوري هاي ترجمه در آموزش ترجمه شناسي علي فيض الهي استاديار دانشکدة زبان هاي خارجي دانشگاه تهران ٨٤/٣/ تاريخ وصول: ٢٢ ٨٤/٨/ تاريخ تأييد نهايي: ١١     گزینه مورد نظر خود را در زیر… Read More