بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرمافزارهای دیجیتال بر ارتقاء

هویت شهر شماره سی و دوم/ سال یازدهم/ زمستان ۱۳۹۶ هویت شهر شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرمافزارهای دیجیتال بر ارتقاء * خالقیت در آموزش طراحی معماری تاریخ دریافت مقاله: ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ تاریخ پذیرش… Read More

ریشه های گسست و گمگشتگی فرهنگی در معامری معارص ایران

معماری و شهرسازی آرمان‌شهر۱۰۳ ریشههای گسست و گمگشتگی فرهنگی در معامری معارص ایران شماره ۲۱ .زمستان ۱۳۹۶ شامره صفحه مقاله: ۱۱۲-۱۰۳ ریشههای گسست و گمگشتگی فرهنگی در معماری معاصر ایران *- عیسی حجت** منوچهر معظمی چکیده نکته محوری این مقاله،… Read More

مقاله معماری کیوبیک و معماری مسکونی مدرن در ترکیه و ایران )دهه ۱۹۳۰)

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر ………. ……. …….. ……….. . .. . ………………………………….. ۷۱ سال چهاردهم/ شماره ۵۶ /بهمن ۱۳۹۶ تاریخ دریافت : ۲۹/۰۴/۹۶ تاریخ پذیرش : ۰۹/۱۰/۹۶ ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان… Read More

مقاله معماری

معماري مقدمه پرداختن به معمـاري پايـدار و اسـباب شـكلگيـري چنين رويكردي در طراحيهاي معماري، لازمة شناخت عميقتري از اهداف و توصيههاي پايداري مـيباشـد. از سويـي حـل مشكلات محيطي، فـرهنگي- اجتماعـي و اقتصادي، و پيوستگي شديد اين موضوعات، ما را بـه… Read More

مقاله گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر

هویت شهر شماره سیام/ سال یازدهم/ تابستان ۱۳۹۶ هویت شهر شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان ۱۳۹۰ ۷ گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر تاریخ دریافت مقاله: ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تاریخ پذیرش نهایی: ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ چکیده نقد و انتقاد… Read More

آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری

صفحات ۸۳ – ۹۲ ۸۳ آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری ۲ *۱ ،الهام خواجه پور محمد ایرانمنش ۱ استادیار دانشكده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر كرمان، كرمان، ایران. ۲ مربی دانشكده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر… Read More

مقاله معماری معاصرایران : جامعه كوتاه مدت- معماری كوتاه مدت

دانشگاه هنر اسالمی تبریز دکتر محمد علی کـینـژاد دکتر محمدتقی پـیربابائی دکتر احد نژاد ابـراهـیـمی دکتر محمدرضا بمانیان )استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس( دکتر محمدتقی پیربابائی )دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز( دکتر محمدرضا… Read More