مقاله بازنگري برنامه درسي كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن

فصلنامه آموزش مهندسي ايران، سال يازدهم، شماره ۴۴ ،زمستان ۱۳۸۸ ،ص -۷۴ ۵۱ بازنگري برنامه درسي كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن و مهرنوش جوادي ۱ حسين معماريان ۲ چكيده: آموزش دانشگاهي مهندسي معدن در كشور ايران با تأسيس دانشگاه تهران در… Read More