پرسشنامه عوامل موثر بر دوستیابی اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر بر دوستیابی اینترنتی شماره پرسشنامه: ساعت تكميل پرسشنامه: تاريخ / / ۱۳ با سالم: پاسخگوي گرامي در پي تحقيقي با عنوان بررسي عوامل موثر در دوستيابي هاي اينترنتي ) چت ( بين جوانان ۱۸-۳۰ ساله از شما… Read More

پرسشنامه روابط عمومی الکترونیک و تکنولوژیهای کاربردی در آن )مهدی نژاد، ۱۳۹۰)

پرسشنامه روابط عمومی الکترونیک و تکنولوژیهای کاربردی در آن )مهدی نژاد، ۱۳۹۰) با سالم و عرض احترام و خستهنباشید خدمت مسئولین محترم روابطعمومی؛ این پرسشنامه برای بهکار بردن در پروژه درسی با موضوع »روابطعمومی الکترونیک و تکنولوژیهای کاربردی در آن«… Read More