پایان نامه نگاشت نقشه علمی کتابداری براساس پایاننامههای رشته کتابداری ایران

دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکده روانشناسی و علومتربیتی گروه کتابداری و اطالع رسانی پایاننامه جهت اخذ کارشناسی ارشد عنوان: نگاشت نقشه علمی کتابداری براساس پایاننامههای رشته کتابداری ایران استاد راهنما دکتر مهدی علیپور حافظی استاد مشاور دکتر عصمت مومنی پژوهشگر حمیده… Read More

قلمرو کمفروشی در فقه و حقوق ایران

قلمرو کمفروشی در فقه و حقوق ایران ٢ ، زینب ممقانی ١ حمید محمدیراد (تاریخ دریافت مقاله: ١٣/١١/٩٥ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ٢٥/٩/٩٦( چکیده یکی از محرّمات و آسیبهای روابط اقتصادی و اجتماعی، کمفروشی و «تطفیف» است. کمفروشی گرچه در… Read More

مقاله طرحی نو در روانشناسی، متناسب با فرهنگ و معارف اسالمی

سخن سردبیر سخن سردبیر طرحی نو در روانشناسی، متناسب با فرهنگ و معارف اسالمی چند سال پیش استاد کارگاای کاد در ش کارکت کاردد ،اددبا در،اارد اقاش ،اشکناسا در پژویش گفت ،اش یر قدم متناسب ،ا فرینگ و اقتضائات اها… Read More

سقط جنين در فقه اسلامي

فصلنامه باروري وناباروري/ پاييز ۸۴ صفحات ۳۹۷ -۳۹۰ سقط جنين در فقه اسلامي آصف محسني – آيت ا…، مدرس خارج فقه و پژوهشگر حوزهاي، افغانستان. از نظر پزشكي سقط جنين عبارت است از انداختن حمل ناقصالخلقه و يا ناتمام، خواه… Read More

مقاله فقه اقتصادي و اقتصاد اسلامي

۱۳۹۴ پاييز / ۵۹ / شماره پانزدهم فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي/ سال ۵ فقه اقتصادي و اقتصاد اسلامي ۱۳۹۴/۸/۸ :تأييد تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ :دريافت تاريخ * ______________________________________________________________ سيدحسين ميرمعزي چكيده مقاله پيش رو به رابطه بين فقه اقتصادي با اقتصاد… Read More

مقاله بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی

پژوهشهای فلسفی فصلنامه علمی-پژوهشی سال ۲۱ /شماره ۱۱ /بهار ۲۹۳۱ * بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی ** عبداهلل نصری استاد گروه فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائی )نویسنده مسئول( سیدمختار موسوی دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی،… Read More

تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میانفرهنگی هاینتس

…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹ فصلنامه  سال دوازدهم  شماره ۳۳ تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میانفرهنگی هاینتس کیمرله از تاریخ فلسفه (صفحات ۹ تا ۳۱ ( ۲ * رضا دهقانی ۱ علی سنایی ۹۶/۱۰/۰۱ :پذیرش ۹۶/۰۶/۳۱ :دریافت… Read More

مقاله روشها‌و‌مؤلفه های‌فلسفه‌سیاسی‌ابن سینا حسن

۱ روشها‌و‌مؤلفههای‌فلسفه‌سیاسی‌ابنسینا حسن علی یاری ۲ چکیده فلسفه سیاسی ابنسینا دارای اصول‌و‌مؤلفههای منحصر بهفردی است که‌بهرغم نقش بیبدیل آن‌ در‌تبیین فلسفه سیاسی اسالمی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.‌برای فهم‌و‌تبیین درست‌فلسفه سیاسی وی ضرورت‌دارد‌تا‌تمامی آثار‌وی بررسی شود.‌پژوهش حاضر، با روش‌توصیفی… Read More

فلسفة فلسفة دين

فلسفة فلسفة دين ۸۹/۸/۱۰ :تأييد تاريخ ۸۹/۷/۵ :دريافت تاريخ مهدي عبداللّهي _______________________________________________________________ * چكيده فلسفةدين در حال حاضريكي ازپربسامدترين رشتههاي ديـنپژوهـي درمغـربزمـين اسـت. نوشـتار حاضر، فلسفةدين را بهمثابةموضـوع مـورد كـاوش قـرارداده، ابعـادمختلـف آن، از جملـهتاري خچـة پيدايش، تعريف، موضوع، مسائل… Read More