ارتباط تخلخل و چگالي بر مقاومت كششي (برزيلي) سنگ آهن مگنتيت (مطالعه موردي: معدن سرويان )

بازدید: ۱فصلنامه علمي – ترويجي جاده، شماره ۹۵ ،تابستان ۱۳۹۷ ۱۵۱ ارتباط تخلخل و چگالي بر مقاومت كششي (برزيلي) سنگ آهن مگنتيت (مطالعه موردي: معدن سرويان ) شبير ارشدنژاد*، استاديار ، گروه مهندسي معدن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد محلات، ايران… Read More

مقاله رویکرد توسعه یافته برنامه ریزی آرمانی فازی به منظور تعیین مکان احداث کارخانه فرآوری

بازدید: ۱نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن شماره ۵۱ ،بهار و تابستان ۵۹۳۱ ،صفحه ۵ تا ۳ ۱ رویکرد توسعهیافته برنامهریزی آرمانی فازی به منظور تعیین مکان احداث کارخانه فرآوری ، رضا لطفیان ۱ عزالدین بختآور ۲… Read More

مقاله تخمین قطعات یدکی مورد نیاز در معادن به روش تحلیل قابلیت اطمینان، مطالعه موردی معدن مس سونگون

بازدید: ۱نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن شماره ۵۱ ،بهار و تابستان ۵۹۳۱ ،صفحه ۲۱ تا ۹۸ ۵۲ تخمین قطعات یدکی مورد نیاز در معادن به روش تحلیل قابلیت اطمینان، مطالعه موردی معدن مس سونگون ، محمد… Read More

رویکرد توسع هیافته برنامهریزی آرمانی فازی به منظور تعیین مکان احداث کارخانه فرآوری

بازدید: ۱نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن شماره ۵۱ ،بهار و تابستان ۵۹۳۱ ،صفحه ۵ تا ۳ ۱ رویکرد توسعهیافته برنامهریزی آرمانی فازی به منظور تعیین مکان احداث کارخانه فرآوری ، رضا لطفیان ۱ عزالدین بختآور ۲… Read More

مقاله اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخشهای مختلف اقتصادی ایران

بازدید: ۱اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخشهای مختلف اقتصادی ایران داود بهبودی استاد اقتصاد دانشگاه تبریز، com.gmail@dbehbudi محمد مهدی برقی اسگویی دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز، com.yahoo@oskooee_mahdi  رباب محمدی خانقاهی دانشجوی دکتری اقتصاد… Read More

مقاله تخمین قطعات یدکی مورد نیاز در معادن به روش تحلیل قابلیت اطمینان

بازدید: ۱نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن شماره ۵۱ ،بهار و تابستان ۵۹۳۱ ،صفحه ۲۱ تا ۹۸ ۵۲ تخمین قطعات یدکی مورد نیاز در معادن به روش تحلیل قابلیت اطمینان، مطالعه موردی معدن مس سونگون ، محمد… Read More

مقاله بازنگري برنامه درسي كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن

بازدید: ۱فصلنامه آموزش مهندسي ايران، سال يازدهم، شماره ۴۴ ،زمستان ۱۳۸۸ ،ص -۷۴ ۵۱ بازنگري برنامه درسي كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن و مهرنوش جوادي ۱ حسين معماريان ۲ چكيده: آموزش دانشگاهي مهندسي معدن در كشور ايران با تأسيس دانشگاه تهران… Read More