قدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصادمقاومتي مبتني بر انديشة مقام معظم رهبري

پژوهشنامة انتقادي متون و برنامههاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ماهنامة علمي ـ پژوهشي، سال هفدهم، شمارة نهم، اسفند ۱۳۹۶ ،۱۱۹-۱۴۱ نقدي بر كتاب درسگفتارهاي اقتصادمقاومتي مبتني بر انديشة مقام معظم رهبري * الهمراد سيف چكيده طرح… Read More

تجربیات مصاحبه دکتری در تمامی رشته ها و دانشگاه ها

صفحه آرایی ویراستاری تبدیل کتاب به پایان نامه ترجمه انگلیسی به فارسی پایان نامه مقاله خرید جزوه کنکور کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه دانشجو کار دانشجویی خدمات علمی و دانشجویی پاورپوینت اسلاید جلسه دفاع ارشد و دکتری تهیه پاورپوینت ارزان ترین بهترین باکیفیت ترین دانشگاه آزاد دانشجوی دانشگاه آزاد

منابع عمومی دکتری

روس عمومی: استعداد تحصیلی: کتاب درس و تست: * استعداد تحصیلی، ویژه آزمون دکتری، امیر عرفانیان، نگاه دانش   کتاب های مجموعه تست های کنکور دکتری: * استعداد تحصیلی دکتری؛ گروه علوم انسانی، امیر عرفانیان، نگاه دانش * استعداد تحصیلی دکتری؛ گروه فنی… Read More

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، نظام جدید

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، نظام جدید الف ـ دروس عمومی نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات ۱- زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۵ فارسی… Read More

منابع دروس عمومی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید

نابع دروس عمومی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید مانند سال های گذشته و با توجه به این که دروس عمومی در رشته های تجربی و ریاضی مشابه هستند ، منابع دروس عمومی کنکور تجربی ۹۸ مانند منابع دروس عمومی کنکور ریاضی ۹۸ خواهد بود… Read More

بررسي رابطه ی بين جهتگيري مذهبي و سازگاري زناشويي

فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز سال چهارم شماره ١٤ تابستان ١٣٨٨ بررسي رابطهی بين جهتگيري مذهبي و سازگاري زناشويي دکتر سیدداوود حسینینسب – استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز دکتر تورج هاشمی نصرتآباد – استاديار گروه روانشناسي دانشگاه… Read More