پایان نامه بررسی چگونگی غیر فعال شدن کاتالیست نیکل در فرآیند ریفرمینگ متان و فعال سازی مجدد آن

بازدید: ۲أ ب دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد » Sc.M » گرایش : مهندسی فرآیند عنوان : بررسی چگونگی غیر فعال شدن کاتالیست نیکل در فرآیند… Read More

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي

بازدید: ۲بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي  سيد مجيد هاشمي ۸۸/۹/۰ :پذيرش ۸۸/۱/۰۳ :دريافت فناوري اطالعات و ارتباطات / تجارت الكترونيكيي / كسي و كيار الكترونيكيي / بازارييابي الكترونيكي / اينترنت /… Read More

تجزیه و تحلیل اثرات قیمت نفت و گاز طبیعي بر محصوالت پتروشیمي ایران: ۲ مطالعه موردی متانول

بازدید: ۲فصلنامه علوم اقتصادی، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، پاییز ۲۹۳۱ تجزیه و تحلیل اثرات قیمت نفت و گاز طبیعي بر محصوالت پتروشیمي ایران: ۲ مطالعه موردی متانول ۲ مجيد دالوري ۳ ناديا گندلي عليخاني ۴ اسماعيل نادري ۹۳۱۲/۳۰/۲۳… Read More

مقاله چابكي زنجيرهي تامين كسب و كارهاي پشتيباني كننده تجهيزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

بازدید: ۱نشريه علمي- پژوهشي كاوشهاي مديريت بازرگاني سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۶ چابكي زنجيرهي تامين كسب و كارهاي پشتيباني كننده تجهيزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ۲ ، مرضيه فلاح ۱ *غلامرضا جمالي استاديار گروه مديريت… Read More

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي

بازدید: ۳بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي  سيد مجيد هاشمي ۸۸/۹/۰ :پذيرش ۸۸/۱/۰۳ :دريافت فناوري اطالعات و ارتباطات / تجارت الكترونيكيي / كسي و كيار الكترونيكيي / بازارييابي الكترونيكي / اينترنت /… Read More

شبیهسازی عددی احتراق و انتخاب الگوی بهینه پاششهای چند مرحلهای سوخت بر روی عملکرد و آالیندگی در موتور دیزل سنگین ملی

بازدید: ۳سال پنجم – بهار ۷۹ فصلنامه علمي – پژوهشي دريا فنون ۴۳ شبیهسازی عددی احتراق و انتخاب الگوی بهینه پاششهای چند مرحلهای سوخت بر روی عملکرد و آالیندگی در موتور دیزل سنگین ملی ۸۷-D ۲ ، محمد مشايخ ۱… Read More

بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله در گردابههای نوک بال ریز پهپاد با جریان سنج

بازدید: ۲مکانیک سازهها و شارهها/ سال ۱۳۹۷ /دوره ۸ /شماره ۲ /صفحه ۱۹۳-۲۰۴ یکسازه ن کا یم هش یژپو علم جله م اهوشاره اه DOI: 10.22044/jsfm.2018.6546.2534 * نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۵۳۲۲۰۷۴۲؛ فکس: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷ Khoshnevis@hsu.ac.ir :الکترونیک پست آدرس بررسی تجربی اثرات… Read More

مقاله مدلسازي مكانيك شكست گسترش ترك تراورس بتني پيشتنيده در خطوط سنگين پرسرعت

بازدید: ۳مهندسي حمل و نقل، سال نهم/ ويژهنامه روسازي/ زمستان ۹۶ ۱۳ مدلسازي مكانيك شكست گسترش ترك تراورس بتني پيشتنيده در خطوط سنگين پرسرعت سيد محمد فرنام، دانش آموخته دكتري، گروه مهندسي عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه بوعليسينا، همدان، ايران فريدون… Read More

بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرمافزارهای دیجیتال بر ارتقاء

بازدید: ۱هویت شهر شماره سی و دوم/ سال یازدهم/ زمستان ۱۳۹۶ هویت شهر شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرمافزارهای دیجیتال بر ارتقاء * خالقیت در آموزش طراحی معماری تاریخ دریافت مقاله: ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ تاریخ… Read More

ریشه های گسست و گمگشتگی فرهنگی در معامری معارص ایران

بازدید: ۲معماری و شهرسازی آرمان‌شهر۱۰۳ ریشههای گسست و گمگشتگی فرهنگی در معامری معارص ایران شماره ۲۱ .زمستان ۱۳۹۶ شامره صفحه مقاله: ۱۱۲-۱۰۳ ریشههای گسست و گمگشتگی فرهنگی در معماری معاصر ایران *- عیسی حجت** منوچهر معظمی چکیده نکته محوری این… Read More