پایان نامه بررسی چگونگی غیر فعال شدن کاتالیست نیکل در فرآیند ریفرمینگ متان و فعال سازی مجدد آن

أ ب دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد » Sc.M » گرایش : مهندسی فرآیند عنوان : بررسی چگونگی غیر فعال شدن کاتالیست نیکل در فرآیند ریفرمینگ… Read More

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي  سيد مجيد هاشمي ۸۸/۹/۰ :پذيرش ۸۸/۱/۰۳ :دريافت فناوري اطالعات و ارتباطات / تجارت الكترونيكيي / كسي و كيار الكترونيكيي / بازارييابي الكترونيكي / اينترنت / صادرات… Read More

تجزیه و تحلیل اثرات قیمت نفت و گاز طبیعي بر محصوالت پتروشیمي ایران: ۲ مطالعه موردی متانول

فصلنامه علوم اقتصادی، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، پاییز ۲۹۳۱ تجزیه و تحلیل اثرات قیمت نفت و گاز طبیعي بر محصوالت پتروشیمي ایران: ۲ مطالعه موردی متانول ۲ مجيد دالوري ۳ ناديا گندلي عليخاني ۴ اسماعيل نادري ۹۳۱۲/۳۰/۲۳ :پذيرش… Read More

مقاله چابكي زنجيرهي تامين كسب و كارهاي پشتيباني كننده تجهيزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

نشريه علمي- پژوهشي كاوشهاي مديريت بازرگاني سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۶ چابكي زنجيرهي تامين كسب و كارهاي پشتيباني كننده تجهيزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ۲ ، مرضيه فلاح ۱ *غلامرضا جمالي استاديار گروه مديريت صنعتي،… Read More

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي  سيد مجيد هاشمي ۸۸/۹/۰ :پذيرش ۸۸/۱/۰۳ :دريافت فناوري اطالعات و ارتباطات / تجارت الكترونيكيي / كسي و كيار الكترونيكيي / بازارييابي الكترونيكي / اينترنت / صادرات… Read More