آموزش ويراستاري (ويرايش) متن در ورد
مقدمه:
ممكن است شما سند وردي را تايپ كرده باشيد و حتما اين مسئله را درك نموده ايد كه اشتباهات دستوري و تايپي و… در متن امري اجتناب ناپذير
است و ممكن است اين متن را كسي بخواند و اشكالات آن را بيابد و بخواهد پيشنهاداتي براي بهتر شدن متن به شما ارايه دهد و يا حتي متن ممكن
است متن نوشتاري خود را به يك ويراستار دهيد تا با جملاتي بهتر و كلماتي رساتر آن را ويرايش كند. اما اين فرد ويا افراد بايد نظر خود را درباره
متن و جملات و كلمات آن پيشنهاد كنند تا متن اصلي نوشته شده توسط نويسنده تغيير معنايي پيدا نكند و يا جابجا نشود!
براي اين كار از قابليت ويراستاري نرم افزار ورد استفاده خواهد شد. ويراستاري يكي بزرگترين مزيتها و قابليت هاي برنامه ورد ميباشد. اين گزينه در
در نوار ابزار اصلي جاي گرفته است. نكته قابل توجه اين قابليت اين است كه از يك تا چند ويراستار ميتوانند متن موجود را Review سربرگ
ويرايش كنند و برنامه پيشنهادات ويراستاري آن را بصورت جداگانه ذخيره كرده و براي شما (كاربر) نمايش دهد!
چگونه يك متن تايپ شده ورد را ويرايش كنيم
Track مراجعه كرده و از اين كادر گروه گزينه Tracking به كادر گروه Review براي شروع و دسترسي به اين قابليت برنامه ورد از سربرگ
را انتخاب نماييد. Changes
به حالت انتخابي و هاي لايت خواهد شد، حال شروع به تغييرات مورد نظر در متن كنيد. در اين حالت كلمات Track Changes با اين كار گزينه
و يا جملاتي را كه ويراستار، ويرايش خواهد كرد حذف نميشوند بلكه به رنگ قرمز تغيير رنگ خواهند داد و خطي قرمز از وسط كلمات و يا جملات
كشيده خواهد شد و سپس كلمه و يا جمله جايگزين كنار آن نوشته و خطي قرمز زير آنها كشيده ميشود كه نشانگر جمله و يا كلمه پيشنهادي ويراستار
كليك كنيد تا از حالت هايلايت خارج شده و Track Changes ميباشد. حال پس از كامل شدن عمليات ويراستاري متن، دوباره بر روي گزينه
ويراستاري متن توسط شما نيز پايان پذيرد.
مانند تصوير زير كه نمونه اي كوچك از يك متن ويراستاري را نشان خواهد داد
در اين متن بجاي كلمه “دارايي است” كلمه “است” و بجاي كلمه “مي شود” كلمه “ميگردد” پيشنهاد شده است.
نمايش متن ويرايش شده توسط ويراستار
پس از انجام تغييرات لازم در متن، چهار راه براي نمايش دادن متن و تغييرات آن وجود دارد:
مراجعه كرده و با Display to Review بايد به گزينه Tracking Change براي انتخاب نوع نمايش متن ويراستاري شده، از كادر گروه
كليك بر روي فلش كوچك كناري آن و باز شدن كادر نوع نمايش ها يكي از چهار روش نمايش سند را انتخاب كنيد كه قابليت هركدام از اين گزينه
هاي نمايش متن، در ادامه توضيح داده خواهند شد.
انواع نمايش سندهاي ويراستاري شده به شكل زير ميباشند:
اين گزينه ، تغييرات پيشنهاد شده توسط ويراستار را در كنار كلمه و يا جمله اوليه نمايش خواهد داد. Final Showing Markup :
تمامي تغييرات پيشنهاد شده براي كلمات و جملات را در متن اعمال كرده و نوشته و جملات اوليه را حذف خواهد كرد سپس متن به Final :
نمايش گذاشته خواهد شد.
اين گزينه ، تغييرات پيشنهاد شده را در كنار كلمه و يا جمله اوليه نمايش خواهد داد. Original Showing Markup :
با انتخاب اين گزينه تمامي تغييرات پيشنهاد شده براي متن رد ميشوند و متن در حالت اوليه و بدون تغييرات نمايش داده خواهد شد. Original :
وجود دارد كه با كليك بر روي فلش كناري آن و باز شدن كادر زير مجموعه ها ميتوانيد Show Markup در اين كادر گروه گزينه اي ديگر با نام
انتخاب كنيد كه چه تغييرات ايجاد شده اي در سند نمايش داده شوند وچه تغييراتي نمايش داده نشوند. همچنين اگر چند فرد مختلف اين متن را
ميتوانيد نام فرد تغير دهنده را انتخاب كنيد تا تغييراتي كه توسط اين شخص بر روي متن انجام Reviewers ويراستاري كرده باشند با انتخاب گزينه
گرفته نمايش داده شود.
قبول و يا رد كردن تغييرات پيشنهادي در متن
زماني كه تغييراتي در متن توسط ويراستار پيشنهاد ميشود، اين قابليت در اختيار شما قرار خواهد داشت كه تغييرات پيشنهادي در متن را قبول كرده ويا
رد نماييد.
چهار گزينه گنجانده شده است كه به شما براي ديدن تغييرات پيشنهادي و يا رد Review در سربرگ Changes براي اين كار در كادر گروه
كردن و يا قبول كردن آنها به صورت يكجا و يا تك به تك كمك خواهند كرد.
و زير مجموعه هاي آنها بصورت زير ميباشد: Changes معناي كلي چهار گزينه موجود در كادر گروه
و Accept دو گزينه اصلي موجود در اين كادر گروه كه به تاييد و يا رد ويرايش انجام شده توسط ويراستار، به شما كمك خواهند كرد گزينه هاي
هستند هركدام شامل گزينه هاي بيشتر براي رد و يا قبول كردن تغييرات پيشنهادي توسط ويراستار(ها) ميباشد و تاييد كننده نهايي متن بايد Reject
بنا به نياز خود از اين گزينه ها استفاده نمايد.
۱قابليت قبول كردن تغييرات پيشنهادي توسط ويراستار . ( Accept ) :
بدين (Accept) با كليك بر روي فلش زيرين اين گزينه، كادر زير مجموعه هاي آن باز خواهد شد كه گزينه هاي زير مجموعه قبول تغييرات
صورت ميباشند:
با انتخاب اين گزينه ويرايش پيشنهادي توسط ويراستار تاييد شده و به ويرايش پيشنهادي بعد خواهيد رفت. Accept and Move to Next :
با انتخاب اين گزينه فقط ويرايش كلمه اي كه انتخاب كرده ايد (بصورت هايلايت كرده ايد) تاييد خواهد شد. Accept change :
با انتخاب اين گزينه تمامي ويرايش ها تاييد خواهند شد. Accept All Change Shown :
اين گزينه تمامي ويرايش هاي پيشنهاد شده در سند ورد جاري را تاييد خواهد كرد و متن بصورت Accept All Change in Document :
ويرايش هاي پيشنهادي ويراستار تغيير ميكند.
۲قابليت رد كردن تغييرات پيشنهادي توسط ويراستار . (Reject) :
به صورت زير ميباشند: (Reject) گزينه هاي رد تغييرات
با انتخاب اين گزينه ويرايش پيشنهادي توسط ويراستار رد شده و به ويرايش پيشنهادي بعد خواهيد رفت. Reject and Move to Next :
با انتخاب اين گزينه فقط ويرايش كلمه اي كه انتخاب كرده ايد (بصورت هايلايت كرده ايد) رد خواهد شد. Reject change :
با انتخاب اين گزينه تمامي ويرايش ها رد خواهند شد. Reject All Change Shown :
اين گزينه تمامي ويرايش هاي پيشنهاد شده در سند ورد جاري را رد خواهد كرد و متن بصورت اوليه Reject All Change in Document :
باقي خواهد ماند.
ميباشند كه تنها براي نمايش كلمات و يا جملاتي كه توسط ويراستار Next و Previous دو گزينه ديگر موجود در اين كادر گروه گزينه هاي
پيشنهاد ويرايش دارند كاربرد دارد.
با كليك بر روي اين گزينه به كلمه و يا جمله ويرايش شده قبل (در صورت موجود بودن در سند) خواهيد رفت Previous. 3 :
با كليك بر روي اين گزينه به كلمه و يا جمله ويرايش شده بعدي كه در سند موجود ميباشد خواهيد رفت Next . 4 :

 

 

گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:

 

صفحه آرایی و ویراستاری  هزینه تایپ تحلیل آماری
ترجمه مشاوره مقاله و پایان نامه سفارش منابع علمی

 

کلمات کلیدی:

انجام امور تایپی | ویراستاری | صفحه‌آرایی و صفحه بندی حرفه‌ای |  ثبت سفارش صفحه آرایی ویراستاری کتاب | سایت ویراستاری | سایت ویراستاری فوری | سایت ویراستاری تخصصی | ثبت سفارش ویراستاری پایان نامه | ویرایش کتاب و مقاله | ویراستاری فوری | ویراستاری کتاب | ویراستاری مقاله | ویراستاری متن |  ویراستاری و صفحه آرایی انواع نوشته |  ویراستاری ورد |  ویراستاری ارزان | تحلیل آماری | تحلیل آماری تخصصی | سایت تحلیل آماری | تبدیل پایان نامه به کتاب | ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگیسی| ترجمه فوری | مرکز تخصصی ترجمه انگلیسی | ترجمه و تایپ متون عمومی و تخصصی | ترجمه تخصصی | ترجمه فوری مقاله و کتاب | ترجمه کتاب | ثبت سفارش ترجمه | ترجمه مقاله | سایت ترجمه | سایت ترجمه تخصصی | سایت ترجمه فوری | ثبت سفارش ترجمه تخصصی | انجام ترجمه عربی به فارسی | ترجمه تمامی متون و مقالات تخصصی، فنی ، مقالات |- ISIترجمه فارسی به عربی | ترجمه  – isiثبت سفارش ترجمه متن | تایپ فارسی | سایت تایپ فوری | تایپ صوتی | تایپ | تایپ تخصصی | تایپ سریع | تایپ سریع با قیمت مناسب | تایپ و ویراستاری فوری با قیمت عالی | تایپ فارسی | ترکی | انگلیسی | عربی  | ثبت سفارش تایپ تخصصی | تایپ فرمول | تایپ جدول | تایپ متن | تایپ ورد |تایپ فوری | تایپ ارزان | پایان نامه  مقاله خرید | جزوه کنکور | کنکور کارشناسی ارشد | کنکور دکتری | دانشگاه  | دانشجو | سایت خدمات علمی و دانشجویی  | پاورپوینت | تهیه پاورپوینت  | پرزی | دفاع ارشد و دکتری | پروژه دانشجویی | پروژه کارشناسی | پروژه تحقیقاتی | پروژه | پروژه کلاسی | تحقیق کلاسی | تحقیق فوری

 

 

شریف فایل توانسته است با کیفیت وقیمت هایی بی نظیر در بخش تایپ –  ويراستار ترجمه – صفحه‌آرایی کتاب – تبدیل پایان نامه به کتاب و مقاله – به عنوان مرکز توجه دانشجویان قرارگیرد

دیدگاهتان را بنویسید