پایان نامه بررسی چگونگی غیر فعال شدن کاتالیست نیکل در فرآیند ریفرمینگ متان و فعال سازی مجدد آن

أ ب دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد » Sc.M » گرایش : مهندسی فرآیند عنوان : بررسی چگونگی غیر فعال شدن کاتالیست نیکل در فرآیند ریفرمینگ… Read More

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي  سيد مجيد هاشمي ۸۸/۹/۰ :پذيرش ۸۸/۱/۰۳ :دريافت فناوري اطالعات و ارتباطات / تجارت الكترونيكيي / كسي و كيار الكترونيكيي / بازارييابي الكترونيكي / اينترنت / صادرات… Read More

تجزیه و تحلیل اثرات قیمت نفت و گاز طبیعي بر محصوالت پتروشیمي ایران: ۲ مطالعه موردی متانول

فصلنامه علوم اقتصادی، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، پاییز ۲۹۳۱ تجزیه و تحلیل اثرات قیمت نفت و گاز طبیعي بر محصوالت پتروشیمي ایران: ۲ مطالعه موردی متانول ۲ مجيد دالوري ۳ ناديا گندلي عليخاني ۴ اسماعيل نادري ۹۳۱۲/۳۰/۲۳ :پذيرش… Read More

مقاله چابكي زنجيرهي تامين كسب و كارهاي پشتيباني كننده تجهيزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

نشريه علمي- پژوهشي كاوشهاي مديريت بازرگاني سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۶ چابكي زنجيرهي تامين كسب و كارهاي پشتيباني كننده تجهيزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ۲ ، مرضيه فلاح ۱ *غلامرضا جمالي استاديار گروه مديريت صنعتي،… Read More

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي  سيد مجيد هاشمي ۸۸/۹/۰ :پذيرش ۸۸/۱/۰۳ :دريافت فناوري اطالعات و ارتباطات / تجارت الكترونيكيي / كسي و كيار الكترونيكيي / بازارييابي الكترونيكي / اينترنت / صادرات… Read More

شبیهسازی عددی احتراق و انتخاب الگوی بهینه پاششهای چند مرحلهای سوخت بر روی عملکرد و آالیندگی در موتور دیزل سنگین ملی

سال پنجم – بهار ۷۹ فصلنامه علمي – پژوهشي دريا فنون ۴۳ شبیهسازی عددی احتراق و انتخاب الگوی بهینه پاششهای چند مرحلهای سوخت بر روی عملکرد و آالیندگی در موتور دیزل سنگین ملی ۸۷-D ۲ ، محمد مشايخ ۱ عباس… Read More

بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله در گردابههای نوک بال ریز پهپاد با جریان سنج

مکانیک سازهها و شارهها/ سال ۱۳۹۷ /دوره ۸ /شماره ۲ /صفحه ۱۹۳-۲۰۴ یکسازه ن کا یم هش یژپو علم جله م اهوشاره اه DOI: 10.22044/jsfm.2018.6546.2534 * نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۵۳۲۲۰۷۴۲؛ فکس: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷ Khoshnevis@hsu.ac.ir :الکترونیک پست آدرس بررسی تجربی اثرات سربالک… Read More

مقاله مدلسازي مكانيك شكست گسترش ترك تراورس بتني پيشتنيده در خطوط سنگين پرسرعت

مهندسي حمل و نقل، سال نهم/ ويژهنامه روسازي/ زمستان ۹۶ ۱۳ مدلسازي مكانيك شكست گسترش ترك تراورس بتني پيشتنيده در خطوط سنگين پرسرعت سيد محمد فرنام، دانش آموخته دكتري، گروه مهندسي عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه بوعليسينا، همدان، ايران فريدون رضايي،… Read More

بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرمافزارهای دیجیتال بر ارتقاء

هویت شهر شماره سی و دوم/ سال یازدهم/ زمستان ۱۳۹۶ هویت شهر شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرمافزارهای دیجیتال بر ارتقاء * خالقیت در آموزش طراحی معماری تاریخ دریافت مقاله: ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ تاریخ پذیرش… Read More

ریشه های گسست و گمگشتگی فرهنگی در معامری معارص ایران

معماری و شهرسازی آرمان‌شهر۱۰۳ ریشههای گسست و گمگشتگی فرهنگی در معامری معارص ایران شماره ۲۱ .زمستان ۱۳۹۶ شامره صفحه مقاله: ۱۱۲-۱۰۳ ریشههای گسست و گمگشتگی فرهنگی در معماری معاصر ایران *- عیسی حجت** منوچهر معظمی چکیده نکته محوری این مقاله،… Read More