رابطة قابليت مقايسة حسابداري با مديريت سود واقعي و تعهدي

زمستان ۱۳۹۶ ۵۲۷ -۵۵۰ .صص رابطة قابليت مقايسة حسابداري با مديريت سود واقعي و تعهدي ۲ ، فاطمه قشقايي ۱ علي رحماني چكيده: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة بين قابليت مقايسة حسـابداري و انتخـاب رويكـرد مديريت سود است. انجام مديريت… Read More

مقاله تبیین نظریه ساختاردهی گیدنز در تحقیقات حسابداری از منظر دانش

۹۱۲ فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت سال هفتم / شماره ۵۲ /بهار ۷۹۳۱ تبیین نظریه ساختاردهی گیدنز در تحقیقات حسابداری از منظر دانش بهاره بنی طالبی دهکردی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد)نویسنده… Read More

مقاله انعطافپذیری حسابداری وخوشبینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی

۱ فصلنامـه علمي پژوهشـي حسابداري مديريت سال يازدهم/ شماره سيوهفتم/ تابستان ۱۹۳۱ انعطافپذیری حسابداری وخوشبینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی ۱ صغری براری نوکاشتی بهمن بنی مهد ۲ ۳ احمد یعقوب نژاد چكيده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین انعطافپذیری… Read More

اثرات تغییرات اجتماعی بر توسعه حسابداری

۹۷ فصلنامـه علمي پژوهشـي حسابداري مديريت سال يازدهم/ شماره سيوهشتم/ پائیز ۷۹۷۹ اثرات تغییرات اجتماعی بر توسعه حسابداری ۱ مریم کرمی قلعه سیدی الهکرم صالحی ۲ چكیده تغییر اجتماعی در زندگی انسانها موضوع جدیدی نیست، بلکه مهم این است که… Read More

نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگیهای روان شناختی حسابرسان

دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن حسابداری ایران مجلة دانش حسابداری دورۀ هشتم، شمارۀ ۴ زمستان ۱۳۹۶ ،پیاپی ۳۱ صص. ۶۵ تا ۹۲ نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگیهای روانشناختی حسابرسان  دکتر غالمحسین مهدوی … Read More

بررسی » شکاف انتظار – عمل«مقاله آموزش مهارتهای حرفهای در دانش آموختگان رشته حسابداری ) با تاکید بر دوره کارشناسی(

بررسی » شکاف انتظار – عمل« آموزش مهارتهای حرفهای در دانش آموختگان رشته حسابداری ) با تاکید بر دوره کارشناسی( ۱ حسین فخاری ۲ ، شهرام دادگر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ :دریافت تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ :پذیرش تاریخ چکیده آموزش مهارتهای حرفهای شرط ضروری برای… Read More

مقاله بررسی نگرش دانشجویان غیر حسابداری به تأثیر مباحث حسابداری منظور شده در برنامه آموزشی مصوب بر مدیریت کسبوکار

۵۹ فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت سال هفتم / شماره ۶۲ /تابستان ۷۹۳۱ بررسی نگرش دانشجویان غیر حسابداری به تأثیر مباحث حسابداری منظور شده در برنامه آموزشی مصوب بر مدیریت کسبوکار صفیه بخشانی مربی، دانشگاه والیت، ایرانشهر،… Read More

مقاله حسابداری کربن

۱۰٫۲۲۰۵۱/ijar.2017.2157 :DOI کد ۱ ، )com.yahoo@Hejazi33( )س( استاد حسابداری دانشگاه الزهراء ۲ ، نویسنده مسئول، )س( عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی تابران مشهد و دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهراء )nedajafari86@yahoo.com( پژوهش حسابداری شماره ۲۸ ،بهار ۱۳۹۷ حسابداری کربن ،… Read More

مقاله شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسبوکارها با رویکرد آیندهپژوهی

مقاله پژوهشی مجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره دوم، پیاپی ۱۸ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۶ ،صص. ۲۴-۴۵٫ شناسایی و تحلیل کالن روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسبوکارها با رویکرد آیندهپژوهی ۱ *دکتر جعفر باباجانی ۲… Read More

مقایسه پذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری

دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن حسابداری ایران مجلۀ دانش حسابداری دورۀ نهم، شمارۀ ۲ تابستان ۷۹۳۱ ،پیاپی ۹۹ صص. ۱ تا ۹۳ مقایسه پذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری  دکتر محمدعلی آقایی … Read More