برآورد توزيع سرعت در کانالهاي مرکب فاضالبرو تنگبا استفاده از تئوري آنتروپي

۱ برآورد توزيع سرعت در کانالهاي مرکب فاضالبرو تنگبا استفاده از تئوري آنتروپي ۱ ،*مرجان معظم رسول دانشفراز و سینا صادقفام ۲ نیا ۳ ۱ و ۳ -بهترتیب: دانشیار؛ و استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران ۲ -دانشجوی… Read More

کنترل فازی همتکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه ۳

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره ۴۹ ،شماره ۴ ،سال ۱۳۹۶ ،صفحات ۷۶۹ تا ۷۷۸ ۴۹۹۲٫۱۱۲۴۰٫۲۰۱۷٫ceej/22060.10: DOI کنترل فازی همتکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه ۳ *۲ ،مسعود بزرگوار ۱ ،سید مهدی زهرائی حسین… Read More

مقاله شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای شاخص سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

فصلنامه مدیریت کسبوکار، شماره ۲۷ ،پاییز ۱۳۹۴ شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای شاخص سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ۱ حسین وظیفه دوست *۲ سید مهدی نامجوی ۳ عبداهلل جاسبی ۴ رضا رادفر چکیده پژوهش حاضر به شناسایی و اولویتبندی… Read More