مقاله تثبیت نانوذرات طال بر روی مسفریت و کاربرد آن به عنوان یک کاتالیزور دوفلزی قابل بازیافت مغناطیسی در تهیه پروپارژیلآمینها

بازدید: ۰مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال سيزدهم، شماره ۸۴ پایيز ۹۳۱۷ ۳۵۱ تثبیت نانوذرات طال بر روی مسفریت و کاربرد آن به عنوان یک کاتالیزور دوفلزی قابل بازیافت مغناطیسی در تهیه پروپارژیلآمینها ، رضا بنیاسی ۱ ، فاطمه زارع… Read More

مقاله بررسی استفاده موضعی از عسل در پیشگیری از موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتال به لوسمی ،

بازدید: ۱ مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال ۷۹۳۱ / دوره ۲۴ / شماره ۹ ۵۸۱ بررسی استفاده موضعی از عسل در پیشگیری از موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتال به لوسمی ، مهدیه حاج محمدی ۲، مجید… Read More

مقاله بررسی کارایی نانوذرات پالتین بر بستر چندسازه گرافن و کبالت اکسید بهعنوان الکتروکاتالیست مقاوم در برابر نفوذ متانول در پیلهای سوختی متانولی

بازدید: ۰*عهدهدار مکاتبات: سال یازدهم، شماره ۴ ،زمستان ۹۶ ۱۹ JARC بررسی کارایی نانوذرات پالتین بر بستر چندسازه گرافن و کبالت اکسید بهعنوان الکتروکاتالیست مقاوم در برابر نفوذ متانول در پیلهای سوختی متانولی ۴ ۳ و زهره یوسفیان منیره فرجی۱و*،… Read More

بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی

بازدید: ۱۱۴۰ b b بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی vannamei Litopenaeusدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه •فاطمه خیاطی علوم و فنون دریایی خرمشهر، استان خوزستان… Read More

مقاله بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس

بازدید: ۰فصلنامه )علمی – پژوهشی( زیست شناسی تکوینی سال نهم، شماره ۳ ،تابستان ۱۳۹۶ بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس (.L culinaris Lens( ۱ *نفیسه عظیمی ۳ ، فائزه… Read More

مقاله ارزیابی عصب زیست شناسی کودک آزاری

بازدید: ۶ارزیابی عصبزیستشناسی کودکآزاری سامان مفاخری باشماق و همکاران ۸۳۱ ۸۳۳۱ بهار ،۸ شماره ،۵ کودک، دوره روان سالمت فصلنامه ارزیابی عصبزیستشناسی کودکآزاری *۱ ،یحیی نفس سامان مفاخری باشماق ۱ ،فرنگیس کاظمی۲ زاده ۸ .کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان… Read More

مقاله نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی

بازدید: ۸نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی مهرانه سلطانی نژاد کاووس محمودی چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی بود. این پژوهش… Read More

مقاله تعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چندرسانهاي لوح دانش مبتني بر ديدگاه ساخت گرا بر بهبود عملكرد رياضي دانشآموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي

بازدید: ۳Journal of Learning Disabilities, spring 2018 1397 بهار، يادگيري ناتوانيهاي مجلهي Vol. 7, No.3/7-34 34-7 ي۳/ شماره ، ي۷ دوره ۷ تعيين اثربخشي آموزش با استفاده از برنامه چندرسانهاي لوح دانش مبتني بر ديدگاه ساخت گرا بر بهبود عملكرد… Read More

مقاله اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي

بازدید: ۷Journal of Learning Disabilities, spring 2018 1397 بهار، يادگيري ناتوانيهاي مجلهي Vol. 7, No.3/57-76 57 76- ي۳/ شماره ، ي۷ دوره ۵۷ اثربخشي بازيدرماني بر ارتقا ء يادگيري مفاهيم رياضي و توانايي حل مسئله دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي… Read More