پرسشنامه رایگان درک علت های هیجان های دیگران : خود- سنجی

پرسشنامه درک علت های هیجان های دیگران : خود- سنجی هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند.تا می توانید صادقانه پاسخ دهید.آزمون تنها زمانی… Read More

پرسشنامه رایگان مشکلات ترافیکی

پرسشنامه مشکالت ترافیکی مشخصات کلي تکميل کننده فرم شماره شناسنامه …………….. اين پرسشنامه به منظوريافتن ريشه هاي مشکالت ترافيک تهيه شده است. خواهشمنداست با پاسخ دقيق به پرسشها ما را درارزيابي دقيق مشکالت ياري کنيد. جنسيت : زن مرد باال… Read More

پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک

پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک پرسشنامه ای که پیش رو دارید بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک می باشد و نیازی به درج نام شما نیست خواهشمند است با دقت به سواالت زیر پاسخ دهید.… Read More

مقاله تبیین کارایی تحریمهاي اقتصادي وضع شده علیه جمهوري اسلامی ایران از منظر اقتصاد سیاسی

سال دوازدهم، شماره ۴۲ ،بهار ۱۳۹۷ صفحه ۸۹ تا ۱۰۶ تبیین کارایی تحریمهاي اقتصادي وضع شده علیه جمهوري اسلامی ایران از منظر اقتصاد سیاسی سمیرا متقی/ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور com.gmail@motaghi.samira چکیده مقاله حاضـر به بررسـی تحلیلی وضـعیت… Read More

مقاله دانشگاه و اقتصاد مقاومتی: بررسی تأثیر دانشگاهها بر تحقق اقتصاد مقاومتی با میانجیگري زیرساخت فرهنگ

مدیریت در دانشگاه اسلامی۱۵ /سال هفتم، شماره ۱ /بهار و تابستان۱۳۹۷ Management inThe Islamic University, 2018(Spring &Summer)15,Vol. 7, No.1 دانشگاه و اقتصاد مقاومتی: بررسی تأثیر دانشگاهها بر تحقق اقتصاد مقاومتی با  میانجیگري زیرساخت فرهنگی* ۱ جعفر عموزاده ۲ وحید… Read More

نقدي بر كتاب ابعاد اقتصادمقاومتي در صنعت نفت

پژوهشنامة انتقادي متون و برنامههاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ماهنامة علمي ـ پژوهشي، سال هفدهم، شمارة نهم، اسفند ۱۳۹۶ ،۲۷-۵۱ نقدي بر كتاب ابعاد اقتصادمقاومتي در صنعت نفت * فرهاد ترحمي ** علياصغر اسفندياري چكيده محتواي… Read More

مقاله آسیب شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در حوزه بین الملل

فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن/ سال پنجم، دومین ویژهنامه اقتصاد مقاومتی، زمستان ۱۳۹۶ /صفحات ۱۹-۱ آسیب شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در حوزه بینالملل ، و س گلی ۱ علیاکب حافظیا ۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ :پذیرش تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ :دریافت تاریخ… Read More

بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران

فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن/ سال ششم، شماره بیست و دوم، تابستان ۱۳۹۷ صفحات ۶۷-۸۴ بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران ۳ ، عبدالرضا کرانی *۱ ،محمد نبی شهیکی تاش۲ ایوب ابوذری ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ :پذیرش تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ :دریافت تاریخ چکیده… Read More

جزوات درس اقتصاد

  اقتصاد بهداشت جزوه کلیات علم اقتصاد سید اسحاق علوی پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ داوودی گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:   صفحه آرایی و ویراستاری  هزینه تایپ تحلیل آماری ترجمه مشاوره مقاله و پایان نامه سفارش… Read More