آموزش ويراستاري (ويرايش) متن در ورد ( ويراستار)

آموزش ويراستاري (ويرايش) متن در ورد مقدمه: ممكن است شما سند وردي را تايپ كرده باشيد و حتما اين مسئله را درك نموده ايد كه اشتباهات دستوري و تايپي و… در متن امري اجتناب ناپذير است و ممكن است اين… Read More

نكاتي چند درباره ويرايش متون درسي

نكاتي چند درباره ويرايش متون درسي دكتر حسين هاجري* hajari-npf@yahoo.com     گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:   صفحه آرایی و ویراستاری  هزینه تایپ تحلیل آماری ترجمه مشاوره مقاله و پایان نامه سفارش منابع علمی  … Read More

سرفصل دروس رشته کارشناسي مترجي زبان انگليسي (ترجمه متون)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه کارشناسي مترجي زبان انگليسي سرفصل دروسرشته کارشناسي مترجي زبان انگليسي گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:   صفحه آرایی و ویراستاری  هزینه تایپ تحلیل آماری ترجمه مشاوره مقاله و پایان نامه سفارش… Read More

کارگاه دانش افزایی آشنایی با فن ترجمه

کارگاه دانش افزایی آشنایی با فنون ترجمه شناسنامه اهداف برگزاری کارگاه .۱ ارتقای سطح علمی – پژوهشی طلاب .۲ آشنایی طلاب با فنون ترجمه .۳ بکارگیری علمی فنون ترجمه اهم اقدامات انجام شده .۱ رایزنی با گروه مطالعات اسلامی به… Read More

ترجمة عملي يا تجربي: نقش تئوري هاي ترجمه در آموزش ترجمه شناسي

ترجمة عملي يا تجربي: نقش تئوري هاي ترجمه در آموزش ترجمه شناسي علي فيض الهي استاديار دانشکدة زبان هاي خارجي دانشگاه تهران ٨٤/٣/ تاريخ وصول: ٢٢ ٨٤/٨/ تاريخ تأييد نهايي: ١١     گزینه مورد نظر خود را در زیر… Read More

تجربیات مصاحبه دکتری در تمامی رشته ها و دانشگاه ها

فهرست عنوان صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ بخشاول: تجربيات عمومي همه رشتهها …………………………………………………………………………….. ۲ بخشدوم: تجربيات داوطلبان گروه علوم انساني……………………………………………………………………. ۸ زبانشناسي………………………………………………………………………………………………………………. ۹ مجموعه علوم ارتباطات …………………………………………………………………………………………………… ۹ مجموعه تاريخ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰ اقليمشناسي ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰ حسابداري ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰ مديريت مالي …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴ حقوق… Read More