دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه
کارشناسي مترجي زبان انگليسي
سرفصل دروسرشته کارشناسي مترجي زبان انگليسي

گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:

 

صفحه آرایی و ویراستاری  هزینه تایپ تحلیل آماری
ترجمه مشاوره مقاله و پایان نامه سفارش منابع علمی

 

شریف فایل توانسته است با کیفیت وقیمت هایی بی نظیر در بخش تایپ – ترجمه متون – ویراستاری کتاب – تبدیل پایان نامه به کتاب به عنوان مرکز توجه دانشجویان قرارگیرد

 

نوع درس :اصلي تعداد واحد الزامي از اين گروه : ۷۴
کد درس نام درس نظترعيداد واعحمدلي پيش نياز هم نياز
۱۰۳۲۵۱ خواندن و درك مفاهيم ۴ ۱
۱۰۰۲۰۰ دستورونگارش ۴ ۱
۱۰۰۴۲۴ گفت و شنود ۴ ۱
۱۰۰۶۳۹ خواندن و درك مفاهيم ۴ ۲ خواندن و درك مفاهيم ۱
۱۰۱۵۱۶ دستور و نگارش ۴ ۲ دستورونگارش ۱
۱۰۰۸۵۶ گفت و شنود ۴ ۲ گفت و شنود ۱
۱۰۴۷۰۴ فنون يادگيري زبان ۲
۱۰۳۰۴۶ خواندن و درك مفاهيم ۴ ۳ خواندن و درك مفاهيم ۱و ۲
۱۰۴۰۷۸ نگارش پيشرفته ۲ دستور و نگارش ۲
۱۰۳۵۱۸ آواشناسي انگليسي ۲
۱۰۱۲۹۱ اصول و روش ترجمه ۲
خواندن و درك مفاهيم ۳-دستور
ونگارش ۲
۱۰۳۸۲۱ کليات زبانشناسي ۲ ۱
– خواندن و درك مفاهيم ۲
دستور ونگارش ۲
۱۰۱۹۰۵ نمونه هاي نثر ساده ۲
– خواندن و درك مفاهيم ۳
دستور ونگارش ۲
۱۰۵۲۸۳ نمونه هاي شعرساده ۲ خواندن و درك مفاهيم ۳
۱۰۴۵۱۹ بيان شفاهي داستان ۲ ۱
– خواندن و درك مفاهيم ۳
دستور ونگارش ۲- گفت و
شنود ۲
۱۰۰۵۲۰ نامه نگاري ۲
– خواندن و درك مفاهيم ۳
دستور ونگارش ۲- گفت و
شنود ۱و ۲
۱۰۰۵۵۶ ترجمه متون ساده ۲ اصول و روش ترجمه
۱۰۴۳۹۰ کليات زبانشناسي ۲ ۲ کليات زبانشناسي ۱
۱۰۴۶۷۳ کاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان
درترجمه ۲ اصول و روش ترجمه
۱۰۰۴۹۴ مقاله نويسي ۲ نگارش پيشرفته
۱۰۲۶۰۹ بيان شفاهي داستان ۲ ۲ بيان شفاهي داستان ۱
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه
کارشناسي مترجي زبان انگليسي
۱۰۲۱۹۵ درآمدي بر ادبيات ۲ ۱
– خواندن و درك مفاهيم ۳
دستور ونگارش ۲- گفت و
شنود ۲- نمونه هاي نثر ساده-
نمونه هاي شعرساده
۱۰۱۲۰۷ خواندن متون مطبوعاتي ۲ خواندن و درك مفاهيم ۳
۱۰۲۳۵۱ بررسي آثارترجمه شده اسلامي ۲ ۱
ترجمه متون ساده-
کاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان
درترجمه
۱۰۰۲۱۲ درآمدي بر ادبيات ۲ ۲ درآمدي بر ادبيات ۱
۱۰۰۵۴۷ اصول و روش تحقيق ۲ ۱ کليات زبانشناسي ۲- درآمدي بر
ادبيات ۲
۱۰۴۸۱۸ روش تدريس زبان انگليسي ۴ بعد از گذراندن ۱۰۰ واحد
۱۰۰۵۵۲ اصول و روش تحقيق ۲ ۲ اصول و روش تحقيق ۱
۱۰۵۴۵۱ آزمون سازي ۲ روش تدريس زبان انگليسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه
کارشناسي مترجي زبان انگليسي
نوع درس :اختصاصي تعداد واحد الزامي از اين گروه : ۴۴
کد درس نام درس
تعداد واحد
نظري عملي پيش نياز هم نياز
۱۰۳۸۳۰ آشنايي با ادبيات معاصر ايران ۲ فارسي عمومي
۱۰۰۳۱۹ نگارش فارسي ۲ فارسي عمومي
۱۰۰۷۳۸ ساخت زبان فارسي ۲
۱۰۳۶۴۸ ترجمه متون ادبي ۲
۱۰۲۲۷۸ اصول و مباني نظري ترجمه ۲ اصول و روش ترجمه
۱۰۰۴۴۹ ترجمه نوار و فيلم ۲
۱۰۳۵۸۰ ترجمه شفاهي ۲ ۱ آواشناسي انگليسي- بيان
شفاهي داستان ۲
۱۰۲۰۰۲ ترجمه پيشرفته ۲ ۱ ترجمه متون ساده
۱۰۰۱۱۷ ترجمه مکاتبات واسناد ۲ ۱
۱۰۵۰۸۱ بررسي مقابله ايي ساخت جمله ۲ کليات زبانشناسي ۲
۱۰۱۶۲۹ واژه شناسي ۲
– کليات زبانشناسي ۲
ساخت زبان فارسي
۱۰۱۹۵۰ ترجمه شفاهي ۲ ۲ ترجمه شفاهي ۱
۱۰۳۷۷۴ ترجمه پيشرفته ۲ ۲ ترجمه پيشرفته ۱
۱۰۰۶۴۶ بررسي آثارترجمه شده اسلامي ۲ ۲
بررسي آثارترجمه شده
اسلامي ۱
۱۰۲۸۷۶ ترجمه مکاتبات واسناد ۲ ۲ ترجمه مکاتبات واسناد ۱
۱۰۴۶۶۶ ترجمه انفرادي ۲ ۱ بعد از گذراندن ۱۰۰ واحد
۱۰۱۶۱۱ ترجمه متون مطبوعاتي ۲ ۱
۱۰۴۰۳۸ ترجمه شفاهي ۲ ۳ ترجمه شفاهي ۲
۱۰۰۹۸۳ ترجمه انفرادي ۲ ۲ ترجمه انفرادي ۱
۱۰۳۰۹۱ ترجمه متون مطبوعاتي ۲ ۲ ترجمه متون مطبوعاتي ۱
۱۰۲۴۵۷ ترجمه متون اقتصادي ۲ ترجمه پيشرفته ۱
۱۰۵۳۰۶ ترجمه متون سياسي ۲ ترجمه پيشرفته ۱
کد درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس پيشنياز
۱۰۳۲۵۱
خواندن ودرك
مفاهيم ۱
۴ اصلي
۱۰۰۲۰۰ دستور ونگارش ۴ ۱ اصلي
۱۰۰۴۲۴ گفت وشنود ۴ ۱ اصلي
دستور ونگارش ۳ ۲ عمومي
انديشه اسلامي ۲ ۱ عمومي
دانش خانواده ۲ عمومي
کد درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس پيشنياز
۱۰۰۶۳۹ خواندن و درك
مفاهيم ۲
۴ اصلي خواندن ودرك مفاهيم ۱
۱۰۱۵۱۶ دستور ونگارش ۴ ۲ اصلي دستور ونگارش ۱
۱۰۰۸۶۵ گفت وشنود ۴ ۲ اصلي گفت وشنود ۱
۱۰۴۷۰۴ فنون يادگيري زبان ۲ اصلي
انديشه اسلامي ۲ ۲ عمومي انديشه اسلامي ۱
قرآن ۱ عمومي
تربيت بدني ۱ ۱ عمومي
کد درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس پيشنياز
۱۰۳۰۴۶ خواندن ودرك
مفاهيم ۳
۴ اصلي خواندن و درك مفاهيم ۲
۱۰۴۰۷۸ نگارش پيشرفته ۲ اصلي دستور ونگارش ۲
۱۰۳۵۱۸ اختصاصي ۲ اصلي
۱۰۳۸۳۰ آشنايي با ادبيات
معاصر ايران
۲ اختصاصي فارسي عمومي
۱۰۰۳۱۹ نگارش فارسي ۲ اختصاصي فارسي عمومي
۱۰۰۷۳۸ ساخت زبان فارسي ۲ اختصاصي
اخلاق/آيين زندگي ۲ عمومي
تربيت بدني ۱ ۲ عمومي
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
کد درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس پيشنياز
۱۰۱۲۹۱ اصول وروش ترجمه ۲ اصلي خواندن ودرك مفاهيم ۳- دستور ونگارش ۲
۱۰۳۸۲۱ کليات زبانشناسي ۲ ۱ اصلي خواندن ودرك مفاهيم ۳- دستور ونگارش ۲
۱۰۱۹۰۵ نمونه هاي نثر ساده ۲ خواندن ودرك مفاهيم ۳- دستور ونگارش ۲
۱۰۵۲۸۳ نمونه هاي شعر ساده ۲ اصلي خواندن ودرك مفاهيم ۳
– ۱۰۴۵۱۹ بيان شفاهي داستان ۲ ۱ اصلي خواندن ودرك مفاهيم ۳- دستور ونگارش ۲
گفت و شنود ۲
– ۱۰۰۵۲۰ نامه نگاري ۲ اصلي خواندن ودرك مفاهيم ۳- دستور ونگارش ۲
گفت وشنود ۱و ۲
۱۰۳۶۴۸ ترجمه متون ادبي ۲ اختصاصي
تفسير موضوعي نهج
البلاغه/قرآن
۲ عمومي
وصايا ۱ عمومي
کد درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس پيشنياز
۱۰۰۵۵۶ ترجمه متون ساده ۲ اصلي خواندن ودرك مفاهيم ۳
۱۰۴۳۹۰ کليات زبانشناسي ۲ ۲ اصلي کليات زبانشناسي ۱
۱۰۴۶۷۳ کاربرد اصطلاحات و
تعبيرات زبان در
ترجمه
۲ اصلي اصول وروش ترجمه
۱۰۰۴۹۴ مقاله نويسي ۲ اصلي نگارش پيشرفته
۱۰۲۶۰۹ بيان شفاهي داستان ۲ ۲ اصلي بيان شفاهي داستان ۱
– ۱۰۲۱۹۵ در امدي بر ادبيات ۲ ۱ اصلي خواندن ودرك مفاهيم ۳- دستور ونگارش ۲
گفت و شنود ۲- نمونه هاي نثر ساده- نمونه
هاي شعر ساده
۱۰۲۲۷۸ اصول و مباني نظري
ترجمه
۲ اختصاصي اصول و روش ترجمه
۱۰۰۴۴۹ ترجمه فيلم ونوار ۲ اختصاصي
تاريخ تحليلي
اسلام/امامت
۲ عمومي
ترم پنجم
ترم چھارم
کد درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس پيشنياز
۱۰۱۲۰۷ خواندن متون
مطبوعاتي
۲ اصلي خواندن و درك مفاهيم ۳
۱۰۳۵۸۰ ترجمه شفاهي ۲ ۱ اختصاصي آوا شناسي انگليسي-بيان شفاهي داستان ۲
۱۰۲۰۰۲ ترجمه پيشرفته ۲ ۱ اختصاصي ترجمه متون ساده
۱۰۲۳۵۱ بررسي آثار ترجمه
شده اسلامي ۱
۲ اصلي ترجمه متون ساده – کاربرد اصطلاحات و
تعبيرات زبان در ترجمه
۱۰۰۱۱۷ ترجمه مکاتبات
واسناد ۱
۲ اختصاصي
۱۰۰۲۱۲ درامدي بر ادبيات ۲ ۲ اصلي درامدي بر ادبيات ۱
۱۰۵۰۸۱ بررسي مقابله اي
ساخت جمله
۲ اختصاصي کليات زبانشناسي ۲
۱۰۱۶۲۹ واژه شناسي ۲ اختصاصي کليات زبانشناسي ۲-ساخت زبان فارسي
تاريخ تمدن ۲ عمومي
کد درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس پيشنياز
۱۰۰۵۴۷ اصول و روش تحقيق ۲ ۱ اصلي کليات زبانشناسي ۲- درامدي بر ادبيات ۲
۱۰۱۹۵۰ ترجمه شفاهي ۲ ۲ اختصاصي ترجمه شفاهي ۱
۱۰۳۷۷۴ ترجمه پيشرفته ۲ ۲ اختصاصي ترجمه پيشرفته ۱
۱۰۰۶۴۶ بررسي اثار ترجمه
شده اسلامي ۲
۲ اختصاصي بررسي اثار ترجمه شده اسلامي ۱
۱۰۲۸۷۶ ترجمه مکاتبات
واسناد ۲
۲ اختصاصي ترجمه مکاتبات واسناد ۱
۱۰۴۶۶۶ ترجمه انفرادي ۲ ۱ اختصاصي بعد از گذراندن ۱۰۰ واحد
۱۰۴۸۱۸ روش تدريس زبان
انگليسي
۲ اصلي بعد از گذراندن ۱۰۰ واحد
۱۰۱۶۱۱ ترجمه متون
مطبوعاتي ۱
۲ اختصاصي
انقلاب اسلامي ايران ۲ عمومي
ترم ششم
ترم ھفتم
کد درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس پيشنياز
۱۰۰۵۵۲ اصول وروش تحقيق ۲ ۲ اصلي اصول وروش تحقيق ۱
۱۰۴۰۳۸ ترجمه شفاهي ۲ ۳ اختصاصي ترجمه شفاهي ۲
۱۰۰۹۸۳ ترجمه انفرادي ۲ ۲ اختصاصي ترجمه انفرادي ۱
۱۰۳۰۹۱ ترجمه متون
مطبوعاتي ۲
۲ اختصاصي ترجمه متون مطبوعاتي ۱
۱۰۲۴۵۷ ترجمه متون اقتصادي ۲ اختصاصي ترجمه پيشرفته ۱
۱۰۵۴۵۱ آزمون سازي ۲ اصلي روش تدريس زبان انگليسي
۱۰۵۳۰۶ ترجمه متون سياسي ۲ اختصاصي ترجمه پيشرفته ۱
ترم ھشتم

دیدگاهتان را بنویسید