بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی کارکنان و رفتارهاي نوعدوستانه (مورد مطالعه: شرکت نفت کرمانشاه

٧٩٨٤ ٢ ٢ .۱ فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره ۱۲ ،شماره ۴ ،تابستان ۹۷ ،صفحات ۱۱۲-۷۹ بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی کارکنان و رفتارهاي نوعدوستانه (مورد مطالعه: شرکت نفت کرمانشاه) ۱ دکتر علی مرادي ۹۶/۱۰/۳ :پذیرش… Read More

تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکت کنندگان در مصاحبه های استخدامی آموزش وپرورش

تاريخ دريافت مقاله: ۱۲/۰۲/۲۳۱۶ تاريخ بررسی مقاله: ۲۴/۰۱/۲۳۱۶ تاريخ پذيرش مقاله: ۱۵/۰۶/۲۳۱۶ مجلهی علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز بهار و تابستان ۲۳۱۷ ،دورهی ششم، سال ۱۵ ۱۳-۴۱ :صص، ۲ شمارهی تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکتکنندگان در… Read More

بررسي مقايسهاي نشاط سازماني اعضاي هيأت علمي در موقعيتهاي استخدامي مختلف

۵۳۱ / (۵۷) ۱۷ :۱۳۹۶/ پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله http://ijme.mui.ac.ir بررسي مقايسهاي نشاط سازماني اعضاي هيأتعلمي در موقعيتهاي استخدامي مختلف ، افسانه مرزيه * محمد كهخايي، ناصر ناستيزايي چكيده مقدمه: نشاط از يك طرف عواطف مثبت اعضاي هيأتعلمي… Read More