شبیهسازی عددی احتراق و انتخاب الگوی بهینه پاششهای چند مرحلهای سوخت بر روی عملکرد و آالیندگی در موتور دیزل سنگین ملی

بازدید: ۳سال پنجم – بهار ۷۹ فصلنامه علمي – پژوهشي دريا فنون ۴۳ شبیهسازی عددی احتراق و انتخاب الگوی بهینه پاششهای چند مرحلهای سوخت بر روی عملکرد و آالیندگی در موتور دیزل سنگین ملی ۸۷-D ۲ ، محمد مشايخ ۱… Read More

بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله در گردابههای نوک بال ریز پهپاد با جریان سنج

بازدید: ۲مکانیک سازهها و شارهها/ سال ۱۳۹۷ /دوره ۸ /شماره ۲ /صفحه ۱۹۳-۲۰۴ یکسازه ن کا یم هش یژپو علم جله م اهوشاره اه DOI: 10.22044/jsfm.2018.6546.2534 * نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۵۳۲۲۰۷۴۲؛ فکس: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷ Khoshnevis@hsu.ac.ir :الکترونیک پست آدرس بررسی تجربی اثرات… Read More

مقاله مدلسازي مكانيك شكست گسترش ترك تراورس بتني پيشتنيده در خطوط سنگين پرسرعت

بازدید: ۳مهندسي حمل و نقل، سال نهم/ ويژهنامه روسازي/ زمستان ۹۶ ۱۳ مدلسازي مكانيك شكست گسترش ترك تراورس بتني پيشتنيده در خطوط سنگين پرسرعت سيد محمد فرنام، دانش آموخته دكتري، گروه مهندسي عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه بوعليسينا، همدان، ايران فريدون… Read More