دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن حسابداری ایران
مجلۀ دانش حسابداری
دورۀ نهم، شمارۀ ۲
تابستان ۷۹۳۱ ،پیاپی ۹۹
صص. ۱ تا ۹۳
مقایسه پذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
 دکتر محمدعلی آقایی
 بهروز حسنزاده
چكیده
هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بۀ ن مقایسۀ پۀییر حسۀابدار و کۀارایی
سرمای – گیار است. زمانی ک مقایس پییر حسابدار م ان شۀرکت هۀا همتۀا
باالتر است، زم ن ا فراهم میشود ک میتوان با یادگ ر از نحوة سۀرمای گۀیار
شرکتها همتا، تصم مات بهتر اتخاذ کرد. بنابراین، انتظار مۀی رود بۀا افۀاایش
سطح مقایس پییر حسابدار ، کارایی سرمای گیار بهبود یابد. با استفاده از تحل ل
رگرس ونی، رابط ب ن متغ رها مابور در ۶۱۱ شرکت پییرفت شده در بورس تهران
برا دورة ۶۸۳۱ الی ۶۸۳۱ مورد بررسی قرار گرفت. شواهد پژوهش نشان میدهد
رابط مثبت و معنادار ب ن مقایس پییر حسابدار و کارایی سرمای گیار وجود
دارد. ب عبارتی، مقایس پییر حسابدار ، م اان دسترسۀی بۀ اعاعۀات باک ف ۀت
حسابدار در مورد پروژهها سۀرمای گۀیار را افۀاایش داده، منجۀر بۀ بهبۀود
تصم مات سرمای گیار میشود.
واژههای کلیدی: مقایس پییر حسابدار ، کارایی سرمای گیار ، یادگ ر .


دانشیار حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
نویسندۀ مسئول مقاله: بهروز حسنزاده )com.yahoo@behrozhasanzadeh30: Email)
۶۹/۰/۰۸ :پذیرش تاریخ ۶۹/۸/۰۱ :دریافت تاریخ
DOI: 10.22103/jak.2018.11156.2531
۳ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
مقدمه
مقایسهپذذیری حسذابداری بذرای شذرکت هذا و رذرمایه گذذاران مهذ ارذت . هیئذ ت تذدوین
ارتانداردهای حسابداری )۰۱۰۱ ،)با بیان اینکه یک تصمی منطقی نیازمند اطالعات حسذابداری
مقایسهپذیرارت تا بتوان به دررذتی تفذاوت هذا و شذااهت هذای فرصذت هذا ی رذرمایه گذذاری را
ارزیابی کرد، براهمیت مقایسهپذذیری حسذابداری در اتخذا تصذمیمات رذرمایه گذذاری تأکیذد
میکند. دیفرانکو و همکاران )۰۱۰۰ ،)مقایسهپذیری حسابداری را بذه عنذوان نیدیکذی ریسذت
حسابداری بین دو شرکت تعریف میکنند. اگر شرکتها در مواجهذه بذا رویذدادهای اقتصذادی
مشابه، اعداد حسابداری مشابه تولید کنند، مقایسهپذیری حسابداری افیایش مییابذد. زمذانی کذه
شرکتها مقایسهپذیری حسابداری باالیی با شرکتهای همتا در صنعت داشته باشند، مذی تواننذد
از طریق یادگیری از نحوۀ ررمایهگذاری شرکتهای همتا، ررمایهگذذاری هذای خذود را بهاذود
باخشند.
یادگیری از شرکتهای همتا مستلیم درک بهتر رویدادهای اقتصادی )ویچن و همکذاران
۰۱۰۹ )و درترری به اطالعات قابل فه و قابل درک )چیرکذو و همکذاران ، ۰۱۰۹ )ارذت تذا
بتوان با ارزیابی بهتر فرصتهای رذرمایه گذذاری ) بیتذی و همکذاران ، ۰۱۰۲ ،)بذه رذطک کذارایی
ررمایهگذاری مطلوبی ررید. مقایسهپذیری یکذی از ویگگذی هذای حسذابداری ارذت کذه هیینذ ة
کسذذا اطالعذذات را کذذاهش مذذی دهذذد و کمیذذت و کیفیذذت اطالعذذات در درذذترس بذذرای
تصمی گیرندگان را افیایش میدهذد ) دیفرانکذو و همکذاران ، ۰۱۰۰ .)بنذابراین ، انتظذار مذی رود
شرکتهای با قابلیت باالی مقایسهپذیری، درترری بیشتری به اطالعات حسابداری داشته باشذند
و کارایی ررمایهگذاری باالتری داشته باشند.
مطالعذات تبربذی اخیذر )مذدرس و حصذارزاده، ۰۲۸۹؛ محمودآبذادی و مهتذری، ۰۲۶۱،)
شواهدی را ارائه کردهاند که نشان میدهد درترری بذه اطالعذات باکیفیذت در هذر شذرکت، بذر
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۳
تخصیص کارآمد ررمایه تأثیر میگذارد. تحقیقات فوق با بررری رابطه ویگگیهای حسذابداری
شرکت و تصمیمات ررمایهگذاری همان شرکت، بیان میکنند که اطالعات با کیفیت از طریذق
کاهش عدمتقارن اطالعاتی بین مدیران و رهامداران منبر بذه افذیایش کذارایی رذرمایه گذذاری
میشود. پگوهش حاضر، با بسط نتایج پگوهشهای قالی، به دناال بیان این مطلذا ارذت کذه آیذا
وجود ویگگی کیفی مشترک حسابداری، یعنی مقایسهپذیری حسابداری بذین دو شذرکت همتذا،
رطک درترری به اطالعات با کیفیت محیطی را افیایش داده و باعث تخصیص کارآمذد رذرمایه
میشود؟
به دو دلیل نتایج این پذگوهش مهذ ارذت: اول، هرچنذد کمیسذیون بذورس و اوراق بهذادار
)۰۱۱۱ ،)و هیئت تدوین ارتانداردهای حسابداری مالی )۰۱۰۱ ،)ادعا کردند که مقایسذه پذذیری
حسابداری تخصیص کارآمد ررمایه را بهاود میبخشد، بذا ایذن حذال کمتذر پگوهشذی بذه رابطذ ة
مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر تخصیص بهینه ررمایه به صورت تبربذی پرداختذه ارذت.
بنابراین، مقایسهپذیری حسابداری و میایای آن یک موضوع جدید ارذت. دوم، ایبذاد محیطذی
که کارایی ررمایهگذاری را تقویت میکنذد بذرای برتذری در رقابذت و موفقیذت، حیذاتی ارذت
)چیرکوپ و همکاران، ۰۱۰۹ .)در این رابطه، بدنه رو به رشدی از تحقیقات داخلی وجذود دارد
که عوامل مؤثر بر کارایی ررمایهگذاری را بررری میکنند )ثقفی و عر مذازار یذید ی، ۰۲۸۶؛
مرادزاده فرد، ۰۲۶۱ .)با ایذن حذال، نقذش اطالعذات حسذابداری شذرکت هذای همتذا در افذیایش
کارایی ررمایهگذاری نادیده گرفته شده ارت.
با ارتفاده از ۰۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهذران، در طذول دوره ۰۲۸۹
الی ۰۲۶۱ ،رابطة بین مقایسهپذذیری حسذابداری و کذارایی رذرمایه گذذاری ارزیذابی شذد. مشذابه
دیفرانکو و همکاران )۰۱۰۰ )ابتدا ویگگیهذای مقایسذه پذذیری حسذابداری بذه عنذوان تذابعی از
ویگگیهای اقتصادی و رود ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شرکتها، در بازار رذرمایه مشذابه و
۶۱ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
صذنعت یکسذان مقایسذهپذذیری بذاالتری دارنذد. همقنذین مقایسذه پذذیری در شذرکتهذای بذا
ویگگیهای رود یکسان، نظیر قابلیذت پذیش بینذی رذود، همواررذازی رذود و گذیارش یذا عذدم
گیارش زیان، بیشتر ارت. نتایج فوق، اعتاار شاخص مقایسهپذیری در رطک شرکتهای داخلذی
را نشان میدهد.
در قدم دوم، مشاهده شد که مقایسهپذیری حسابداری، رابطة منفی با ررمایهگذذاری بیشذتر
)کمتذر( از حذد دارد. در واقذف بذا افذیایش هذر واحذد انحذرا معیذار مقایسذه پذذیری، کذارایی
ررمایهگذاری )%۹ )افیایش پیدا میکند. این نتایج با بسط نتایج پذگوهش هذای قالذی – کذه نشذان
میدهند ویگگیهای حسابداری یک شرکت بر تصمیمات ررمایهگذذاری همذان شذرکت مذؤثر
ارذت )هذالی و پالذ ، ۰۲۰۲؛ الماذرت و همکذاران، ۰۱۱۹ -)نشذان مذیدهذد کذه ویگگذیهذای
حسابداری یک شرکت بر تصمیمات ررمایهگذاری شرکتهای همتا نیی مؤثر ارت.
راختار بقیة مقاله به صورت زیر ارت. در بخش بعد پیشذینه و ادبیذات پذگوهش و همقنذین
فرضیه بیان میشود. رپس طرح تحقیق و نحوه اندازهگیری متغیرهای اصلی بیان میشود. پس از
آن نمونه توصیف شده و رپس نتایج و ارذتحکام نتذایج آورده شذده ارذت. در بخذش آخذر نیذی
نتایج بحث و تفسیر شده و پیشنهادها ارائه شده ارت.
مبانی نظری
در محیط اصذطکاکی، رذرمایه گذذاری بذه جریذان هذای نقذدی داخلذی محذدود نمذی شذود
)هایاشی، ۰۶۸۰)؛ با وجود این، انتخا بین تئوریهای موازنة پایدار
۰ و رلسله مراتا ۰
مربوط به
راختار ررمایه )مایرز، ۰۶۸۱ ،)و مناقشه بین مدیران و رهامداران بر رر مسائلی مانند اندازه بهینه
شرکت و پرداخت وجه نقد بذه رذهامداران در شذرکت هذای بذا مذازاد وجذه نقذد آزاد نسذات بذه
فرصتهای رودآور ررمایهگذاری )جنسذن ، ۰۶۸۹ ،)منبذر بذه تحریذف تصذمیمات رذرمایه ای
مذی شذود کذه بذه اطالعذات حسذابداری اجذازه مذیدهذد نقذش مهمذی در فراینذد تصذمی گیذری
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۶۶
ررمایهگذاری ایفا کنند. افشای مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطالعذاتی میذان مذدیران بذا وام
دهندگان و رذرمایه گذذاران ، و کذاهش خطذر اخالقذی، گذیینش نادررذت و هیینذه هذای پذایش
مدیریت )ثقفی و عر مازار ییدی، ۰۲۸۶ )و فراه کردن اطالعات الزم در مورد فرصذت هذا ی
ررمایهگذاری و چگونگی ارتفاده از ررمایه در برابراین فرصت هذا )آرمسذتر انگ وهمکذاران ،
۰۱۰۱؛ بایر وهماران، ۰۱۰۱ ،)میتواند ررمایهگذاری شرکت را بهاود باخشد.
یک جریان ادبیات مربوطه، به بررری ویگگی دیگر حسذابداری، یعنذی محافظذه کذاری و
کارایی ررمایهگذاری پرداخته ارت. شواهد پگوهشهای فذوق نشذان مذی دهذ د، محافظذه کذاری
دارای منافف اطالعاتی ارت و مذی توانذد از طریذق بهاذود نظذارت بذر تصذمیمات رذرمایه گذذاری
مدیریت، موجا کارایی ررمایهگذاری شود )محمودآبذادی و مهتذری ، ۰۲۶۱ .)بذه طذور کلذی،
محافظهکاری، درتررذی بذه منذابف اطالعذاتی را افذیایش مذی دهذد و از طریذق بهاذود تصذمیمات
ررمایهگذاری، منبر به کارایی آن می شود )گارریاالرا و همکاران، ۰۱۱۶٫)
حوزۀ دیگری از ادبیات پذگوهش وجذود دارد کذه بیذان مذی کنذد، شذرکت هذای همتذا از
اطالعات مالی همدیگر تأثیر میپذیرند. بدین صورت که شرکتهذا از اطالعذات صذورت هذا ی
مالی همتایشان یاد میگیرند و در ریارتهای ررمایهگذاری خود تبدید نظر میکنند )دورنو و
مانگن، ۰۱۱۶ .)در واقف، شرکتها تصمیمات خود را بر اراس اطالعات مالی همتایشان مبذددا
ارزیابی میکنند که نشان میدهد صورتهای مالی شرکتهای همتا مناف اطالعاتی مهمی بذرای
اتخا تصمیمات رهامداران بازار ررمایه ارت )گلیسون و همکاران، ۰۱۱۸٫)
بخذش قابذل تذوجهی از ادبیذات پذگوهش بذه برررذی اطالعذات مذالی مذؤثر بذر کذارایی
ررمایهگذاری پرداخته ارت. در تمامی مطالعات فوق درتررذی بذه اطالعذات مذالی باکیفیذت از
عوامل کلیدی رریدن به کارایی ررمایهگذاری ارت. دیفرانکذو و همکذاران ) ۰۱۰۰ )ارذتدالل
میکنند که مقایسهپذیری حسذابداری هیینذ ة کسذا اطالعذات را کذاهش مذی دهذد و کمیذت و
۶۲ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
کیفیت اطالعات در درترس برای تصمی گیرندگان را افیایش میدهد. بنذابراین، در حذالی کذه
برخی از ویگگیها حسابداری، شامل کیفیت اطالعذات حسذابداری و محافظذه کذاری، منبذر بذه
کارایی باالی ررمایهگذاری میشود، این پگوهش به دناال بیان ایذن مطلذا ارذت کذه ، ویگگذی
دیگر حسابداری یعنی مقایسهپذیری نیی منبر به کارایی باالی ررمایهگذاری میشود.
پیشینۀ پژوهش
بیدل وهیالری )۰۱۱۹ )و بیدل وهمکاران )۰۱۱۶ )نشان دادند که کیفیذت بذاالی گذیارش
مالی، کارایی ررمایهگذاری را از طریق محدود کردن انحرا از ریارت هذای رذرمایه گذذاری
مطلو ، بهاود می بخشد. به طور خاص، آنها نشان دادند کیفیت رذود بذا رذرمایه گذذاری بیشذتر
)کمتر( از حد در ارتااط ارت. بخش عظیمی از ادبیات حسابداری براین اراس بنا شده ارذت و
شذذواهدی را در مذذورد کیفیذذت اطالعذذات حسذذابداری یذذک شذذرکت و کذذارایی تصذذمیمات
ررمایهگذاری همان شرکت، فراه میکند )مکنیکولی و ارتوبن، ۰۱۱۸؛ بوشذمن وهمکذاران ،
۰۱۰۰ ،مکنیکولی و ارتوبن، ۰۱۰۰ .)وردی )۰۱۱۹ ،)با بررری رابطة بذین کیفیذت گیارشذگری
مالی و کارایی ررمایهگذاری، نشان داد که کیفیت گیارشگری مالی با رذرمایه گذذاری کمتذر و
بیشذذتر از حذذد رابطذذة منفذذی دارد. وی دریافذذت کذذه رابطذذة بذذین کیفیذذت گیارشذذگری مذذالی و
ررمایهگذاری کمتر از حد در شرکتهذایی کذه بذا محذدودیت مذالی مواجهنذد قذوی تذر ارذت.
همقنین رابطة بین کیفیت گیارشگری مالی و ررمایهگذذاری بیشذتر از حذد در شذرکت هذای بذا
مانده وجه نقد مازاد، قویتر ارت.
گلیسون وهمکاران )۰۱۱۸ )بیان کردند که اعالم تبدید ارائة صذورت هذا ی مذالی نذه تنهذا
منبربه کاهش قیمت رهام خود شرکت میشوند، بلکه قیمذت رذهام شذرکت هذای همتذا را نیذی
تحت تأثیر قرار میدهد. آنها نشان دادند، زمانی که شرکت تبدید ارائهکننذده و شذرکت همتذا،
دارای حسابرس یکسانی باشند، از جانا ررمایهگذار شوک بیرگی به قیمت رهام شرکت همتا
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۶۸
وارد میشود. ررمایهگذاران صورتهای مالی شرکتهذایی کذه تبدیذد ارائذه نکذرده انذد را بذر
اراس اطالعات جدید مبددا ارزیابی میکنند که نشان میدهد صورتهای مذالی شذرکت هذای
همتا مناف اطالعاتی مهمی برای اتخا تصمیمات رهامداران بازار ررمایه ارت .
دورنو و مانگن )۰۱۱۶ )با بررری اینکه تبدید ارائة صورتهای مالی شذرکت هذای رقیذا
چه اطالعاتی در مورد پروژۀ ررمایهگذاری آنها میدهد، نشذان دادنذد کذه پذس از ارائذ ة مبذدد
اعداد حسابداری، شرکتهای همتا باورهای خود در مذورد فرصذت هذا ی رذرمایه گذذاری را بذه
روزررذانی کذرده و آنهذا را دگرگذون مذیرذازند. آنهذا بیذان کردنذد کذه اعذالم تبدیذد ارائذة
صورتهای مالی شرکتهای رقیا، حاوی اخاار مهمذی در مذورد پذروژه هذای رذرمایه گذذاری
شرکت همتا ارت که باعث میشود شرکتهای همتا، به طور قابل توجهی ررمایهگذذاری هذای
خود را در رال تبدید ارائه کاهش دهند. نویسندگان معتقدند که شرکتهای همتا از اطالعذات
جدید فراه شده تورط صورتهای مالی تبدید ارائه شده، یذاد مذی گیرنذد و در ریارذت هذای
ررمایهگذاری خود تبدید نظر میکنند .
تا همین اواخرتحقیقات تبربی در مقایسهپذیری حسابداری با توجه بذه عذدم وجذود یذک
شاخص تبربی قابل اعتماد، محدود شده بود )ارشذیپر ، ۰۱۱۲ .)دیفرانکذو و همکذاران )۰۱۰۰)
برای اندازهگیری مقایسهپذیری، یک شاخص ماتنی بر برونداد و برارذاس شذااهت پارامترهذای
حاصل از تخمین رگرریون خطی بین رود و بازده شرکتهای همتا، معرفی کرد. بدین ترتیذا،
از بازده به عنوان نماگررویدادهای اقتصادی که در یذک دورۀ معذی ن فذاش مذی شذود و از رذود
حسابداری به عنوان نماگر مییان تأثیرگذذاری ایذن رویذدادهای اقتصذادی بذر اعذداد حسذابداری
ارتفاده میشود. بیتذی وهمکذاران )۰۱۰۲ )اثذر حسذابداری متقلاانذه را بذر روی رذرمایه گذذاری
شرکتهای همتا بررری کردهاند. آنها دریافتنذد در طذول دورۀ ارائذ ة نادررذت اطالعذات مذالی،
شرکتهای همتا ررمایهگذاری خذود را افذیایش مذی دهنذد . رابطذة مباذت بذین رذود نادررذت و
۶۱ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
ررمایهگذاری، نشان میدهد که گیارشهای مالی میتوانذد تذأثیر قابذل تذوجهی بذر تصذمیمات
ررمایهگذاری شرکتهای همتا داشته باشند.
در تحقیقی که تورط ویچن و همکذاران ) ۰۱۰۹ )صذورت گرفذت، تذأثیر مقایسذه پذذیری
حسابداری بر تصمیمات تخصیص ررمایه، به طور خاص ادغام و تحصیل بررری شد. آنهذا بیذان
کردند که مقایسهپذیری حسابداری مبموعه اطالعات غنی در مورد شرکتهذای هذد فذراه
میآورد که به شرکتهای تحصیل کننده کمک میکند پیشبینی بهتذری از جریذان نقذد آتذی،
درک بهتر از رویدادهای اقتصادی و ارزیابی بهتر شرکتهای هد نسات بذه رذایرین را انبذام
دهند. آنها برای رنبش کارایی تصمیمات مربوط به تحصیل، واکنش بازار به تحصذیل شذرکت
در پیرامون تاریخ اعالم تحصیل و عملکرد شذرکت پذس از تذاریخ تحصذیل را برررذی کردنذد.
نتایج نشان داد که مقایسهپذیری باالی شرکتهای هد ، با بازده بذاالی بذازار در تذاریخ اعذالم
تحصیل و ه افیایی باالتر، رابطه دارد. تبییه و تحلیل عملکرد عملیاتی پذس از تذاریخ تحصذیل
نشان داد، زمانی که شذرکت هذای هذد دارای اطالعذات حسذابداری مقایسذه پذذیرتری باشذند،
شرکتهای تحصیل کننده به رطک عملکرد عملیاتی بهتری میررند.
در نهایت، در تحقیقی که تورط کامپال و ینگ )۰۱۰۹ )صورت گرفت، برررذی شذد کذه
مقایسهپذذیری رذود بذین دو شذرکت ، بذر میذیان اطالعذاتی کذه یذک شذرکت، از تبدیذد ارائذة
صورتهای مالی شرکت همتایش دریافت میکند، چه تأثیری دارد و اینکه آیا این اطالعذات را
در رویداد مربوط به تبدید ارائة صورتهای مالی خود دخالت میدهد. آنهذا بیذان کردنذ د کذه
مقایسهپذیری باالی رود بین دو شرکت، منبر به کشف انتخا های مشابه حسابداری و برآورد
آنها در تبدید ارائة صورتهای مالی میشود. آنها شذواهدی ارائذه کردنذد کذه نشذان مذی دهذد
مقایسهپذیری، حاوی اطالعات مهمی ارت که بر تصمیمات تبدید ارائه رایر شذرکت هذا تذأثیر
میگذارد.
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۶۱
مذذدرس و حصذذارزاده ) ۰۲۸۹ )بذذا برررذذی رابطذذ ة کیفیذذت گیارشذذگری مذذالی و کذذارایی
ررمایهگذاری نشان داد کذه شذرکت هذایی کذه دارای رذطک بذاالی کیفیذت گیارشذگری مذالی
میباشند، دارای ررمایهگذاری کذاراتری هسذتند . همقنذین آنهذا بیذان کردنذد کذذه بذین کیفیذت
گیارشگری مالی و ررمایهگذاری بیشتر )کمتر( از حد، رابطة منفی و معناداری وجود دارد.
در تحقیقی که تورط محمودآبادی و مهتذری ) ۰۲۶۱ )در مذورد محافظذه کذاری و کذارایی
ررمایهگذاری انبام شد، وجود رابطة مبات و معنادار بین محافظذه کذاری حسذابداری و کذارایی
ررمایهگذاری تایید شد. نتایج به درذت آمذده مؤیذد آن ارذت کذه محافظذه کذاری دارای منذافف
اطالعاتی ارت که موجا کاهش ررمایهگذاریهای بیشتر از حد و کمتر از حد شده و درنتیبه
موجا کارایی ررمایهگذاری میشود. با توجه به نقش اطالعاتی محافظهکاری، به نظر میررذد
دلیل این امر این باشد که محافظهکذاری موجذا بهاذود نظذارت بذر تصذمیمات رذرمایه گذذاری
مدیریت از طریق کاهش ررمایهگذاری در جایی که مدیران تمایل بذه رذرمایه گذذاری بیشذتر از
حد دارند میشود و همقنین موجا تسذهیل درتررذی بذه تذامین مذالی خذارجی ارزان قیمذت از
طریق افیایش ررمایهگذاری در جایی که مدیران تمایل به ررمایهگذذاری کمتذر از حذد دارنذد،
میشود.
کوشان و همکاران )۰۲۶۱ )با بررری اینکذه قیمذت رذهام شذرکت هذای همتذا، چذه تذأثیر ی
برحساریت رذرمایه گذذاری شذرکت دارد، بیذان کردنذد کذه رذه بذازار شذرکت بذر حسارذیت
ررمایهگذاریهای شرکت، نسات به قیمت رهام شرکتهای همتا تأثیر دارد و همقنین محتوای
اطالعاتی قیمت رهام شرکتهای همتا بر حساریت ررمایهگذاریهای شرکت، نسات به قیمذت
رهام شرکتهای همتا تأثیر دارد.
۶۱ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
بسط فرضیه
بینش مهمی که از اطالعات گیارش شده شرکت های همتا کسا مذی شذود ، مذی توانذد بذر
کارایی ررمایهگذاری مؤثر باشد. روال اصلی این ارت، چه زمانی این اتفاق رخ می دهد؟ بیتی
و همکاران )۰۱۰۲ ،)ارتدالل میکنند که شرکتها، نگاهی به ررمایهگذاری شرکتهذای همتذا
دارند تا عدم اطمینان بازار محصول را کاهش دهند و فرصتهای ررمایهگذذاری امیداورکننذده
را شنارایی کنند. در صورت وجود مقایسهپذیری باال، صورتهای مالی شرکتهای همتا، قابذل
فه تر و آموزندهتر برای تصمیمات ررمایهای شرکتهای ارتفادهکننده ارت و فرایند یادگیری
آران میشود. دیفرانکو و همکاران )۰۱۰۰ )ارذتدالل کردنذد کذه مقایسذه پذذیری حسذابداری،
هیینه کسا اطالعات را کاهش داده و کمیت و کیفیت اطالعذات مذورد نیذاز تصذمی گیذری را
افیایش میدهد که منبر به اتخا تصمیمات بهتر و کذارایی رذرمایه گذذ اری مذی شذود . بنذابراین ،
فرضیه به صورت زیر مطرح میشود:
فرضیه: شرکتها با قابلیت باالی )پایین( مقایسهپذیری با شرکتهای همتذا در صذنعت، کذارایی
ررمایهگذاری باالتری )پایین( دارند.
روششناسی پژوهش
طرح این پگوهش از نوع نیمه تبربی و با ارتفاده از رویکرد پس رویدادی ارذت. از روش
پس رویدادی زمانی ارتفاده میشود کذه پگوهشذگر پذس از وقذو ع رویذداد بذه برررذی موضذوع
بپردازد )نمازی، ۰۲۹۶ .)این پگوهش از نظر روش پگوهش، در زمرۀ پگوهشهای توصیفی جای
میگیرند. مطالعات توصیفی به توصیف و تفسذیر شذرایط و روابذط موجذود مذی پذردازد ) دالور،
۰۲۸۹ .)از لحاظ هد ، این پگوهش جیء پگوهشهای کذاربردی ارذت . در پذگوهش کذاربردی
نظریه و اصولی که در پگوهشهای بنیادی تدوین میشود، برای حل مسائل اجرایی و واقعذی بذه
کار گرفته میشود )خاکی، ۰۲۸۰٫)
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۶۱
جامعه، نمونه و دورۀ زمانی
جامعة مورد مطالعة این پگوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بذورس تهذران از دوره ۰۲۸۹
الی ۰۲۶۱ ارت. روش نمونهگیری، حذ ریستماتیک ارت. بذدین منظذور، کذل شذرکت هذای
عضو جامعه آماری که دارای ویگگیهای زیر هستند به عنوان نمونه انتخا میشوند:
۰ .جیء مؤرسات وارطهگری مالی و شرکتهای ررمایهگذاری نااشند.
۰ .از رال ۰۲۸۹-۰۲۶۱ در بورس حضور داشته باشند و پایان رال مالی آنها ارفند باشند.
۲ .بین رالهای ۰۲۸۹-۰۲۶۱ وقفه عملیاتی نداشته باشند.
۱ .بین رالهای ۰۲۸۹-۰۲۶۱ تغییر رال مالی نداده باشند.
بر این اراس، نمونة پگوهش شامل ۰۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهذران
ارت که در مبموع ۰۲۰۸ رال- شرکت مورد بررری قرار گرفته ارت.
اندازهگیری متغیرهای پژوهش
مقایسهپذیری حسابداری
برای اندازهگیذری مقایسذه پذذیری حسذابداری از الگذوی ارائذه شذده تورذط دی فرانکذو و
همکاران )۰۱۰۰ )ارتفاده میشود. طاق ایذن الگذو ، مقایسذه پذذیری حسذابداری بذه عنذوان میذیان
نیدیکذی ریسذت حسذابداری دو شذرکت تعریذف مذیشذود. ریسذت حسذابداری دو شذرکت در
صورتی مقایسهپذیرند که به ازای رویدادهای اقتصادی مشابه، اعداد حسابداری مشابهی نمذایش
دهند. مطابق این پگوهش، از بازده رهام به عنوان خالصهای از رویذدادهای اقتصذادی و از رذود
حسابداری به عنوان نماینده صورتهای مالی یک شرکت ارتفاده میشود. رود حسذابداری نذه
تنها رویههای حسابداری شرکت را شامل میشذود ، بلکذه نحذوه اجذرای ایذن رویذه هذا در رذطک
شرکت را نیی در برمیگیرد.
با ارتفاده از الگوی رگرریون مقطعی زیر، نمایش بازده در رذود حسذابداری شذرکت i در
طی ۸ رال برآورد میشود:
۶۳ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
it i i it it Earning     Re turn  
)۰(
در این الگو، متغیر وابسته رود حسابداری شرکت i در رال t ارت که با ارزش بازار رذهام
اول دورۀ ارتاندارد شده، و متغیر مستقل، بازدۀ قیمت رهام شرکت i در رال t ارت. طاق معادلة
،۰
 i
و
i
نماگر ریسذت حسذابداری شذرکت i هسذتند کذه رویذدادهای اقتصذادی را در رذود
حسابداری نمایش میدهند. به طور مشابه، معادله ۰ برای شرکت j تخمذین زده مذی شذود کذه در
این صورت،
 j
و
 j
یک نماینده برای ریست حسابداری شرکت j ارت.
مییان نیدیکی ریست های حسابداری فوق، بیانگر مقایسهپذیری حسابداری بین دو شذرکت
ارت. اگر دو شرکت مبموعه یکسذانی از رویذداده ای اقتصذادی را تبربذه کننذد، ریسذت هذای
حسابداری مقایسهپذیر، صورتهای مالی مشابهی را تولید میکنند. با توجه به مفهوم فوق، بازدۀ
قیمت رهام شرکت i در طی ۸ رال، به عنوان وقایف اقتصادی مشابه، وارد ریست حسذابداری دو
شرکت i و j میشود و رود آنها برای ۸ رال پیشبینی میشود که به صورت زیرارت:
iit i i it E Earnings Re turn
ˆ
( ) 
ˆ
 
)۰(
ijt j j it E Earnings Re turn
ˆ
( ) 
ˆ
 
)۲(
متغیذذر
E Earnings iit
، رذذود پذذیشبینذذی شذذده شذذرکت i ارذذت کذذه از طریذذق ریسذذت
( )
، رذود
E(Earnings)ijt
حسذابداری و بذازده شذرکت i ،در دورۀ t انذدازهگیذری شذده ارذت.
پیشبینی شده شرکت j ارت که از طریذق ریسذت حسذابداری شذرکت j ،و بذازده شذرکت i در
دورۀ t اندازهگیری شده ارت. مییان مقایسهپذیری بذین دو شذرکت i و j در رذال t ،بذه صذورت
زیر اندازهگیری میشود:
( ) ( ) , ,
i
j t
i CompAcctijt
  E Earningsi t  E Earnings
)۱(
میانگین قدرمطلق تفاوت رذود مذورد انتظذار دو شذرکت در منفذی یذک ضذر مذی شذود .
بنابراین، مقادیر بیرگتر نشاندهندۀ مقایسهپذیری باالتر ریست حسابداری دو شرکت i و j ارت.
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۶۳
بعد از برآورد مییان مقایسهپذیری بذرای هذر شذرکت i و شذرکت همتذای j در رذال t ،میذانگین
مقایسهپذیری شرکت i با کلیه شرکتهای j محاراه شده ارت که به عنوان اندازه مقایسهپذیری
شرکت خاص i در رال t در فرضذیه هذای مذورد آزمذون، ارذتفاده مذی شذود )بیتذی و همکذاران ،
.)۰۱۰۲
کارایی سرمایهگذاری
وردی )۰۱۱۹ )کارایی ررمایهگذاری را انتخا تمذام پذروژه هذای بذا خذالص ارزش فعلذی
مباذت تعریذف مذیکنذد. بنذابراین، رذرمایهگذذاری ناکذارا شذامل چشذ پوشذی از فرصذتهذای
ررمایهگذاری با خالص ارزش فعلی مبات )رذرمایه گذذاری کمتذر از حذد(، و بذه همذین ترتیذا
انتخا پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی )ررمایهگذاری کمتر از حذد( ارذت . در شذاخص
کارایی ررمایهگذاری، رطک ررمایهگذاری فعلی شذرکت بذا رذرمایه گذذاری مذورد انتظذار کذه
حالت بهینه ارت مقایسه میشود و تفاوت ایذن دو بذه عنذوان ناکذارایی رذرمایه گذذاری در نظذر
گرفته میشود. رطک ررمایهگذاری فعلی، شامل مخارج ررمایهای، هیینههای تحقیذق و تورذعه،
مخارج تحصیل، منهای فروش دارایذی هذا و ارذتهالک دارایذی مشذهود و نامشذهود ضذربدر ۰۱۱
ارت که با میانگین جمف داراییهای اول دورۀ ارتاندارد شده ارت )ریقاردرون، ۰۱۱۹٫)
رطک ررمایهگذاری مورد انتظار به عنوان تابعی از فرصتهذا ی رشذد در نظذر گرفتذه شذده
ارت )توبین، ۰۶۸۰ .)این الگو بر این ارتدالل ارت که فرصتهذا ی رشذد بایذد رذرمایه گذذاری
شرکت را توضیک دهذد ) هوبذارد ، ۰۶۶۸ .)رذاختار پایذه ای فرصذت هذا ی رشذد، بذه ارزش فعلذی
پروژههای شرکت جهت ررمایهگذاری آتی، برمیگردد )مایر، ۰۶۹۹ .)بذه منظذور رذاخت ایذن
راختار محدودیتهایی وجود دارد، زیرا مدیران شرکت نسات به فعالیذت هذای رذرمایه گذذاری
آتی اطالعاتی دارند که افراد خارج از رازمان نسات به آن بیبهرهاند. رویکرد ارتاندارد ادبیات
۲۱ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
پذذگوهش )بیذذدل و همکذذاران، ۰۱۱۶؛ محمودآبذذادی و مهتذذری، ۰۲۶۱ )از رشذذد فذذروش جهذذت
مشخص کردن فرصتهای رشد، به صورت زیرارتفاده کردهاند:
i t i iSalesGrowthi t i t
Investment
, ۰ ۱ , ۱ ,
      
)۱(
مقادیر منطاق بر خط رگرریون باال، رذطک رذرمایه گذذاری مذورد انتظذار شذرکت را نشذان
میدهد. پسماندهای منفی ررمایهگذاری کمتر از حد، و پسماندهای مبات ررمایهگذاری بیشذتر
از حذذد ارذذت کذذه در منفذذی یذذک ضذذر شذذده ارذذت، در نتیبذذه هذذر دو پسذذماند در کذذارایی
ررمایهگذاری افیایش مییابند.
نحوۀ آزمون فرضیه
مطابق تحقیقات گذشته )ویچن و همکاران، ۰۱۰۹ و چیرکو و همکاران، ۰۱۰۹ )بذرای
آزمون رابطة بین مقایسهپذیری حسابداری و کارایی ررمایهگذذاری از الگذو ی رگررذیونی زیذر
ارتفاده میشود:
i t i t i t i t i t i t
i t i t i t i t i t
MTB CORR Q TANG SLACK
Investment COMP AQ LEV SIZE
     
    
     
    
۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ۱ ۲ ۳ ۴
)۹(
در الگذوی بذاال، متغیذر
it
Investment ، پسذماندهای معادلذه شذمارۀ ۱ و نمذاگر کذارایی
ررمایهگذاری ارت. متغیر
COMPit
، میانگین مقایسذه پذذیری شذرکت i بذا شذرکت هذای همتذا j
ارت. رایر متغیرها کنترلی و به صورت زیر هستند:
مطابق بیدل و هیالری )۰۱۱۹ )و بیدل و همکاران )۰۱۱۶ )کذه نشذان دادنذد کیفیذت بذاالی
گیارشگری مالی، کارایی ررمایهگذاری را از طریذق محذدود کذردن انحذرا از ریارذت هذای
، اقذالم
AQit
ررمایهگذاری بهینه بهاود میبخشد، اقالم تعهدی کنترل مذی شذود. متغیذر کنترلذی
تعهدی ارت که از طریق انحرا معیار پسذماندهای الگذو رگررذیون حذداقل مربعذات محارذاه
میشود و در آن متغیر وابسته، تغییرات ررمایه در گردش و متغیر مسذتقل، متغیذر هذای توضذیحی
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۲۶
الگوی جونی )۰۱۱۰ )و الگوی دچاو و دیقذه ) ۰۱۱۰ )هسذتند . انذداز ۀ کیفیذت اقذالم تعهذدی در
منفی یک ضر میشود به طوری که اندازۀ باالتر نشان از کیفیت اقالم تعهدی باالتر باشد.
متغیر کنترلی
LEVit
، اهرم مالی ارت که بذه صذورت جمذف بذدهی هذای شذرکت بذر جمذف
داراییهذای شذرکت محارذاه مذی شذود و بذه منظذور تذأثیر بذدهی هذای شذرکت بذر فعالیذت هذای
ررمایهگذاری صورت گرفته ارت. متغیر کنترلی
it
SIZE ، اندازه شذرکت ارذت کذه بذه صذورت
لگاریت کل داراییها محاراه شده ارت و یک نماینده برای محدودیتهای مالی ارذت ) لیذودن
و همکاران، ۰۱۱۶ .)متغیر کنترلی
MTBit
، نسات ارزش بازار به ارزش دفتذری حقذوق صذاحاان
رهام ارت تا تفاوت چش انداز رشد شرکت را کنترل کند.
برای اطمینان از اینکه مقایسهپذیری حسابداری به خاطر شااهت انتخا هذای حسذابداری و
نه شااهتهای اقتصادی ارت، دو متغیر کنترلی برگییذده شذده ارذت. بذه طذور خذاص، از متغیذر
کنترلی Q توبین به عنوان مبموع ارزش بازار حقوق صاحاان رهام و ارزش دفتری بذدهی هذا بذر
جمذف دارایذی هذا، بذه منظذور کنتذرل مبمذوع فرصذت هذای رذرمایه گذذاری، و از متغیذر کنترلذی
CORRit
، به صورت میانگین هماستگی ۰۰ ماهه هر شرکت با شرکتهای همتا، بذرای کنتذرل
شااهتهای اقتصادی ارذتفاده شذده ارذت ) بیتذی و همکذاران ، ۰۱۰۲ .)متغیذر کنترلذی
TANGit
،
مشهود بودن ارت که به صورت نسات خالص اموال، ماشینآالت و تبهییات بذر ارزش دفتذری
کل داراییها و متغیر کنترلی
SLACKit
، کسذاد مذالی ارذت کذه بذه صذورت نسذات وجذه نقذد
عملیاتی بر خالص اموال، ماشینآالت و تبهیذیات محارذاه مذی شذود )محمودآبذادی و مهتذری ،
.)۰۲۶۱
۲۲ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
برآورد و اعتبار شاخص مقایسهپذیری
جدول شمارۀ ۰ ،آمار توصیفی مقادیر حاصل از تخمین معادلة شذمار ۀ ۰ را ارائذه مذی دهذد.
نمونه، متشکل از ۰۹۹ شرکت برای ۸ رال ارت. میانگین ضریا بتا برابر ۰۰/۱ ارذت کذه نشذان
میدهد، رابطة مباتی بین رود و بازده وجود دارد. میانگین ضریا تعیین نیی ۱۱/۱ ارت.
جدول شمارۀ۱ .آمار توصیفی نتایج حاصل از تخمین الگو مقایسهپذیری
متغیر مشاهدات میانگین انحرا معیار دهک اول میانه دهک نه
۰۲/۲۰ ۰۱/۱ ۱/۸۱ ۹/۲۲ ۰۱/۱ ۰۲۰۸ α ضریا
۱/۲۰ ۱/۰۰ ۱/۱۱۰ ۱/۱۸ ۱/۰۰ ۰۲۰۸ β ضریا
۱/۸۹ ۱/۱۹ ۱/۱۱ ۱/۲۰ ۱/۱۱ ۰۲۰۸ R2 ضریا
با توجه به جدید بودن شاخص مقایسهپذیری، معیارهایی برای ارزیابی اعتاار آن ارائه شذده
ارت. ابتدا توزیف مقایسهپذیری جفت شرکت i و j محاراه شده و رپس بر ارذاس ویگگذی هذای
اقتصادی و رود به چند گروه تقسی شده ارت. این تبییه تحلیل مذی توانذد در مشذخص کذردن
تغییرپذیری مقطعی شاخص مقایسهپذیری مفید باشد.
شاخص مقایسهپذیری برای تمام جفت شرکتهای ممکن محاراه شذده ارذت. بخذش اول
جدول شمارۀ ۰ ،آمار توصیفی مقایسهپذیری حسابداری را برای ۰۲۶۹۱۶ جفت شذرکت در هذر
رال ارائه میدهد. مقدار میانگین )میانه( مقایسهپذیری ۸۰/۰۱(-۱۰/۶ ،)-ارت که نشان میدهذد
که میانگین )میانه( تفذاوت رذود حسذابداری شذرکت هذای iو j برابذر ۸۰/۰۱( -۱۰/۶ )-درصذد
ارزش بازار ارت.
در مرحلة بعد، نمونه با توجه بذه ویگگذی هذای اقتصذادی تقسذی بنذدی شذده ارذت. ابتذدا از
طاقهبندی صنعت شروع شده ارت، زیرا آن یک شاخص ارتاندارد اقتصادی برای شرکتهذایی
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۲۸
ارت که اغلا همسان هستند )باربر و لیون، ۰۹۹۱ .)عالوه بر این، شرکتها بر ارذاس انذدازه و
نسات ارزش دفتری بازار، برای کشف اینکه آیا این عوامل تغییذر در شذ اخص مقایسذه پذذیری را
توضیک میدهد، مرتا شدهاند. شرکتهای i و j بر ارذاس ویگگذی هذای مخذتص خذود در پذنج
طاقه صنعت، اندازه و ارزش دفتری به بازار، طاقهبندی شده و رپس جفذت شذرکت هذای مشذابه
)به طور مبال شرکتها با طاقه صنعت یکسان یا طاقه اندازۀ یکسان( با جفت شرکتهذای مقابذل
)به طور مبال شرکتها در طاقه صنعت متفات یا اندازۀ متفاوت( مقایسه شذده انذد. هذد اصذلی
این ارت که شرکتهایی که انتظار میرود مقایسهپذیر باشند با شرکتهای کذه انتظذار مذی رود
مقایسهپذیر نااشند، مقایسه شوند.
بخش دوم جدول شمارۀ ۰ ،نتایج را نشان میدهد. رفتذار شذاخص مقایسذه پذذیری بذر طاذق
انتظار بوده ارت. به طوری که میانگین ارزش مقایسهپذیری جفت شرکتهای i و j کذه از یذک
صنعت انتخا شدهاند )۰۹/۶ ،)-نسات به زمذانی کذه جفذت شذرکت هذای i و j از صذنعت هذای
متفاوت انتخا شدهاند )۶۱/۰۱ ،)-بیشتر ارت. نتایج فوق از این دیدگاه که مقایسهپذذیری بذین
شرکتهای متعلق به صنعت یکسان بیشتر ارت، حمایت میکند.
در مورد اندازه و نسات ارزش دفتری به بذازار، میذانگین ارزش شذاخص مقایسذه پذذیری در
طاقات یکسان )۱۲/۰۱ ،)-بیرگتر از زمانی ارت کذه دو شذ رکت در طاقذات مخذالف هذ قذرار
دارند )۱۰/۰۰ .)-همقنین جدول نشان میدهد که میانگین ارزش مقایسهپذذیری دو شذرکت در
طاقات ارزش دفتری به بازار یکسان )۶۸/۰۰ ،)-اندکی بیرگتر از زمانی ارت که دو شرکت در
طاقات مخالف ه قرار بگیرند )۰۹/۰۰ .)-نتایج فوق نشان میدهد که شااهتهای اقتصذادی بذر
شاخص مقایسهپذیری مؤثرارت که انگییهای برای کنترل اندازه، صنعت و نسات ارزش دفتذری
به بازار در آزمون فرضیه ارت.
۲۱ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
جدول شمارۀ ۲ .آمار توصیفی مقایسهپذیری صورتهای مالی بر اساس نمونه تصادفی مشاهدات جفت شرکت )iو j)
بخش اول تعداد
مشاهدات
مقایسهپذیری جقت شرکت )i و j)
میانگین
انحرا
معیار
دهک اول میانه
دهک
نه
-۲/۰۸ -۶/۱۰ -۰۰/۰۹ ۹/۲۰ -۰۱/۸۰ ۰۲/۹۱۶ نمونه کل
بخش دوم: ویگگیهای اقتصادی
تعداد
مشاهدات
مقایسهپذیری
میانگین میانه
در صنعت
-۹/۲۰ -۶/۰۹ ۶۱۹ یکسان صنعت در j و i شرکت
-۶/۰۱ -۰۱/۶۲ ۰۰/۹۱۶ متفاوت صنعت در j و i شرکت
در اندازه
-۱۶/۱۹ -۰۱/۱۲ ۰/۱۱۹ )یکسان پنبک )یکسان طاقات در j و i شرکت
شرکت i و j در دورترین طاقه نسات به ه )دورترین پنبک( ۱۶۱/۰ ۱۲/۰۰ -۸۲/۰۱-
در نسات ارزش دفتری به بازار
۶/۱۰ -۰۰/۶۶ ۰/۱۱۹ )یکسان پنبک )یکسان طاقات در j و i شرکت
شرکت i و j در دورترین طاقه نسات به ه )دورترین پنبک( ۱۸۶/۰ ۰۸/۰۰ -۹۱/۶-
بخش روم: ویگگیهای رود
مقایسهپذیری
تعداد نمونه میانگین میانه
در قابلیت پیش بینی
-۸/۲۱ -۰۱/۰۸ ۰/۱۱۹ )یکسان پنبک )یکسان طاقات در j و i شرکت
شرکت i و j در دورترین طاقه نسات به ه )دورترین پنبک( ۱۸۶/۰ ۲۰/۰۰ -۲۰/۶-
در همواررازی
-۸/۱۰ -۶/۶۰ ۰/۱۱۹ )یکسان پنبک )یکسان طاقات در j و i شرکت
شرکت i و j در دورترین طاقه نسات به ه )دورترین پنبک( ۱۸۶/۰ ۲۱/۰۰ -۹۶/۶-
در زیان
جفت شرکت i و j هر دو زیان گیارش کنند یا رود گیارش کنند ۱۰۹/۰۱ ۹۶/۶ -۲۸/۸-
شرکت i زیان گیارش کند ولی شرکت j رود گیارش کند و برعکس ۰۹۸/۲ ۱۱/۰۱ -۰/۰۲-
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۲۱
همانطور که در بخش ۰ بحث شد، اگر شاخص مورد ارتفاده، مقایسهپذیری را دربرگیذرد،
انتظار بر این ارت که این شاخص نسات به ویگگیهذای رذود مربذوط باشذد. ایذن پذیش بینذی بذه
وریلة مقایسة ارزش مقایسهپذیری برای شرکت با رذطوح مختلفذی از رذه ویگگذی رذود کذه در
تحقیقات پیشین ارتفاده میشود )شذامل، قابلیذت پذیش بینذی، همواررذازی و اینکذه آیذا شذرکت
گیارش زیاد داشته باشد( ارزیابی شده ارت. برای قابلیت پیشبینی رود از ضریا تعیین الگذو ی
خودرگرریونی مرتاه اول خاص- شرکت و بذرای همواررذازی رذود، از نسذات انحذرا معیذار
رود به انحرا معیار جریان وجوه نقد ارتفاده شده ارت )فرانسیس و همکذاران ، ۰۱۱۱ .)زیذان ،
یک متغیر مبازی ارت که اگر رود رال جاری کمتر از صفر باشد، یک و در غیر این صذورت
صفر ارت )دکو و دیقو، ۰۱۱۰ .)همانند بخش قالی، برای دو شاخص اولذی، مشذاهدات جفذت
شرکتها را بر اراس ۱ طاق ویگگیهای مختص خود در ۱ طاقه مرتا کرده و رپس هذر طاقذه
با طاقات دیگر مقایسه میشود. برای ویگگی روم )زیان( جفت شرکتهذا بذر ارذاس اینکذه آیذا
شرکت i و j زیان داشتند، به چهار گروه تقسی میشوند.
بخش روم جدول شمارۀ ۰ ،نتایج را نشان مذی دهذد. در مذورد قذدرت پذیش بینذی، میذانگین
ارزش مقایسهپذیری دو شرکت با طاقات یکسان )۰۸/۰۱ ،)-نسات به میانگین مقایسهپذذیری دو
شرکت با طاقات مخالف )۰۱/۰۰ ،)-بیشتر ارت. همقنذین جذدول نشذان مذی دهذد کذه میذانگین
ارزش مقایسهپذیری، زمانی که دو شرکت iو j در طاقات یکسذان از لحذاظ همواررذازی رذود
قرار دارند )۶۰/۶ )-نسات به زمانی که در دورترین طاقذه نسذات بذه هذ قذرار دارنذد ) ۲۱/۰۰ )-
بیشتر ارت. در مورد زیان، میانگین ارزش مقایسهپذذیری در جفذت شذرکت هذایی کذه هذ زمذان
زیان، یا ه زمان رود گیارش کرده بودند )۹۶/۶ )-نسات به جفت شرکتهایی که یکی رود و
دیگری زیان گیارش کرده ارت )۱۱/۰۱ ،)-بیشتر ارذت. نتذایج شذااهت در ویگگذی هذای رذود
۲۱ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
نشان میدهد کذه رفتذار شذاخص مق ایسذه پذذیری مطذابق انتظذار بذوده و نشذان از اعتاذار شذاخص
مقایسهپذیری ارت.
تجزیه تحلیل توصیفی
جدول شمارۀ ۲ ،آمار توصیفی را برای کارایی ررمایهگذاری، مقایسهپذذیری و متغیرهذای
کنترلی ارائه میدهد. با توجه به اینکه کلیة مقادیر مقایسهپذذیری منفذی ارذت و مقذادیر بیرگتذر
)کمتر منفی( نشان دهندۀ مقایسهپذذیر ی بذاالتری ارذت )دیفرانکذو و همکذاران ، ۰۱۰۰ .)بذرای
راحتی تفسیر نتایج و هماهنگ با شاخص مقایسذه پذذیری حسذابداری، کلیذه پسذماند هذای مباذت
)ررمایهگذاری بیشتر از حد( ضربدر منفی یذک شذد ) وردی، ۰۱۱۹ .)در نتیبذه مقذادیر بیرگتذر
پسماندهای الگو کارایی ررمایهگذاری نشان از کارایی باالتر ررمایهگذاری دارد و رابطة مباذت
بذذین ایذذن دو متغیذذر ، نشذذان از افذذیایش کذذارایی رذذرمایه گذذذاری بذذه ازای یذذک واحذذد افذذیایش
مقایسهپذیری دارد. میانگین )میانذه( کذارایی رذرمایه گذذاری ۶۲/۹( -۹۰/۱ )-و مقایسذه پذذیری
.ارت-( ۸/۱۸( -۰۱/۸۰
جدول شمارۀ ۳ .آمار توصیفی الگوی ۱( مقایسهپذیری و کارایی سرمایهگذاری(
متغیر مشاهدات میانگین انحرا معیار دهک اول میانه دهک نه
-۱/۱۸ -۲/۱۱ -۰۰/۱۰ ۹/۰۶ -۱/۱۲ ۰۲۰۸ ررمایهگذاری کارایی
-۹/۰۲ -۸/۱۸ -۰۸/۱۰ ۹/۹۶ -۰۱/۸۰ ۰۲۰۸ مقایسهپذیری
-۱/۱۸ -۰/۶۲ -۶/۱۹ ۱/۱۶ -۱/۲۱ ۰۲۰۸ تعهدی اقالم
۱/۸۲ ۱/۹ ۱/۰۸ ۱/۰۰ ۱/۱۹ ۰۲۰۸ مالی اهرم
۰۹/۰۶ ۰۲/۹۹ ۰۰/۲۰ ۰/۹۶ ۰۲/۶۸ ۰۲۰۸ اندازه
۰/۰۲ ۱/۱۲ ۱/۰۹ ۱/۱۸ ۱/۹۱ ۰۲۰۸ بازار به دفتری ارزش نسات
۰/۱۰ ۰/۲۰ ۱/۶۲ ۱/۹۹ ۰/۱۱ ۰۲۰۸ Q توبین
۱/۲۰ ۱/۰۰ -۱/۱۱ ۱/۰۲ ۱/۰۰ ۰۲۰۸ بازده هماستگی
۰/۰۸ ۱/۱۰ -۱/۱۶ ۲/۰۱ ۰/۰۰ ۰۲۰۸ مالی کساد
۱/۱۹ ۱/۰۹ ۱/۱۲ ۱/۰۹ ۱/۰۰ ۰۲۰۸ بودن مشهود
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۲۱
نتایج آزمون فرضیه
فرضیة پگوهش، رابطة مباتی را بذین مقایسذه پذذیری حسذابداری و کذارایی رذرمایه گذذاری
پیشبینی میکند. جدول شمارۀ ۱ ،نتایج حاصل از تخمین الگو ۹ بذرای آزمذون فرضذیه را ارائذه
میدهد. نتایج، مؤید آن ارت که بین مقایسهپذیری حسابداری و کارایی ررمایهگذذاری ، رابطذة
مبات و معناداری وجود دارد. این نتایج در رذطک اهمیذت )%۱ )معنذ ادار ارذت. بنذابراین ، مطذابق
فرضیة مطرح شده، نتایج رگرریون چند متغیره نشان میدهذد کذه مقایسذه پذذیری حسذابداری بذا
کارایی باالی ررمایهگذاری، رابطه دارد. به طور خاص، این نتایج نشان میدهذد کذه بذا افذیایش
یک واحد انحرا معیار مقایسهپذیری، کارایی رذرمایه گذذاری )%۹ )افذیایش مذی یابذد. نتذایج ،
تاییدکننده فرضیه حاکی از آن ارت که صذورت هذا ی مذالی شذرکت هذای همتذاء بذورس اوراق
بهادار تهران، قابل فه تر و آموزندهتر بذرای تصذمیمات رذرمایه ای شذرکت هذای ارذتفاده کننذده
ارت. درنتیبه زمانی که شرکتهای ارتفادهکننده در حال تصمی گیری باشذند، مقایسذه پذذیری
حسابداری باال با شرکتهای همتا، فرایند یذادگیری را افذیایش داده از طریذق کسذا اطالعذات
مفید منبر به کارایی باالی ررمایهگذاری شده ارت.
بین اندازه و کارایی ررمایهگذاری، رابطة منفی و معناداری وجود دارد که نشذان مذی دهذد
شرکتهای کوچک که با محدودیتهای مالی مواجه هستند، نسات به شرکتهذای بذیرد در
تصمی گیری محتاطانه عمل میکنند و کارایی ررمایهگذاری باالتری دارند. ضریا اهرم مذالی ،
مبات و معنادار ارت و نشان میدهذد شذرکت هذای بذا رذطک بذاالی تع هذدات، بذه احتمذال زیذاد
انتخا های مطلوبی در تصمیمات ررمایهگذذاری دارنذد کذه منبذر بذه کذارایی رذرمایه گذذاری
میشود. در رارتای شواهد ارائه شده تورط بیدل و هیالری )۰۱۱۹ )و بیدل و همکذاران ) ۰۱۱۶)
که نشان دادند کیفیذت بذاالی گیارشذگری مذالی کذارایی رذرمایه گذذاری را بهاذود مذی بخشذد،
۲۳ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
مشاهده شد که بین کیفیت اقذالم تعهذدی و کذارایی رذرمایه گذذاری ، رابطذة مباذت و معنذاداری
وجود دارد.
جدول شمارۀ ۱ .مقایسه پذیری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری
متغیر مشاهدات ضریا انحرا معیار آمارۀ t رطک معناداری
۱/۱۲۱ ۰/۱۹۹ ۱/۱۲۰ ۱/۱۹۱ ۰۲۰۸ پذیری مقایسه
۱/۱۱۱ ۱/۱۶۶ ۱/۱۲۶ ۱/۰۹۹ ۰۲۰۸ تعهدی اقالم
۱/۱۰۸ ۰/۲۹۰ ۰/۱۹۶ ۰/۱۱۸ ۰۲۰۸ مالی اهرم
۱/۰۱۱ -۰/۹۱۱ ۱/۰۰۱ -۱/۰۱۱ ۰۲۰۸ اندازه
۱/۶۰۸ -۱/۱۸۶ ۱/۱۱۰ -۱/۱۱۸ ۰۲۰۸ بازار به دفتری ارزش نسات
۱/۰۱۸ -۰/۱۱۱ ۰/۱۱۰ -۰/۸۶۰ ۰۲۰۸ بازده هماستگی
۱/۰۹۱ -۰/۲۱۱ ۱/۲۱۶ -۱/۱۹۲ ۰۲۰۸ توبین Q
۱/۱۰۰ ۱/۹۱۱ ۱/۱۹۹ ۱/۱۱۲ ۰۲۰۸ مالی کساد
۱/۰۶۱ -۰/۱۱۹ ۰/۰۸۲ -۰/۰۲۶ ۰۲۰۸ بودن مشهود
۱/۲۱۹ -۱/۶۲۶ ۰/۰۱۰ -۰/۱۰۶ ۰۲۰۸ مادا از عرض
رطک معناداری F فیشر ۱۱۱/۱
دوربین واتسون ۸۱۶/۰
ضریا تعیین تعدیل شده ۱۲۰/۱
استحكام نتایج
در این بخش اعتاار نتایج پگوهش، با ارتفاده از شاخص جایگیین کذارایی رذرمایه گذذاری
ارزیابی میشود. بدین منظور، از الگوی ارائه شده تورط وردی )۰۱۱۹ ،)ارتفاده مذی گذردد. در
این الگو، ررمایهگذاری مورد انتظار تابعی از فرصتهذا ی رشذد ارذت کذه بورذیل ة Q تذوبین بذه
صورت زیر اندازهگیری میشود:
)۹(
i t i i Qi t i t
Investment
, ۰ , ۱ , , ۱ ,
      
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۲۳
در این الگو
i t
Investment
,
، رطک رذرمایه گذذاری فعلذی شذرکت ارذت کذه بذا توجذه بذه
پگوهش ریقاردرون )۰۱۱۹ ،)اندازهگیری میشود. و Q توبین، بیانگرفرصذت هذا ی رشذد ارذت
که به صورت حاصل ضر قیمت رهام در تعداد رذهام عذادی بذه عذالوه ارزش دفتذری بذدهی
تقسی بر جمف داراییها در پایان رال مالی محارذاه مذی شذود )نمذازی و زراعذت گذری ، ۰۲۸۸ .)
پسماندهای مبات )منفی( الگو فوق، ررمایهگذاری بیشتر )کمتر( از حد ارت. پسماندهای مباذت
در منفی یک ضر میشود، در نتیبه هر دو اندازه در حالت کذارایی رذرمایه گذذاری افذیایش
پیدا میکنند. معادله شمارۀ ۹ ،مربوط به آزمذون فرضذیه، بذا در نظذر گذرفتن پسذماندهای معادلذه
شمارۀ ۹ به عنوان نماگر کارایی ررمایهگذاری و بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، مبذددا
اجرا شده و نتایج آن در جدول شمارۀ ۱ ارائه شده ارت. مطابق با نتایج قالذی، در رذطک اهمیذت
۰۱ ،%مقایسذذهپذذذیری حسذذابداری رابطذذة مباذذت و معنذذاداری بذذا شذذاخص جذذا یگیین کذذارایی
ررمایهگذاری دارد که نشان از اعتاار نتایج پگوهش دارد.
جدول شمارۀ ۱ .مقایسه پذیری حسابداری و شاخص جایگزین کارایی سرمایه گذاری
متغیر مشاهدات ضریا انحرا معیار آمارۀ t رطک معناداری
۱/۱۹۰ ۰/۸۹ ۱/۱۲۱ ۱/۱۹۱ ۰۲۰۸ پذیری مقایسه
۱/۱۱۱ -۰۱/۰ ۱/۱۲۹ -۹/۰۲ ۰۲۰۸ مادا از عرض
رطک معناداری F فیشر ۱۹۰/۱
دوربین واتسون ۶۰۹/۰
ضریا تعیین تعدیل شده ۱۱۰/۱
بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پگوهش ابتدا شاخص مقایسهپذذیری حسذابداری مطذرح شذده تورذط دیفرانکذو و
همکذذاران )۰۱۰۰ ،)در شذذرکتهذذای عضذذو بذذورس اوراق بهذذادار تهذذران اجذذرا شذذد و میذذیان
مقایسهپذیری آنها اندازهگیری شد. رذپس بذا ارذتفاد ه از ویگگذی هذای اقتصذادی و رذود ، اعتاذار
۸۱ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
شاخص مقایسهپذیری مورد ارزیذابی قذرار گرفذت. مطذابق انتظذار، نتذایج نشذان داد کذه هذر چذه
شرکتها از لحاظ ویگگیهای اقتصادی و رود در طاقههای یکسان قرار گیرند، مقایسذه پذذیری
باالتری دارند که نشان از اعتاار ضمنی شذاخص مقایسذه پذذیری در رذطک شذرکت هذای داخلذی
ارت. در ادامه بررری شد که آیا مقایسهپذیری بین شرکتهای همتذا ، کذارایی رذرمایه گذذاری
شرکت تصمی گیرنده را افیایش میدهد؟ با ارتفاده از ۰۹۹ شرکت عضو بذورس اوراق بهذادار
تهران از رال ۰۲۸۹ الی ۰۲۶۱ ،مشاهده شد که مقایسهپذیری، رابطة مبات و معناداری با کذارایی
ررمایهگذاری دارد.
نتایج این پگوهش بر اهمیت مقایسهپذیری در تصمیمات تخصیص رذر مایه شذرکت تأکیذد
میکند؛ به طوری که نتایج نشان میدهذد مقایسذه پذذیری حسذاب داری یذادگیری از فرصذت هذا ی
ررمایهگذاری و کارایی صورتهای مالی شرکتهای همتا را تسهیل میکنذد . در ایذن صذورت
شرکتها قادر به اتخا تصمیمات ررمایهگذاری بهتری هستند و کارایی ررمایهگذاری باالتری
به ازای هر واحد ررمایهگذاری دارند.
با توجه به این کذه تذا همذین اواخذر شذاخص تبربذی از مقایسذه پذذیری در درذترس ناذود،
مطالعات محدودی در حوزه بسط آثار گیارشذگری مذالی در رذطک تحقیقذات داخلذی صذورت
گرفته ارت. نتایج این پگوهش نشان میدهد که گیارشگری مالی شرکتهای همتا بذر ویگگذی –
های حسابداری رایر شرکتها مؤثر ارت. پگوهشهای آتی میتوانند به برررذی رابطذ ة کیفیذت
گیارشگری شرکتهای همتا بذا ویگگذی هذا ی نظیذر مذدیریت رذود و مح افظذه کذاری بپردازنذد.
همقنین با توجه به اینکه تصمیمات مربوط به تحصذیل شذرکت هذا نیازمنذد اطالعذات مربذوط بذه
پیشبینی جریانهای نقد آتی، درک بهتر از رویدادهای اقتصادی و ارزیذابی ب هتذر شذرکت هذای
هد ارت، مقایسهپذیری حسابداری میتواند با فراه کردن اطالعات فوق، به تحصیل بهتذری
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۸۶
منبذر شذود. بنذابراین برررذی رابطذة بذین مقایسذهپذذیری حسذابداری و تحصذیل شذرکتهذا بذه
پگوهشگران آتی پیشنهاد میشود.
در حالی کذه رذود شذرکت ، شاخصذ ی مهذ از عملکذرد شذرکت ارذت، تنهذا یذک بعذد از
صورتهای مالی را در بر میگیرد. برای مبال، دادههای ترازنامه برای وام دهنذدگان، مورسذات
رتاهبندی و رایر ارتفادهکنندگان حاوی اطالعات مهمذی ارذت. بنذابراین ، پیشذنهاد دیگذر بذرای
تحقیقات آتی راخت یک شاخص مقایسهپذیری چند بعدی از صورتهای مالی ارت.
یادداشتها
۱٫ Static Tradeoff 2. Pecking Order
منابع
ثقفی، علی؛ عذر مذازار یذ یدی، مصذطف ی. )۰۲۸۶ .)کیفیذ ت گیارشذگر ی مذال ی و ناکذارا یی رذرما یهگذذار ی. پذگوهش هذا ی
.۰-۰۱ ،)۱(۰ ،مالی حسابداری
خاکی، غالمرضا )۰۲۸۰ .)روش تحقیق با رویکردی به پایاننامهنویسی. چاپ اول، تهران، بازتا .
دالور، علی. )۰۲۸۹ .)ماانی نظری و علمی پگوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ شش ، تهران، رشد.
رلیمانی امیری، غالمرضا؛ فرشی، زهرا. )۰۲۶۰ .)بررری تذأثیر تذامین مذالی از بانذک هذا و اهذدا مالیذاتی بذر رابطذة کیفیذت
گیارشگری مالی و کارایی ررمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانذش حسذابداری ،
.۱۹-۸۲ ،)۰۰(۲
کوشذان، احذد؛ فرشادشذادباد، ابوالفضذل؛ کمذانی نذگاد، مذری السذادات؛ عاذادی، محمدحسذن. )۰۲۶۱ .)برررذی حسارذیت
ررمایهگذاریهای شرکت نسات به قیمت رهام شرکتهای همتا با تأکید بر نقش محتذوای اطالعذاتی قیمذت رذهام و
نسات تمرکی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بینالمللی پگوهشهذای
نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. کواالالمپور، مالیی، مؤرسه ررآمد کارین.
محمودآبادی، حمید؛ مهتری، زینا. )۰۲۶۱ .)رابطة بین محافظهکاری حسذابداری و کذارایی رذرمایه گذذاری. پیشذرفت هذای
.۰۰۲-۰۱۱ ،)۰(۲ ،حسابداری
مدرس، احمد؛ حصارزاده، رضا. )۰۲۸۹ .)کیفیت گیارش مالی و کارایی ررمایهگذذار ی. بذورس اوراق بهذادار ، ۰(۰ ،)۰۰۹-
.۸۱
نمازی، محمد؛ زراعتگری، رامین. )۰۲۸۸ .)بررری کاربرد نسات Q توبین و مقایسة آن با رذا یر معیارهذا ی ارزیذ ابی عملکذرد
.۰۲۰-۰۹۰ ،)۰(۰ ،حسابداری پیشرفتهای. مدیران
۸۲ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
نمازی، محمد. )۰۲۹۶ .)پگوهشهای تبربی در حسابداری: دیدگاه روششناختی. چاپ اول، شیراز، دانشگاه شیراز.
Armstrong, C., Barth, M., Riedl, E. (2010). Market reaction to the adoption of IFRS in
Europe .The Accounting Review. 85, 31-61.
Barber, B.M., Lyon, J.D. (1997). Detecting long-run abnormal stock returns: The
empirical power and specification of test statistics. Journal of Financial Economics.
۴۳, ۳۴۱-۳۷۲٫
Beatty, A., Liao, S., Yu, J.J. (2013). The spillover effect of fraudulent financial reporting
on peer firms investments. Journal of Accounting and Economics. 55, 183-205.
Beyer, D., Cohen, D., Lys, T., Walther, B. (2010). The financial reporting environment:
Review of the recent literature. Journal of Accounting and Economics. 50, 296-343.
Biddle, G.C., Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment.
The Accounting Review, 81, 963-982.
Biddle, G.C., Hilary, G., Verdi, R.S. (2009). How does financial reporting quality relate
to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48, 112-131.
Bushman, R.M., Piotroski, J.D., Smith, A.J. (2011). Capital allocation and timely
accounting recognition of economic losses. Journal of Business Finance and
Accounting, 38, 1-33.
Campbell, J., Yeung, P. (2017). Earnings Comparability, Accounting Similarities, and
Stock Returns: Evidence from Peer Firms’ Earnings Restatements. Working Paper.
University of Georgia, Tull School of Accounting Terry College of Business.
Chircop, J., Collins, W.D., Helgehass, L. (2016). Accounting comparability and
corporate innovative efficiency. Working Paper. The management school, Lancaster
University.
Delavar, A. (2009). Theoretical and scientific foundations of research in humanities and
social sciences. Sixth Edition, Tehran, Roshd [In Persian].
DeFranco, G., Kothari, S.P., Verdi, R.S. (2011). The benefits of financial statement
comparability. Journal of Accounting Research. 49, 895-931.
Dechow, M.P., Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of
accural estimation errors. The Accounting Review. 77, 35-59.
Durnev, A., Mangen, C. (2009). Corporate investments: learning from restatements.
Journal of Accounting Research. 47, 679-720.
FASB. (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Conceptual
framework for financial reporting.
Francis, J., Lafond, R., Olsson; P., Schipper, K. (2004). Cost of equity and earnings
attributes. The Accounting Review. 79, 967-1010.
مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش ۲ /تابستان ۶۸۳۱ /پیاپی ۸۸ /۸۸
Francis, R., Martin, X. (2010). Acquisition profitability and timely loss recognition.
Journal of Accounting and Economics. 49, 161-178.
Garsia Lara, J.M., Garsia Osma, B., Penalva, F. (2009). Conditional conservatism and
firm investment efficiency. Working Paper. University of Carlos III de Madrid.
Gleason, C.A., Jenkins, N.T., Johnson, W.B. (2008). The contagion effects of
accounting restatements. The Accounting Review, 83, 83-110.
Hayashi, F. (1982). Tobin Marginal Q And Average Q-A Neoclassical Interpretation.
Econometrica.
Healy, P., Palepu, K. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure and the
capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of
Accounting and Economics. 31, 405-440.
Hubbard, R.G. (1998). Capital-market imperfections and investment. Journal of
Economic Literature, 36, 193-225.
Jensen, M.C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate-finance, and takeovers.
American Economic Review, 76, 323-329.
Jones, J.J. (2001). Earnings management during import relief investigation. Journal of
Accounting Research. 29, 193-228.
Koushan, A., Farshadabad, A., Kermanimejad, M.S., Ebadi, M.H. (2016). Investigate the
sensitivity of the company’s investments to the price of the shares of the company,
emphasizing the role of information content of stock prices and the ratio of market
concentration in the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The 2nd
International Conference on Advanced Research in Management, Economics and
Accounting. Kuala Lumpur, Malaysia, Institute of saramade karin [In Persian].
Khaki, G.R. (2003). Research methodology with a dissertation approach. First Edition,
Tehran, Baztab [In Persian].
Lambert, R., Leuz, C., Verrecchia, R.E. (2007). Accounting information, disclosure, and
the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45, 385-420.
Livdan, D., Sapriza, H., Zhang, L. (2009). Financially constrained stock returns. Journal
of Finance, 64, 1827-1862.
Mahmoudabadi, H., Mehtahi Z. (2012). The relationship between accounting
conservatism and investment efficiency. Journal of Accounting Advances, 3(2), 113-
۱۴۰ [In Persian].
McNichols, M., Stubben, S. (2008). Does earnings management affect firms’ investment
decisions? The Accounting Review, 83, 1571-1603.
۸۱ /مقایسهپذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایهگذاری
McNichols, M., Stubben, S. (2012). The effect of target-firm accounting quality on
valuation in acquisitions. Working Paper, Stanford University.
Modares, A., Hesarzadeh, R. (2009). Financial reporting quality and investment
efficiency. Journal of Stock Exchange Quarterly, 1(2), 85-116 [In Persian].
Myers, S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial
Economics, 5(2), 147-175.
Myers, S.C. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39, 575-592.
Namazi, M. (2001). Experimental Research in Accounting: A Methodological
Perspective. First edition, Shiraz, Shiraz University [In Persian].
Namazi, M., Zeraatghari, R. (2010). Investigating the application of Qtobin’s ratio and
comparing it with other performance evaluation criteria of managers. Journal of
Accounting Advances, 1(1), 231-262 [In Persian].
Richardson, S., (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting
Studies. forthcoming.
Saghafi, A., Arab Mazar Yazdi, M. (2010). Financial reporting quality and investment
inefficiency. Journal of Financial Accounting Research, 2(4), 1-20 [In Persian].
Schipper, K. (2003). Principles-based accounting standards. Accounting Horizons, 17,
۶۱-۷۲٫
Securities and exchange commission. (2000). SEC concept release: International
accounting standards. available at http://www.sec.gov/rules/concept/34-42430.htm.
Soleimani Amiri, G.R., Farshi, Z. (2013). Investigating the effect of banking financing
and tax objectives on the relationship between financial reporting quality and
investment efficiency of companies accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of
Accounting Knowledge, 3(11), 57-83 [In Persian].
Tobin, J. (1982). On the efficiency of the financial system. Lloyds Bank Review (July).
Verdi, R.S. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency. Working
Paper. Sloan school of management. MIT.
WeiChen, C., W-Collins, D., Kravet, T., Mergenthaler, R. (2016). Financial statement
comparability and the efficiency of acquisition decisions. Working Paper, University
of Illinois at Urbana-Champaign.

دیدگاهتان را بنویسید