بسمه تعالی
مهارت تایپ
(فارسی و انگلیسی)

۲
فصل اول
آشنایی با کیبورد کامپیوتر

۵
هر چند ظاهر کیبورد کامپیوتر به نظر آشنا میآید و فکر میکنید که همه چیز را در مورد آن میدانید
اما هنوز چند نکته م یتواند برا یتان ناگفته مانده باشد . کیبورد کامپ یوتر که ظاهر ي مانند ماش ین
تحریر دارد، حاو ي چند کل ید اضاف ی است که فراگ یري آنها اول ین قدم در استفاده ب هتر از کامپ یوتر
محسوب م یشود. کلیدهایی و یژه به همراه کل یدهاي فانکشن، در وقت شما هنگام بهره گ ی ري از
کیبورد صرفه جو یی کرده و شما را به کامپ یوترتان نزد یکتر م یکند. در ا ین مقاله کل ی دهاي ک یبورد
کامپیوتر را معرفی کرده و عملکرد آنها را برایتان شرح میدهم.
کلیدهاي فانکشن اکثر ک یبوردهاي کامپ یوتر حاو ي یک رد یف کل ی د فانکشن در قسمت بالا ي ●
نامگذار ي شده اند . هرچند که ا ی ن کل ی دها با F یا ۱۱ F تا ۱۰ F کیبورد هستند که معمولا از ۱
برنامه ها ي قد یمی داس، مصارف ز یادي داشتند اما امرو زه از رونق افتاده اند و چندان عموم ی ت
ندارند. البته چند برنامه از جمله محصولات ما یکروسافت هنوز از ا ی ن کل ی دها سود م یجویند . از
را ظاهر م یکند . ای ن کل ی دها help استفاده م یشد و منو ي Help 1 برا ي F روزهاي قد یم، کل ید
هم مصرف داشتند . نگاهی به Shift و ALT و CTRL معمولا بصورت ترک یبی با کل یدهایی مانند
بر نامه ا ي که مصرف م یکنید، برا ي آن برنامه خاص، مصارف ا ین کل یدها را ق ی د کرده help بخش
است.
علامت میخورد، امروزه اکثرا Return یا Enter ا ین کلید که قبلا با Enter یا Return کلید ●
فقط بشکل یک پ یکان بزرگ د یده م یشود. این کل ید ب راي دادن دستورات یا حرکت کرسر به اول
خط بعد ي مصرف م یشود. معمولا در باکس ها یی که در و یندوز باز م یشود، یک دکمه پ یش فرض
دارد که بصورت خطوط سیاه دیده میشود. زدن این کلید، آن انتخاب را فعال میکند.

۶
د یده م یشود و اکثرا برا ي خروج از برنامه ESC ا ین کل ید در اکثر ک یبوردها بنام Escape کلید ●
ها مصرف م یشود. گاهی هم ه یچ کار ي انجام نم یدهد. البته گاه ی هم با برگرداندن شما به صفحه
قبلی در هنگام بروز یک مشکل میتواند بشما کمک کند.
ا ین کل ید به همراه سا یر کل یدها مصرف م یشود. اگر در حالیکه ای ن کلی د را نگه CTRL کلید ●
داشته اید، کلید دیگري را بزنید، کار تعریف شده براي این ترکیب انجام میشود. این عمل بستگی به
CTRL+S برنامه ا ي دارد که در حال اجرا ي آن هستید. مثلا در اکثر برنامه هاي ویندوز ترکی ب
آن سند را چاپ م یکند. توجه کن ید که علامت + در CTRL+P سند باز جار ي را ذخ یره م یکند و
را بزنید. P را نگه دارید، آنگاه کلید CTRL اینجا به معناي آنست که کلید
ا ین کل ید ن یز مانند کل ید کنترل به همراه سا یر کل یدها مصرف م یشود. در اکثر برنامه ALT کلید ●
هاي و یندوز منوها ي بالا ي صفحه که حروف آنها با یک خط در زیر آنها مشخص شده با نگهداشتن
و زدن آن کل ید ز یر خط دار، منو ي مربوطه را باز م یکند. درست مثل ا ینکه ماوس را ALT کلید
میتوانی د با ماوس File روي آن منو ي انتخاب ی برده و کل یک کرده ا ید. مثلا برا ي باز کردن منوي
را بزنید. F را نگهداشته و همزمان کلید ALT کلیک کنید و یا میتوانید کلید File روي نوشته
اگر این کلید روشن باشد (روشن بودن آن با چراغی روي کیبورد مشخص Caps Lock کلید ●
خاموش باشد، حروف Caps Lock است) کیبورد اقدام به تایپ حروف بزرگ لاتین میکند. اگر
کوچک تایپ میشود.

۷
اکثر کیبوردهاي کامپیوتر در منتهی الیه سمت راست خود، ی ک Num Lock کی پد عددي و ●
معروف است. این Numeric Keypad مجموعه کوچک از کلیدها را دارند که به کی پد عددي یا
کی پد مجموعه ا ي از کل یدهاي اعداد را بعلاوه چند کل ید اضاف ی مانند پ یکانها ي حرکت کرسر،
تغیی ر میکند . Num Lock و غیره دارد. عملکرد کی پد عدي با یک کلی د بنام End ،PgDn
روشن است (روشن بودن آن با چراغ کوچک ی روي کیبورد مشخص Num Lock وقتی کلید
میشود) این ک ی پد برا ي وارد کردن اعداد مصرف م یشود. این ک ی پد مورد علاقه حسابداران است
خاموش باشد، هر کلید در کی Num Lock که میتوانند به سرعت اعداد را تایپ کنند. وقتی کلید
پد عمل ی را انجام م یدهد که ز یر ع ددها نوشته شده است . مثلا کل یدهاي پ یکان برا ي حرکت دادن
مشخص شده اند میتوانند Pg Down و PgUp کرسر در صفحه مصرف میشود. کلیدهایی که با
کرسر را به اول یا آخر یک خط End و Home کرسر را یک صفحه به بالا و پا یین ببرند. کلیدهاي
یا سند م یبرند. کی پد عدد ي معمولا دارا ي کلیدهاي د یگري هم هست . بعض ی از آنها علامتها ي
مفیدي هستند مانند نقطه، ممیز، علامتهاي مثبت و منفی.
نیز براي حرکت سر یعتر در صفحه Page Up – Down Page – Home – End کلید هاي ●
استفاده می شوند.
کلید ویندوز این کلید در اکثر کیبوردها و مخصوصا نمونه هایی که جدید هستند وجود دارد. این ●
در ا ی ن عکس، مشخص است که Alt و ctrl کلید با عکس ی از آرم ماکروسافت مانند کل ید ب ین
قرار دارد. زدن ای ن کلی د، Space bar معمولا هم در سمت چپ (یا راست) بزرگترین کلید یعنی
Short را فعال میکند. استفاده از این کلید با سایر کلیدها در بهره گ ی ري از امکان Start دکمه
بزنید، سر یعا تمام کادرها ي باز، D و یندوز بس یار موثر است . مثلا اگر ا ین کل ید را همزمان با Cut
بسته شده و به دسکتاپ ویندوز میرسید. با زدن دوباره این دو کلید، کادرها مجددا باز میشوند.

۸
معمولا در ترک یب با یکی از کل یدهاي الفبا برا ي تا ی پ حروف بزرگ Shift کل ید Shift کلید ●
را با یکی از کل یدهاي عدد ي رد یف بالا ي ک یبورد مصرف کن ی د، علامت ی Shift مصرف م یشود. اگر
معمولا به عنوان یک م یانبر برا ي انجام کار ي Shift که بالا ي هر عدد است ظاهر م یشود. از کل ید
و داخ ل کردن س ی د ي رام در درا ی و معرف Shift خاص استفاده م یشود. مثلا نگهداشتن کل ید
در سی دي انجام نگیرد و سی دي بصورت خودکار اجرا نمیشود. Auto-Run آنست که عمل
بصورت روشن و خاموش عمل م یکند و مشخص م یکند که آ ی ا Ins کل ید درج یا Insert کلید ●
کاراکترهاي جد یدي که تا یپ م یکنید روي متون قبلی نوشته شود و یا آنها را کنار زده و لابلاي آنها
را روشن م یکنید، هر آنچه تایپ نمایید در محل کرسر درج میگردد Insert درج گردد . وقتی کل ید
خاموش است، متن جد ی دي Insert و متن ی که قبلا موجود بود به سمت راست م یرود. وقتی کل ید
که تا یپ م یکنید رو ي متن قبل ی در سمت راست کرسر بازنو ی سی م ی شود. اغلب برنامه ها کل ی د
را خاموش م یکنند. متاسفانه ه یچ چراغ ی برا ي نشان دادن حالت ا ین کلید در کیبورد وجود Insert
ندارد.
اگر در کیبورد خود کلید ویندوز دارید به احتمال قوي کلید Application کلید ●
هم خواه ید داشت . که با علامت ی مانند نوشته ها یی رو ي کاغذ و ی ک اشاره گر Application
دیده میشود. این کلید مانند دکمه راست ماوس ی ا Space bar ماوس روي آن در سمت راست
همان کلیک راست عمل میکند.
این کلید کاراکتر موجود در سمت چپ کرسر را پاك میکند. گاه ی روي Back Space کلید ●
این کلید فقط یک پیکان به سمت چپ دیده میشود.
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
www.takbook.com
www.takbook.com
۹
برا ي حرکت از یک ف یلد به ف یلد د یگر مصرف م یشود و معمولا زمان ی که Tab کل ید Tab کلید ●
بکار Tab را همزمان با کل ید Shift در حال پر کردن یک فرم هست ید خ یلی مف ید است . اگر کل ید
عقب گرد دارید و به فیلد قبلی میروید. Tab ببرید، آنگاه
کاراکتر سمت چپ کرسر را Backspace قبلا گف تیم که کل ید Delete یا Del کلید پاك کن ●
کاراکتر سمت راست کرسر را پاك م یکند ول ی کرسر را حرکت نم یدهد در Del پاك م یکند. کلید
برا ي پاك کردن Delete عوض تمام متن راست کرسر را بسمت کرسر م یکشد. در ضمن از کل ید
فایل، شورت کات یا هاي لایت انتخاب شده نیز استفاده میگردد.
استفاده میشد، Dos در روزهایی که از سیستم عامل Print Screen یا PrtScrn کلید چاپ ●
کلید چاپ صفحه همانطور یکه از نامش انتظار م یرفت عمل م یکرد یعنی وقت ی آنرا فشار م یدادی د،
Print یک چاپ از آنچه روي صفحه میدیدید، در پرینتر ظاهر میشد. متاسفانه در و یندوز کلی د
اقدام به ارسال تصو یر صفحه مان یتور به حافظه کل یپ بورد و یندوز م یکند و نه پر ینتر لذا با Screen
فشار دادن این کلید، ظاهرا اتفاقی نمی افتد. براي اینکه بتوانید از این تصویر صفحه مونیتور استفاده
Paint نمایید. برنامه Paste کنید با ید یک برنامه گراف یکی را باز کن ید و آنگاه تصو یر فوق را در آن
در و یندوز م یتواند ا ینکار را بکند . حال میتوانید نسبت به چاپ تصویر از این برنامه گراف یک ی اقدام
را Print Screen را نگهداری د و بعد کل ی د Shift کنید. در بعضی از کیبوردها لازم است کل ی د
بزنید.
است که برا ي وارد کردن ی ک Space bar بزرگترین کلید کیبورد همین Space bar کلید ●
جاي خال ی در متن مصرف م یشود. در بعض ی از برنامه ها از ا ین کل ید برا ي انتخاب موارد ها ي لا ی ت
شده استفاده میشود.
از نوع روشن و خاموش است که اثر کلیدهاي حرکت Scroll Lock کلید Scroll Lock کلید ●
دهنده کرسر یعنی پ یکان ها را تعریف م یکند. در اکثر برنامه ها ي امروز ي اثر ا ین کل ید خنث ی شده
است و زدن آن تاث یري در روند برنامه ندارد . در برنامه ها یی که از ا ین کل ی د پشت یبانی م یکنند با
زدن کلیدهاي پیکان باعث میشود تا کل صفحه حرکت کند و ، Scroll Lock روشن کردن کلید
خاموش باشد، ا ی ن کرسر است که Scroll Lock کرسر در جاي خود ثابت بماند. وقتی کلید
حرکت م یکند. کیبورد ابزار ي برا ي وارد کردن متن به کامپ یوتر است . یادگرفتن طرز کار با آن برا ي

۱۰
کسی که با کامپ یوتر کار میکند ضروري است. حتی اگر در سطح حرفه اي با کامپیوتر کار م یکنی د
شاید نکاتی را در رابطه با کیبورد مصرف نمیکردید. حال امیدوارم که با مصرف روزانه انواع کلیدهاي
کیبورد، با این وسیله احساس راحتی کنید.
گو یند و شامل حروف الفبا Alphanumeric کلید ها ي مربوط به تا یپ به ا ین نوع کل ی دها ●
می باشد .این قسمت به تنها یی م ی تواند ن ی از ی ک (punctuation) ،اعداد از صفر تا ۹ و نشانه ها
تایپیست را برطرف کند و نوع چ ینش ا ین بخش از کل یدها شب یه دستگاه ها ي تا ی پ است . قابل
در گروه کل یدهاي تا یپی قرار م ی گ یرد و به آن کل ی د تبد یل گفته م ی Shift ذکر است که کل ید
شود. کلیدهاي اصل ی نوشتن عموماً توانائی نوشتن دو علامت ی ا دو حرف را دا رند .برا ي نوشتن
و یک ی از دکمه ها ي تا یپی ،حروف Shift مطالب به زبان انگل یسی و لات ین ،با نگه داشتن کل ید
روشن Caps Lock کوچک به بزرگ تبدیل م ی شود (البته ا ی ن در صورت ی است که کل ی د
نباشد.درغیر ا ین صورت با نگهداشتن ش یفت و فشار دادن یک دکمه ،حرف بزرگ به کوچک تبد یل
می شود.) .
خاموش است اگر شیفت را نگهداشته و همزمان دکمه Caps lock براي مثال در حالتی که کلید
نوشته می شود. (H) بزرگ ، (h) را بفشاریم به جاي نوشتن به صورت کوچک H ي
و یکی از دکمه ها ي تا یپی نشانه ها مانند کاما (،) نوشته م ی Shift در زبان فارس ی فشار دادن کل ید
شود.
انواع چینشکلیدهاي نوشتن
اگر توجه کرده باش ید حروف ی که بر رو ي کل یدهاي صفحه کل ید مشخص شده اند به ترتی ب حروف
الفبا ن یستند و از طرح یا چینش دیگري استفاده شده است.این موضوع هم براي زبان انگلیسی و هم
زبان فارس ی صدق م ی کند .دلیل ا ین که بعض ی از حروف الفبا در یک ر دیف قرا م ی گ یرند چ ی ست؟
چرا آنها بر اساس حروف الفبا چیده نشده اند؟
در جواب با ید گفت برا ي راحت ی استفاده و افزا یش سرعت تا یپ ،طراحان صفحه کل ی د بر اساس
کاربرد حروف ،آنها را در یک رد یف قرار م ی دهند تا تا یپیست ها از یک قانون خاص ی برا ي تای پ

۱۱
پیروي کنند و در نتیجه سرعت تایپ بالا رود.اگر بر اساس چینش حروف الفبا باشند ،ممکن است بر
خی حروف کاربرد ب یشتري نسبت به سا یر حروف داشته باشد و با توجه به ا ی ن نوع چ ی نش
دسترسی به آن مشکل شود .پس استفاده از یک طرح مناسب لازم و ضرور ي است .ما در ا ینجا دو
نوع طرح معروفی که تاکنون در بیشتر کامپیوتر ها به کاربرده شده است را بیان می کنیم.
QWERTY Keyboard الف) طرح
( این طرح بند ي که در سال ۱۸۷۸ توسط کر یستوفر شولز (مخترع ماش ین تحر ی ر در سال ۱۸۶۸
ایجاد گرد ید ، به دل یل ارزان و سهل الوصول بودن و همچن ین مشکلات استفاده از طرح بند یهاي
جدید، تا به امر وز ،رسم ی تر ین و پراستفاده تر ین طرح صفحه کل ید بشمار م ی رود .علت نامگذار ي
در ردیف بالائی بخش الفبائی صفحه کلید Q,W,E,R,T,Y آن به این نام نزدیکی کلیدهاي حرفی
می باشد.
Dvorak Keyboard ب) طرح
August توسط ، QWERTY این طرح بندي در سال ۱۹۳۶ و جهت رفع مشکلات مدل
ابداع گرد ید. ویژگی ا ین صفحه کل ید استقرار حروف صدادار انگل یسی در کنار یکد یگر و Dvorak
در سمت چپ صفحه کل ید م ی باشد .با آموختن نحوه ي استفاده صح یح از ا ین نوع طرح بند ي ، به
دلیل وضعیت خاص قرار گیري کلیدها در کنار یکدیگر، می توان در زمان ورود اطلاعات کار کمتري
انجام داده و در مجموع سرعت عمل تایپ را بالا برد.
این کلیدها براي جهت دهی و حرکت دادن نشانگر موس در (Arrow Keys) کلیدهاي جهتی ●
وارونه T فواصل کوچک ،در صفحه نما یش به کار می رود.تعداد آنها چهار عدد می باشد و به صورت
قرار دارد. Numeric Keypad و Alphanumeric در بین

۱۲
فصل دوم
آشنایی با تایپ کامپیوتري
لاتین و فارسی

۱۳
نحوه صحیح نشستن رو به روي کامپیوتر
ارتفاع صندلی باید به نحوي تنظیم شود که مچ و دستان هنگام تایپ کردن صاف باشد.
بر رو ي صندل ی صاف بنش ینید و صفحه مان یتور را طور ي تنظیم کنید که هم سطح با چشمانتان
باشد.
نکته: تا یپ آهسته اما به دقت بس یار بهتر از تا یپ س ریع ول ی با اشتباهات متعدد م ی باشد . ابتدا
سعی کنید تایپ را بدون اشتباه انجام دهید سپس اقدام به افزایش سرعت نمایید.

۱۴
نکات مهم در افزایشسرعت تایپ
-۱ با استفاده درست هنگام تایپ کمترین اشتباه را خواهید داشت.
-۲ بعد از تایپ هر حرف، انگشتان خود را به ردیف میانی برگردانید.
-۳ هر کلمه ا ي را که تا یپ م ی کن ید مانند مجموعه ا ي از کل ی دها بر رو ي صفحه کل ی د مجسم
کنید.
-۴ ممکن است در ابتدا ي کار، احساس ناشی بودن و بی حوصلگی کنید. اما هر چه بی شتر تمر ین
کنید، عمل تایپ آسانتر خواهد شد.
-۵ حواس خود را بر رو ي تا یپ صح یح متمرکز کن ی د، پس از آن م ی ب ینی د که سرعت کارتان
پیشرفت خواهد کرد.
-۶ هر قدر دقتتان بیشتر شود، اطمینان بیشتري در سریع تایپ کردن به دست خواهید آورد.
-۷ انگشتان خود را در سطح پا یین رو ي صفحه کل ید نگه دار ید و یک ر یتم نرم و پ یوسته را هنگام
تایپ حفظ کنید.
-۸ نگاه خود را بر رو ي متن ی که تا یپ م ی کن ید نگه دار ید و سع ی کن ید یک یا چند کلمه را با هم
بخوانید.
آشنایی با تایپکامپیوتري لاتین و فارسی
سرعت و دقّت در تا یپ کامپ یوتري یکی از و یژگی ها ي بارز یک کاربر مؤفّق خواهد بود . این مطالب
با یک روش کاملاً جد ید و سر یع تدو ین شده تا خواننده بتواند خ یلی سر یع اصول تا یپ کامپ یوتري
را ب یاموزد. اما به یاد داشته باش ید که رمز موفقیت در هر کاري، تمر ین و تلاش و باز هم تمر ین
بیشتر است.

۱۵
تایپلاتین
براي فراگیري اصول کامپیوتري بهتر است که با تایپ لاتین شروع کنید. تعداد حروف در زبان لاتین
کمتر از حروف زبان فارسی است، ضمن اینکه زبان لاتین فاقد علائمی مانند ( ،ٍ ، و …) است.
در اولین قدم آموزش تایپ کامیپوتري بهتر است جایگاه حروف و ارقام و کارکترها روي صفحه کلید
را به خاطر بسپار ید. با دقّت زیاد به صفحه کلید کامپیوتر نگاه کرده و حوزه و محل دقیق تک تک
کلیدها را به خاطر بسپار ید. در قدم بعد ي سع ی کن ید انگشتان خود را رو ي صفحه کل ید قرار دهی د.
طبیعی است که هر یک از انگشتان با ید روي یک کلید قرار گیرند. اما تعداد کلیدها بسیار بی شتر از
تعداد انگشتان دست انسان است . چاره ا ي ن یست و با ید جایگاه ثابتی براي انگشتان دست راست و
چپ پ یدا کن ید. این جا یگاه را در تا یپ کامپ یوتري پا یگاه م ی نامند . پایگاه مکانی است که هر انگشت
بطور عاد ي آنجا قرار گرفته و سپس برا ي تا یپ کل یدهاي مختلف به نواح ی مختلف صفحه کل ی د
حرکت کرده و پس از انجام وظیفه دوباره به آنجا بر می گردد.

۱۶
تایپ ۱۰ انگلشتی
صفحه کلید کامپیوتر را براي آموزش تایپ کامپیوتري، به چهار حوزه به شرح زیر تقسیم می کنند:
-۱ سطر پایگاه
-۲ .سطر بالاي پایگاه
-۳ سطر پایین پایگاه
-۴ سطر اعداد
;

۱۷
سطر پایگاه
می نامند. سطر پایگاه به طور « سطر پایگاه » ردیف وسط و اصل ی صفحه کل ید کامپ یوتر اصطلاحاً
عادي شامل کلیدهاي زیر است:
چهار انگشت دست راست و ن یز چهار انگشت دست چپ هم یشه رو ي ا ین سطر قرار دارند . به هم ین
دلیل آن را سطر پا یگاه (انگشتان) می نامند . بدیهی است که چهار انگشت دست راست به ترت ی ب
روي چهار کل ید سمت راست و چهار انگشت دست چپ به ترت یب روي چهار کلید سمت چپ سطر
پایگاه قرار م ی گ یرند. هر یک از انگشتان در صورت لزوم از سطر پا یگاه برخاسته و رو ي کل ید مورد
نظر رفته و پس از انجام عمل تایپ، دوباره به کلید پایگاه خود بر می گردند.
براي سهولت آموزش بهتر است انگشتان دست چپ و راست را به شرح زیر شماره گذاري نماییم:
-۱ انگشت کوچک (دست چپ و راست) = شماره ۱
-۲ انگشت دوم قرار گرفته بین انشگشت کوچک و وسطی (دست و چپ و راست) = شماره ۲
-۳ انگشت وسط (دست چپ و راست) = شماره ۳
-۴ انگشت اشاره (دست چپ و راست) = شماره ۴
-۵ انگشت شست (درست چپ و راست) = شماره ۵
و انگشت دست راست را با علامت اختصار ي « چ» انگشت ها ي دست چپ را با علامت اختصار ي
مشخص م ی کن یم. اکنون م ی توان یم چگونگ ی قرار گ یري انگشت ها ي دست چپ رو ي سطر « س»
پایگاه را به شکل زیر نمایش دهیم:
همچنین چگونگی قرارگیري انگشت هاي دست راست روي سطر پایگاه به شکل زیر است:

۱۸
دو کلید میانی در این سطر باقی می مانند که با شکل زیر تایپ می شوند:
قرار دارد . F را تا یپ م ی کند، اما هم ی شه رو ي کل ی د G و F یعنی انگشت ۴ دست چپ دو کل ید
قرار دارد. J را تابپ می کند اما همیشه روي کلید H و J انگشت ۴ دست راست دو کلید
انگشت ۴ دست چپ را از پا یگاهش بلند کرده، کم ی به طرف راست متما ی ل G براي تا یپ حرف
بر می گردانید. F را فشار می دهید و آنگاه انگشت فوق را به پاهگاش یعنی کلید G نموده و کلید
اما دو انگشت ۵ دست راست و چپ کجا قرار می گیرند. این دوانگشت ن زدی ک کلی د فاصله (زی ر
سطر پایگاه ) به حالت آماده باش قرار می گیرند
نکته: برا ي کسب مهارت ب یشتر، سع ی کن ید تا انگشت ها ي دست چپ و راست را رو ي کلی دهاي
سطر پایگاه مستقر نموده و بدون نگاه کردن به صفحه کلید، حروف موجود را تایپ کنید.
سطر بالاي پایگاه
سطر بالاي پایگاه روي صفحه کلید کامپیوتر شامل کلیدهاي زیر است:
انگشت هاي ۱ تا ۴ دست چپ به ترتبیب کلیدهاي زیر را تایپ می کنند:
انگشت هاي ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می کنند:

۱۹
به ترتیب توسط دو انگشت ۴ دست راست و چپ تایپ می شوند: T و Y دو کلید میانی
سه کلید قرار گرفته در سمت راست سطر پایگاه توسط انگشت ۱ راست تایپ می شود:
سطر پایین پایگاه
سطر پایین پایگاه در صفحه کلید کامپیوتر، شامل کلیدهاي زیر است:
انگشت هاي شماره ۱ تا ۴ دست چپ به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می کنند:
انگشت هاي شماره ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می کنند:
به ترتیب توسط دو انگشت ۴ دست راست و چپ تایپ می شوند. B و N دو کلید میانی

۲۰
سطر اعداد
در سطر اعداد صفحه کلید کامپیوتر کلیدهاي زیر را مشاهده می کنید:
انگشت هاي شماره ۱ تا ۴ دست چپ به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می- کنند:
انگشت هاي شماره ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می- کنند:
دو کلید میانی ۶ و ۵ به ترتیب توسط دو انگشت شماره ۴ دست راست و چپ تایپ می شوند.
دو کلید = و – توسط انگشت شماره ۱ دست راست تایپ می شوند.
Shift کاربرد کلید
رو ي صفحه کلید کامپیوتر را کلید تبدیلی می نمامند. با فشار دادن و نگهداشتن کلی د Shift کلید
صفحه کل ید کامپ یوتردر حالت حروف بزرگ قرار گرفته و اگر در ا ین حالت باشد به حالت Shift
حروف کوچکتر تغییر می کند
و تا یپ هر یک از کل یدها م یتوانید کارکتر قرار گرفته در بالا ي Shift همچنین با فشار دادن کل ید
همان کلید را تایپ نمایید.
در شرا یطی که مشغول تا یپ با انگشت ها ي دست چپ هست ید، برا ي فشار دادن و نگه داشتن کل ید
از شماره ۱ دست راست استفاده کنید. ،Shift
در شرایطی که مشغول تایپ با انگشت هاي دست راست هستید، براي فشار دادن و نگهداشتن کلید
از انگشت شماره ۱ دست چپ استفاده کنید. ،Shift

۲۱
تایپ کلید هاي دیگر:
که در سمت راست صفحه کل ی د قرار گر فته اند، توسط Enter ،Backspace ،Ctrl سه کل ید
انگشت شماره ۱ دست راست تایپ می شوند.
که در سمت چپ صفحه کلید قرار گرفته اند، توسط Esc ،shift ،Caps lack ،Tab چهارکلید
انگشت شماره ۱ دست چپ تایپ می شوند.
قرار گرفته در سمت چپ و راست صفحه کل ید، توسط انگشت ها ي شماره ۲ چپ و Alt دو کل ید
راست تایپ می شوند.
تایپفارسی
در تا یپ فارس ی، تعداد حروف ب یشتر از حروف لات ین است، ضمن ا ینکه آرا ی ش حروف در صفحه
کلید فارس ی دارا ي استاندارد خاص ی ن یست. حتی در ب یشتر برنامه ها ي واژه پرداز م یتوانی د آرای ش
حروف فارسی روي کلیدها را به دلخواه تغییر دهید.
سطر پایگاه :
در سطر پایگاه صفحه کلید فارسی، کلیدهاي زیر را مشاهده می کنید:
انگشت هاي دست چپ به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می کنند:

۲۲
انگشت هاي دست راست به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می کنند:
سطر بالاي پایگاه:
در سطر بالاي پایگاه کلیدهاي زیر را مشاهده می کنید، به ترتیب تایپ کلیدهاي فوق دقّت نمایید:
سطر پایین پایگاه
در سطر پا یین پا یین پا یگاه کل یدهاي ز یر را مشاهده م ی کن ید به ترت یب تا یپ کل یدهاي فوق دقّت
کنید:
سطر اعداد در تایپ فارسی
به دلیل زیاد بودن حروف فارسی، برخی از این حروف در سطر اعداد تعبیه شده اند.
در سطر عدد انگشتان دست چپ به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می کنند:

۲۳
در سطر اعداد، انگشت هاي دست راست به ترتیب کلیدهاي زیر را تایپ می کنند:
درج متن:
تنظ یمات پ یش فرض را برا ي ما در نظر گرفته است . از Word پیش از درج هر نوع متن ی برنامه ي
۵ سانت ی متر و در سمت راست و چپ به / جمله حاش یه ها که در قسمت بالا و پا یین به اندازه ۲
و Times New Roman 17 سانتی متر در نظر گرفته شده است. فونت یا نوع قلم / اندازه ي ۳
سایز قلم ۱۶ مشخص شده است.
قرار دهی د. با تا ی پ Fa براي تا یپ متن فارس ی ابتدا دکمه ي تغ ییر زبان را در نوار وظ یفه در ح ال
یک جمله ي ساده تا یپ را شروع می کنیم، هر گاه جمله به پایان سطر برسد خودبخود به سطر
بعدي م ی رود . وقتی به انتها ي پاراگراف رس یدید بعد از گذاشتن ن قطه، دکمه ي ا ینتر را فشار ده ید
تا به پاراگراف بعد برو ید. براي آزما یش اگر متن ز یر را تا یپ ک نید با تنظ یمات پیش فرض در برنامه
به شکل زیر تایپ خواهد شد: Word ي
زندگی و مرگ دست خداست، اما چگونه زندگ ی کردن دست انسان است؛ پس زندگی کن آنطور که
باید و بمیر آنطور که خدا می خواهد.
کسی را که خواب است می شود بیدار کرد، اما آنکه خود را به خواب زده هرگز نمی شود بیدار کرد.
بزرگی م ی گو ید: وقتی هلال ماه نو را بر صفحه لاجورد ي آسمان م ی ب ین ی، هلال ن ی ست، بلکه
علامت سؤالی است می گوید: اي بشر روز دیگري از عمرت سپري شد چه کرده اي؟…

۲۴
ماشین حساب
این قسمت از صفحه کل ید، شامل اعداد ۰ تا ۹ و کل یدهاي چهار عمل اص لی، عمچن ین علامت . و
که آن را در قسمت بالا سمت چپ مشاهده م ی کنی د، Numlock م ی باشد . کلید Enter کلید
وظیفه تغ ییر حالت تا یپ از اعداد به کارکرد دوم کل یدهاي ا ین بخش را دارد . به طور نمونه در حالت
که با خاموش بودن چراغ آن مشخص م ی شود، ک لی د ۱ نقش Numlock غیر فعال بودن کل ید
را بازي می کند. End کلید
در حالت کلی، انگشتان بر روي سه کلید ۶ و ۵ و ۴ قرار می گیرد.

۲۵
و پس از فشردن انگشتان خود را بر رو ي کل یدهایی که با خطوط همرنگ ناخن ها مشخص شده اند
قرار ده ید و برا ي زدن کلیدهاي دیگر که انگشت ها بر روي آن قرار نگرفته است به خطوط نقطه
چین توجه کنید.

۲۶
فصل سوم
تمرین و امتحان

۲۷
تمرین ردیفمیانی
سیبگکمشگیشسی منبککگکمب.
تستا ستیگکگسکیشسیش.
شسینمتیب.
شما.
گن بن من شان سلام بلم کلم لم بم کم.
ایلبا لا یتسا ستیلبا سیلشسیمنت اناناینی.
سمن یمن کمین نم بام نام شام کام سام گام.
بنتسایبسشنتیا بیمگکممیبنا تا سلیبلمنن.
اتلیسل.
شسینمتیب.
گ ك گ ك گ ك م ن ت ا آ ل ب ي س.
شسایبالتاي.
تشنا نگکمگکیم کمگکگک مکگکم ماسل.
نمناك ستایش متن تمنا شک کک مک تک.
ابن کشت کیمیا است.
نام کشتی ما ستایش است.
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
www.takbook.com
www.takbook.com
۲۸
امتحان ردیفمیانی
شبنم سمبل متانت است.
نیکی سبب نیکنامی است.
ایشان آشناي من است.
سیما با سیاست است.
آیا کت شما آبی است.
کتاب شما امسال آسان نیست.
مریم بنشین.
شیرین کام باشی.
انگشتان من کامل است.
لیلا با متانت است.
سینما مکان مناسبی است.
اسم من گلی است.
ایشان آشناي من است.
این ماشین مال شیما است.
اسم این استان گلستان است.
مسلمانی مسلک تکامل انسان است.
امسال تابستان نیکی است.
ماشین من نیلی است.
آسیابان مکمل نان است.

۲۹
تمرین ردیفبالایی
چججححخخههععغغففققثثصصض.
فقه خفه صفحه چفه قفه ثقه.
هههعععغغغففقققق.
چججعچحخهعهع.
فقثثصصفعف.
ضصثثققعثغقفف.
فغعه خهخح.
حجچحجغع.
ثثثصصصض.
ضصفع حخعه.
چجغفخهععغ.
چ ج ح
خ ه خ ه خ ه خ ه خ ه
عغ عغ عغ عغ عغ
ع غ ع غ ع غ
ض ص ض ص ض ص
ث ث ث ث ث
ق ف ق ف ق ف ق ف ق ف
چ ض چ ض چ ض
ج ص ج ص ج ص
ح ث ح ث ح ث ح ث ح ث

۳۰
امتحان ردیفبالایی
قنات نمناك است.
حکیم شباهنگام به خانه ما آمد.
جنگل هاي شمال جاي با صفایی است.
شخص عالم حقیقت بین است.
امتحانات من سخت است.
فضیلت باعث حیات عالم است.
فیض کاشانی عالم عالی مقام ساکن قم است.
صنم اسم من است.
کتابخانه جنب پل است.
جلیل عاقل است.
همیشه صاف بنشین.
عکس جشن قالیبافان قشنگ است.
خانه ما در جنگل است.
لیلا کاشانی است.
لباس شهلا بنفش است.
اجتماع قالیبافان این جا است.
لیلا جان با مریم و افسانه به خانه ما بیایید.

۳۱
تمرین ردیفپایینی
ذر ذر ذر ذر ذر ذر ذر
در در در در در در در
ذد ذد ذد ذد ذد ذد ذد ذد
دد دد دد دد
زد زد زد زد زد زد زد
دز دز دز دز دز
رد رد رد رد رد
ط.ط.ط.ط.
ظ.ظ.ظ.ظ.ظ.
دو دو دو دو دو دو
ذو ذو ذو ذو ذو
زر زر زر زر زر زر
رز رز رز رز رز رز
ذر ذر ذر ذر ذر
ئر ور ئر ور ئر ور ئر ور
رئ رئ رئ رئ رئ

۳۲
امتحان ردیفپایینی
فروشگاه قرار است در جشن میلاد قرعه کشی کند.
آیا گیرنده این نامه را می شناسید.
کشور ایران در قسمت جنوب غربی قاره آسیا واقع شده است.
روز دوشنبه در هنرستان سینا جشن است.
دیروز ترافیک اتوبان همت بسیار سنگین بود.
داود مرد مهربان و با شخصیتی است.
امسال عید قربان به دیدن تمام فامیل می روم و از آنها حلالیت می طلبم.
این قفس براي دو مرغ عشق کوچک است.
گل هاي بنفشه و لاله در باغچه جلوه خاصی به خانه بخشیده است.
من با دوستانم روز چهارشنبه به پارك جمشیدیه خواهیم رفت.
سال جدید تحصیلی را به شما فرزندان عزیز تبریک عرض می کنیم.
توشه راه مومن نماز است.
طوطی لیلی بالهاي رنگین زیبایی دارد.
جاده شمال تونل هاي زیادي دارد.
– این تمر ینها و امتحانش رو انجام بد ید تا دستتون راه ب یفته و جا ي کل یدهاي مختلف تو ذهنتون
ملکه بشه.

دیدگاهتان را بنویسید