بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرمافزارهای دیجیتال بر ارتقاء

هویت شهر شماره سی و دوم/ سال یازدهم/ زمستان ۱۳۹۶ هویت شهر شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرمافزارهای دیجیتال بر ارتقاء * خالقیت در آموزش طراحی معماری تاریخ دریافت مقاله: ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ تاریخ پذیرش… Read More

ریشه های گسست و گمگشتگی فرهنگی در معامری معارص ایران

معماری و شهرسازی آرمان‌شهر۱۰۳ ریشههای گسست و گمگشتگی فرهنگی در معامری معارص ایران شماره ۲۱ .زمستان ۱۳۹۶ شامره صفحه مقاله: ۱۱۲-۱۰۳ ریشههای گسست و گمگشتگی فرهنگی در معماری معاصر ایران *- عیسی حجت** منوچهر معظمی چکیده نکته محوری این مقاله،… Read More

آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری

صفحات ۸۳ – ۹۲ ۸۳ آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری ۲ *۱ ،الهام خواجه پور محمد ایرانمنش ۱ استادیار دانشكده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر كرمان، كرمان، ایران. ۲ مربی دانشكده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر… Read More