فهرست
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
بخشاول: تجربيات عمومي همه رشتهها …………………………………………………………………………….. ۲
بخشدوم: تجربيات داوطلبان گروه علوم انساني……………………………………………………………………. ۸
زبانشناسي………………………………………………………………………………………………………………. ۹
مجموعه علوم ارتباطات …………………………………………………………………………………………………… ۹
مجموعه تاريخ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
اقليمشناسي ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
حسابداري ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
مديريت مالي …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
حقوق خصوصي ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
حقوق عمومي ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
حقوق بينالملل عمومي …………………………………………………………………………………………………. ۱۶
حقوق جزا ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
روانشناسي تربيتي ………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
روانشناسي عمومي ……………………………………………………………………………………………………… ۱۸
روانشناسي سلامت……………………………………………………………………………………………………… ۲۱
روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي……………………………………………………………………………………. ۲۱
زبان و ادبيات انگليسي ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
آموزش زبان انگليسي …………………………………………………………………………………………………… ۲۲
مجموعه جامعهشناسي…………………………………………………………………………………………………… ۲۴
مجموعه علوم سياسي…………………………………………………………………………………………………… ۲۵
روابط بينالملل …………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
محيط زيست…………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
مديريت………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
مديريت بازرگاني – مديريت بازاريابي …………………………………………………………………………………….. ۲۸
مديريت دولتي………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
مديريت صنعتي ………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
کارآفريني………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
مشاوره ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
بخشسوم: تجربيات داوطلبان گروه علوم پايه…………………………………………………………………….. ۳۷
رياضي…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
زمينشناسي ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
زيستشناسي – سلولي مولکولي …………………………………………………………………………………………. ۴۰
ميکروبيولوژي ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
شيمي آلي ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
شيمي تجزيه …………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
فيزيک…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
خشچهارم: تجربيات داوطلبان گروه فني و مهندسي ……………………………………………………………. ۴۵
مهندسي برق…………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
مهندسي شيمي…………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
مهندسي صنايع…………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
مهندسي عمران – سازه …………………………………………………………………………………………………. ۵۱
مهندسي عمران – مهندسي و مديريت ساخت…………………………………………………………………………….. ۵۲
مهندسي عمران – ژئوتکنيک ……………………………………………………………………………………………. ۵۲
مجموعه مهندسي کامپيوتر………………………………………………………………………………………………. ۵۲
مهندسي محيط زيست ………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
مهندسي مکانيک – طراحي جامدات کاربردي …………………………………………………………………………….. ۵۵
مهندسي مکانيک – تبديل انرژي………………………………………………………………………………………… ۵۵
بخشپنجم: تجربيات داوطلبان گروه کشاورزي……………………………………………………………………. ۵۶
زراعت…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
علوم و صنايع غذايي ……………………………………………………………………………………………………. ۵۷
بخشششم: تجربيات داوطلبان گروه هنر ………………………………………………………………………….. ۵۸
شهرسازي ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
بخشهفتم: تجربيات داوطلبان گروه دامپزشکي …………………………………………………………………… ۶۰
بهداشت مواد غذايي…………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
مقدمه
خداي را شاکريم که توانستيم جلد دوم کتاب تجربيات مصاحبه داوطلبان دکتري دانشگاه آزاد اسلامي را در اختيار کاربران عزيز
قرار دهيم.
کتاب پيش رو حاصل جمعآوري، پالايش و تدوين تجربيات جلسات مصاحبه داوطلبان عزيز آزمون دکتري تخصصي ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد اسلامي است.
در تدوين کتاب تلاش کردهايم تا حد امکان مطالب به صورت چکيده و پرمغز ارائه گردد به گونه اي که تمام مطالب خواندني و
آموزنده باشد.
بخشاول کتاب تجربيات عمومي داوطلبان را دربرگرفته است که مطالعه آن به همه داوطلبان عزيز توصيه ميگردد.
هر يک از بخشهاي بعدي کتاب نيز به يکي از گروههاي آزمايشي کنکور دکتري دانشگاه آزاد اسلامي اختصاصيافته است. اما
چکيده بودن و شيريني تجربيات مطرحشده، آنها را براي تمام داوطلبان خواندني نموده است، چرا که خواندن تمام صفحات
کتاب، زمينه آشنايي با موقعيتهاي مختلف در جلسات مصاحبه را فراهم خواهد ساخت.
اين کتاب در واقع هديهاي است از داوطلبان آزمون سال گذشته به داوطلبان سال جاري، که ما به رسم امانتداري آن را تقديم
کاربران عزيز کردهايم. اميدواريم شما نيز با درج تجربيات گرانقدر خود، در روشن ساختن راه داوطلبان آزمون سال بعد و ايجاد
فرصتهاي برابر در سنجش و ارزيابي متقاضيان ورود به دوره دکتري دانشگاه آزاد اسلامي گامي ارزشمند برداريد.
در پايان ضمن تشکر از همراهي شما خواهشمنديم در صورت رضايت از محتواي کتاب تجربيات مصاحبه دکتري آزاد، آن را به
ديگر داوطلبان اين آزمون ارسال فرماييد تا ضمن ياري ما در اطلاعرساني بهتر، زمينه استفاده بيشتر هموطنان عزيزمان فراهم
گردد.

بخش اول:
تجربيات عمومي
همه رشتهها

۳ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
نحوه نمرهدهي مصاحبه
– نمره مصاحبه از صد امتياز است. پژوهشي ۴۰ امتياز دارد، بقيه فاکتورها (معدل، مصاحبه علمي، کيفيت دانشگاه قبلي، منش در
گفتار و برخورد زبان و … در مجموع ۶۰ امتياز)
– تأثير معدل و پاياننامه در امتياز مصاحبه براي همه رشته ها يکسان نيست. در مجموع به نظر مي رسد رويه ثابت امتيازدهي
وجود ندارد.
معتبر هر مورد ۵ امتياز، حداکثر ۱۰ امتياز ISI –
هر مورد ۲ تا حداکثر ۵ امتياز ISI علمي-پژوهشي، تخصصي و بينالمللي غير
همايشهاي داخلي و خارجي معتبر هر مورد ۱ امتياز، تا سقف ۳ امتياز
تأليف و ترجمه ۵ امتياز
مدرك زبان معتبر ۳ امتياز
افتخارات ملي، دانشجوي نمونه کشوري اختراع و … ۳ امتياز
مجري و يا همکاري در طرحهاي پژوهشي و اجرايي ۳ امتياز
رتبه اول تا سوم آزمون ورودي و رتبه اولي فارغالتحصيلي ارشد ۵ امتياز
کيفيت دانشگاه ارشد ۵ امتياز
معدل کارشناسي و کارشناسي ارشد ۵ امتياز
عضويت در بنياد نخبگان و دفاتر استعداد درخشان ۳ امتياز
ارزيابي کلي گروه مصاحبهکننده ۲۰ امتياز
نمره مصاحبه در کل از ۷۰ امتياز
نحوه امتيازبندي دکتري بدون آزمون
– اين که در بدون آزمون ملاك فقط مصاحبه هست، چون آزمون کتبي وجود نداشته اشتباه است. در بدون آزمون به اين صورت
نمرهگذاري ميشود: % ۵۰ معدل کارشناسي ارشد و نمره پاياننامه و % ۵۰ نمره کسبشده از مصاحبه.
۵۰% نمره مصاحبه هم ۱۰۰ نمره دارد که ۳۰ نمره بستگي به نظر اساتيد در مورد شخصيت و متانت هست و مابقي نمرات بين
دروس و کارهاي پژوهشي ، مدرك زبان و داشتن گواهي رتبه اولي تقسيم ميشود که هر کدام جداگانه فقط امتياز خاص خود را

تجربيات عمومي همه رشتهها ۴
دارد. يعني اين گونه نيست که هر کس کار پژوهشي نداشته باشد يا زبانش ضعيف باشد، حتماً با مشکل روبرو ميشود! هر يک از
اينها جداگانه امتيازدهي ميشوند.
سهم نمره مصاحبه در پذيرش نهايي
– نمره نهايي هر داوطلب، مجموع نمره کتبي ضرب در % ۷۵ و نمره مصاحبه ضرب در % ۲۵ است.
مدارك لازم جهتمصاحبه
– لازم است مدارك زير را براي مصاحبه آماده کنيد:
اصل پاياننامه .
ريزنمرات ارشد (لازم نيست تأييدشده باشد و مهر و امضا داشته باشد) .
مدرك کارشناسي ارشد .
اصل يا کپي برابر اصل مدرك کارشناسي .
کارنامه قبولي در آزمون کتبي .
همه سوابق پژوهشي همراه با مستندات .
توصيهنامه استاد راهنماي پاياننامه کارشناسي ارشد .
يک رزومه حداکثر دو صفحهاي .
مدرك زبان اگر داشتيد. .
* براي مصاحبه با آزمون پرداخت وجه لازم نيست.
– حداقل يک توصيهنامه از استاد راهنماي خود داشته باشد.
رزومه انگليسي ضروري نيست، ولي معرفي خود را به زبان انگليسي حفظ باشيد.
هر نوع سابقه پژوهشي و آموزشي و عضويت را همراه با مستندات همراه داشته باشيد.
کارنامه کتبي قبولي خود را حتماً همراه داشته باشيد.
از تمامي مدارکتان يک سري کپي همراه ببريد.
۵ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
– لازم نيست ريزنمرات تأييدشده باشد و مهر داشته باشد. ريزنمرات غيررسمي کفايت ميکند. ضمناً ريزنمرات مقطع ارشد کفايت
ميکند.
– لازم است پرينت کارنامه آزمون را در روز مصاحبه همراه خود داشته باشيد. جزو مدارك از شما تحويل ميگيرند.
– مقالهها را ممکن است به طور کامل بررسي نکنند، اما پرينت همه صف حاتشان را داشته باشيد، چون از خيلي ها که نداشتند
ميخواستند پرينت تهيه کنند.
– نيازي نيست نسخه پاياننامه امضا و نمره داشته باشد. اما ممکن است نمره پاياننامه مورد سؤال قرار گيرد.
سنجش اعتماد بهنفسدر مصاحبه
– اصلا نگران نباشيد . توي سالن همه نگران بودند، اما اصلاً استرس و نگراني نداشت. اگر اساتيد داوطلبان را زير سؤال ميبرند،
ميخواهند قدرت تکلم و دفاع آنها را بسنجند. خونسرد باشيد اگر سؤالي پرسيدند و بلد نبوديد، درمورد موضوعي در ارتباط با آن
مبحث صحبت کنيد و اجازه ندهيد کامل محکوم بشويد و حتي نتوانيد قدرت تکلم خود را به رخ بکشيد.
نحوه کسب آمادگي براي سؤالات مصاحبه
– يک متن معرفي انگليسي آماده کنيد و آن را حفظ کنيد.
بر روي چکيده انگليسي پاياننامه خود کار کنيد.
پاياننامهتان را مطالعه کنيد و به روشها و هدفها و فرضياتش مسلط باشيد.
روي هدفتان از ادامه تحصيل متمرکز بشويد تا براي مصاحبه حرفي براي گفتن داشته باشيد.
– مقالاتي به زبان انگليسي در رشته خود پيدا کنيد و روخواني تمرين کنيد و معني اصطلاحات تخصصي را به خاطر بسپريد.
متن معرفي انگليسي آماده و حفظ کنيد.
به چکيده انگليسي پاياننامه خود مسلط باشيد.

تجربيات عمومي همه رشتهها ۶
رشته غيرمرتبط مقطع کارشناسي
– نگران رشته نامرتبط مقطع ليسانس نباشيد. فقط ممکن است بپرسند که چه خواندهايد، ملاك مقطع ارشد است.
نحوه معرفي انگليسي در جلسه مصاحبه
Sample Brief Introduction for PhD Interview:
Hi,…
Thank you for giving me this opportunity to introduce myself.
I hope I can make a good performance today. Please allow me introduce myself briefly.
my name is ………. I am … years old, born in … .
I received my bachelors degree in ……. I was graduated from……. college of …….. University of
……… in …….. My major is ……….. I completed my master’s degree in ……. at University of …….
in ……. with a dissertation on ……… under the supervision of Prof. …… and I’m interested in
research and development …….. I published some articles in journals. I try to spend most of
my time on study and research.
My purpose for pursuing a Ph.D in …… is to expand my knowledge of theory and research
methods pertaining to this field of study and improve my qualifications and skills for
conducting more advanced researches and projects My primary research interests include:
……..
After graduation, I would like to pursue an academic career and continue to do research…
That’s all.
Thank you for giving me the chance
اعتبار مدرك زبان
– قانوناً شما بايد تا قبل از امتحان جامع مدرك زبان ارائه دهيد که ميتواند از زمان مصاحبه تا چند روز قبل از امتحان جامع
(طبق نظر دانشگاه ) باشد، يعني کافي است در زمان ارائه مدرك زبان، مدرکتان اعتبار داشته باشد. داشتن مدرك زبان در مصاحبه
اجباري نيست و فقط امتياز مثبت دارد. اما اگر داشته باشيد، هم امتياز ميگيريد و هم ديگر براي امتحان جامع نيازي به ارائه
مدرك زبان نيست.

 

 

۷ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
نکات مهم مصاحبه
– خلاصهاي از موارد مهمي که بايد در مصاحبه مدنظر شما باشد:
-۱ روي پاياننامه مقطع ارشد کاملاً مسلط باشيد ، حتي ممکن است از منابعي که در پاياننامه استفاده شده سؤال شود، ا ز
نويسندگان مقالات مورد استفاده و … .
-۲ زبان ممکن است بخش مهمي از مصاحبه شما باشد . بدين صورت که يک کتاب تخصصي به شما مي دهند و از شما
ميخواهند يک بخش مشخص و يا يک بخش به انتخاب خودتان را بخوانيد و مفهومش را بيان کنيد . همچنين ممکن است
لغات و اصطلاحات انگليسي پرسيده شود. معرفي خودتان به انگليسي و توضيحاتي در رابطه با پاياننامه به انگليسي که احتمالاً
در حد چکيده پاياننامه و روش تحقيق و بخشهاي مهم است، نيز ممکن است سؤال شود.
-۳ ممکن است اساتيد از شما سؤال کنند که مي خواهيد درباره چه موضوعي کار کنيد. بنابراين از قبل به مبحثي که به خوبي بر
آن مسلط هستيد فکر کنيد و در صورت لزوم مطالعه بيشتري نيز داشته باشيد.
-۴ براي رساله دکتري خود، برنامه و موضوع داشته باشيد. ممکن است در اين رابطه از شما سؤالاتي پرسيده شود.
-۵ اعتمادبهنفس داشته باشيد، اما طوري نباشيد که اساتيد فکر کنند دچار غرور و خودبيني هستيد . در عين داشتن اعتمادبهنفس،
متواضع باشيد.
– يادتان باشد شما وارد دورهاي خواهيد شد که بايد به چند نفر داوري که با دقت شما را ارزيابي ميکنند، ثابت کنيد استحقاق
ورود به دوره دکتري را داريد. پس سنجيده عمل کنيد، ظاهر مرتب و ساده، کلام آرام و بدون دستپاچگي.
اطلاعات خودتان را درباره پاياننامه کارشناسي ارشدتان بالا ببريد. معمولاً سؤالاتي از پاياننامه مطرح ميشود. اما وارد جزئيات
نميشوند.
ممکن است تا نوبت شما برسد زمان طولاني شود. آرامش داشته باشيد. سعي کنيد خورد و خوراك و استراحت خوب داشته باشيد
تا در موقع ورود به دليل خستگي شيرازه کار از دستتان خارج نشود.
اطلاعات خود را تا حد امکان درباره رشته خود بهروز کنيد. يکي دو مقاله جديد بخوانيد کفايت ميکند.
زمان انجام مصاحبه
– اگر شهرستاني هستيد و بايد زودتر به شهر خود برگرديد و يا مشکل ديگري با زمان انجام مصاحبه داريد، مي توانيد زودتر در
محل مصاحبه حاضر شويد. معمولاً با شما همکاري ميکنند و زودتر مصاحبه ميگيرند.ه
بخش دوم:
تجربيات داوطلبان
گروه علوم انساني

۹ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
زبانشناسي
– جلسه خوبي بود. دکتر منشيزاده، آقاگلزاده، بهرام مدرسي و دو تا خانم بودند که من نميشناختم. خانم ها مدارك را چک
کردند و دکترآقاگلزاده در مورد دانشگاه محل تحصيل، رتبه و کتابهايي که در مقطع ارشد خوانده بوديم پرسيد. دکتر مدرسي از
نحو پرسيد و جالب بود که دکتر منشيزاده سؤال نحو را جواب داد و خنديد. اصلاً برخورد بدي نداشتند، نگران نباشيد اصلاً سخت
نيست . در مورد پاياننامه من چون زبانشناسي رايانشي بود، هيچ سؤال ي نپرسيدن د، فقط به اسم اساتيد راهنما و مشاور توجه
کردند. در ضمن ديروز و امروز کلاً ۷ نفر غايب بودند.
– در کل مصاحبه کنندهها خوب بودند. با اين که سايرين ميگفتند آقاي دکتر منشيزاده سختگير است، به نظر من استاد عالي و
خوبي بودند. اما من اين سيستم که شش استاد به صورت شفاهي سؤال علمي ميپرسيدند را نميپسندم، چون واقعاً آدم هول
ميشد.
– اسامي توسط شخصي که ابتداي راهروي اختصاصي زبانشناسي و چند رشته ديگر نشسته بود، خوانده ميشد و هر رشته، اتاق
انتظار و مصاحبه جداگانه داشت . در اتاق ۱۲ نفر منتظر بوديم که بهطور متوسط مصاحبه ها ۱۰ دقيقهاي طول ميکشيد. از من
دانشگاه محل تحصيل، معدل و رتبه را پرسيدند. کپي تمام مدارك کافي بود و نيازي به اصل نبود. بعد افتخارات علمي و مقالات
را پرسيدن د و امتياز دادند. ترجمه و تأليف را هم خواستند که نداشتم. بعد اساتيد ديگر راجع به موضوع مقالهام پرسيدند که همراه با
مثال توضيح دادم. در نهايت هم به موضوع مقاله ايراد گرفتند. مدرك زبان را هم خواستند که داشتم. مشکل فقط اين بود که دو
نفر اساتيد خانم که فقط به رزومه امتياز ميدادند حين سؤال و جوابِ سه استاد ديگر، راجع به رزومه ميپرسيدند که نميدانستم
بايد جواب کدام را بدهم. اساتيد محترم آقايان منشيزاده (که سؤالات سخت ميپرسيدند و با هيچ جوابي قانع نميشدند)،
آقاگلزاده، بهرام مدرسي و دو نفر استاد خانم بودند که نميشناختم. مصاحبه ۱۰ دقيقه طول کشيد و در کل راضي بودم.
– سؤال کردن خانمها و دکتر آقاگلزاده فضاي مصاحبه را آشفته کرده بود.
– سؤالات درسي راجع به صرف بود، مثلاً انواع تکرار، راجع به افزوده در نحو.
مجموعه علوم ارتباطات
– دکتر سلطانيفر و دکتر فرهنگي جزو اساتيد مصاحبهکننده بودند.

گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:

 

 

 هزینه تایپ

تحلیل آماری

ترجمه

مشاوره مقاله و پایان نامه

سفارش منابع علمی

گروه علوم انساني ۱۰
مجموعه تاريخ
– فضاي مصاحبه امسال خيلي بهتر از پارسال بود. مدارك را مثل مقاله، کتاب و … با دقت ميديدند و نمره ميگذاشتند. بيشتر
سؤال ها از پاياننامه بود. عربي هم يک متن تاريخي و چند آيه از قرآن بايد ميخوانديم و ترجمه ميکرديم. زبان هم يک قسمت
از پاياننامه را بايد ترجمه ميکرديم.
اقليمشناسي
– مصاحبه ۳ دقيقه طول کشيد . فقط مقالههايم را نگاه کردند. سؤالي از پاياننامه و مقالاتم مطرح نشد. فقط معادل انگليسي سه
تا واژه فارسي را سؤال کردند و پرسيدند که براي رساله روي چه موضوعي ميخواهم کار کنم، من فقط عنوان را گفتم که کفايت
ميکرد. به نظر من رفتار اساتيد و نوع سؤالات بستگي به رتبه داشت.
حسابداري
– مصاحبه گران من دکتر يعقوبنژاد، بنيمهد و يک استاد ديگر بودند که نشناختم . دکتر يعقوبنژاد سؤالات سختي ميپرسيد.
دائم از پاياننامه سؤال ميکرد، من همه را بلد بودم اما گيج شده بودم و نتوانستم درست جواب بدهم.
مصاحبهگر ديگر که مقالاتم را چک .« پسر زبلي هستي » دکتر بنيمهد يک سؤال پرسيد و من جوابش را دادم. بار آخر گفت
بعد چند تا سؤال پرسيد و من جوابش را دادم. .«؟ اين مقاله کار خودت نيست، تو چه کارهاييشو انجام دادي » ميکرد، گفت
– اساتيد مصاحبهکننده رشته حسابداري دکتر رهنما، دکتر دستگير، دکتر فغاني و خانم دکتر پورزماني بودند.
– سؤالاتي که از من پرسيدند:
مديريت سود چيست؟
آيا مديريت سود در شرکت باشد خوب است يا بد؟
اي پي اس و انواع آن را توضيح دهيد؟
فرق مديريت سود با کيفيت سود؟
براي کيفيت سود بايد از چه اقلامي استفاده کنيد؟
ابعاد کيفيت سود؟

۱۱ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
منابع انساني را توضيح دهيد و حروف اختصاري آن چيست؟
بعد در رابطه با پاياننامهام که مسئوليت اجتماعي بود، سؤالات مختلفي پرسيدند و سؤال کردند که چطوري کمي کردي.
مصاحبه حدود ۱۵ دقيقه طول کشيد.
زبان فقط در حد يک خط از من سؤال شد.
– من بدون آزمون بودم. روز مصاحبه از همان ابتدا به عنوان پاياننامهام گير دادند و اعتمادبهنفسم را از دست دادم. از من مدرك
زبان نخواستند و چون شرايط روحيام خوب نبود، يادم رفت که بگويم دارم.
– در روز مصاحبه در گروه دکتر وکيلي فرد، طالبنيا و بنيمهد افتادم. سؤالاتي که از من پرسيدند:
۱) حسابرسان بايد به پولشويي رسيدگي کنند يا نه و آيا در گزارش خود بايد اشاره نمايند؟
۲) سرمايه در گردش و سرمايه در گردش خالصچيست؟
۳) تفاوت حسابرس داخلي و مستقل را بيان نماييد.
متني هم براي ترجمه زبان دادند که تقريباً خوب ترجمه نمودم.
جو مصاحبه بسيار آرام و صميمي بود و اساتيد با گشادهرويي مصاحبه نمودند.
– من در گروه دکتر رهنما بودم. غير از ايشان يک خانم بودند که نشناختم و دکتر فغاني. اولين سؤالشان اين بود که هيأت علمي
هستي؟ چارهاي نداشتم جز اين که بگويم بله. دکتر فغاني خيلي سخت گرفت. در هر مبحث کارشناسي کاربرد تئوريها و نظر
دانشمندان حسابداري را ميپرسيدند.
– مصاحبهکنندهها چهار نفر بودند. وقتي وارد اتاق ميشديم، بعد از سلام و احوالپرسي سؤال ميکردند که مدرك ارشد را از کدام
دانشگاه گرفتهايد؟ مقاله داريد؟ کتاب داريد؟ جايي مشغول به کار هستيد؟
يک متن انگليسي دادند و گفتند بخوانم و ترجمه کنم، آن هم با انتخاب خودم.
از من در خصوص شرکت هاي سهامي عام و خاصپرسيدند؛ گفتند فرق بين مؤسسه با شرکت سهامي خاصدر چيست؟ در
خصوصبورس بازل هم از بنده پرسيدند.
رتبه را هم پرسيدند و در مورد داشتن مدرك زبان هم سؤال کردند.
فضاي مصاحبه خيلي عالي بود، يعني هم مزاح بود و هم سختگيري.
به نظرم بيشتر ملاکشان براي قبولي رتبههاي بهتر بود، از حرفهايشان مشخص بود.

گروه علوم انساني ۱۲
– جلسه مصاحبه خيلي دوستانه بود. البته به تمام سؤالات آنها جواب دادم و سؤالي را بدون جواب نگذاشتم. مدرك زبان نداشتم
و موقع خواندن زبان خيلي صادقانه گفتم زبانم زياد خوب نيست که اساتيد گفتند اشکالي ندارد و خط اول را بخوان و ترجمه کن.
من هم خواندم، فقط يک کلمه را بلد نبودم. بعد هم برايم آرزوي موفقيت کردند و نفر بعدي را صدا زدند.
– برخلاف اکثريت که به آنها گفته بودند در چه درسي تسلط داري، براي من اين گونه نبود. از تئوري گرفته تا صنعتي ۲ پشت
سر هم سؤال ميپرسيدند.
– من بدون آزمون بودم. از من سؤالا ت تخصصي و زبان انگليسي پرسيدن د که البته بيشتر روي زبان تأکيد داشتند. بعد هم
درمورد انتخابهايم سؤال کردند و تمام. به نظر من در بدون آزمون بيشتر به معدل و محل فارغالتحصيلي توجه ميکردند.
– فضاي مصاحبه خيلي خوب بود، مدارك را چک ميکردند و امتياز لازم را ميدادند. بيشتر مفاهيم اساسي حسابداري و زبان
تخصصي به صورت ترجمه پرسيده شد.
– تعدادي از سؤالاتي که در گروه دکتر بني مهد پرسيده بودند:
-۱ تفسير بدهکار بستانکار
-۲ سرمايه در گردش
-۳ تفاوت حسابرس داخلي و مستقل
-۴ گزارش حسابرس جديد چهطور است؟ و بايد گزارش بدهد يا نه؟
-۵ وقتي بدهکاران زياد ميشوند، بدهي چه تغييري ميکند؟
-۶ تئوري اثباتي
-۷ نحوه نشان دادن حسابهاي انتظامي در ترازنامه
-۸ استاندارد حسابرسي شماره ۳۱
-۹ ريسک حسابرسي
-۱۰ حسابرسي عملکرد
-۱۱ هزينهيابي کيفيت
-۱۲ کارت ارزيابي متوازن
-۱۳ هزينهيابي محصولات مشترك
-۱۴ نظريه ساختار سرمايه

۱۳ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
– مصاحبه در دو گروه انجام ميشد. گروه اول دکتر نيکومرام، رهنما، لشگري و رئيسزاده و گروه دوم دکتر بنيمهد و يعقوبنژاد
و وکيليفر و طالبنيا بودند. کاملاً شانسي ممکن بود در هر گروهي مصاحبه بشويد. امسال کار پژوهشي نمره زيادي در مصاحبه
داشت (حدوداً ۴۰ درصد ). به پاياننامه هم نمره ميدادند. براي سؤالا ت تخصصي هم از داوطلبان پرسيده مي شد که در چه
زمينهاي تخصص دارند و از همان مبحث، سؤال مطرح مي شد. براي زبان تخصصي حتماً بايد يک پاراگراف ميخوانديم و ترجمه
ميکرديم که براي من متن تئوري بود. در مورد هدف از تحصيل در مقطع دکتري هم سؤال مي شود. ضمناً حتماً به روش تحقيق
پاياننامهتان اشراف داشته باشيد.
– اصلاً سؤالات تکراري نميپرسيدند. مصاحبهها کوتاه بود و ماکزيمم ۵ دقيقه طول ميکشيد. در مورد پاياننامه هم سؤال
ميپرسيدند. مدارك و سوابق تدريس را هم اصلاً نگاه نميکردند.
– فضا صميمي بود. گروه مصاحبهکنندهها به دو قسمت تقسيم شده بودند. يک گروه ۴ نفره شامل استاد رهنما رودپشتي و يک
خانم و دو استاد ديگر که من شناختي نداشتم. گروه دوم شامل آقاي نيکومرام، طالبنيا و يک استاد ديگر که نميشناختم.
بنده خوشبختانه گروه آقاي رهنما افتادم. ابتدا که وارد شدم، آقاي رهنما درباره مدرك زبان، معدل، مقاله وکتاب پرسيد و
امتيازاتشرا منظور کرد. استاد خانم هم پاياننامهام را بررسي کرد، ولي سؤال نپرسيد. چون دانشگاه علامه بودم و استادم دکتر
باباجاني بود، نمره کامل را به من دادند.
در ضمن امسال مصاحبه از ۱۰۰ امتياز بود. در مورد کارم که تدريس ميکنم سؤال نپرسيدند.
استاد رهنما گفت چه زمينهاي آمادگي داري سؤال بپرسم، گفتم حسابداري مديريت و مديريت مالي.
سؤالاتي که از من پرسيده شد:
-۱ حسابداري عملکرد سيستم (تروپوت)
-۲ براي مديريت هزينه در شرکتها چه اطلاعاتي مورد نياز است؟
مخفف چه اصطلاحي است؟ TDABC -3
يعني چه؟ توضيح بدهيد. RCA -4
-۵ آيا ميشود که در شرکت مديريت سود انجام نشود؟ تحت چه شرايطي؟
-۶ ديرش
مخفف چيست؟ توضيح دهيد. Convexity -7
يعني چه؟ Volatility -8
-۹ متن زبان در مورد حسابداري مديريت بود. فکر کنم کتاب بلوچر بود. بنده اول عنوان را خواندم و ترجمه کردم. موضوع متن
درباره انواع روشهاي مختلف براي برآورد محرك بها بود. آمدم پاراگراف را بخونم، سه کلمه خواندم، استاد رهنما گفت کافي

گروه علوم انساني ۱۴
از چه Volatility از چه کلمهاي ميشود استفاده کرد و به جاي کلمه predict است . دو تا سؤال ديگر هم پرسيد . به جاي
واژهاي ميتوان استفاده کرد؟
در کل خوب بود.
سؤالاتي که از بقيه پرسيده بودند تا جايي که حضور ذهن دارم:
-۱ حسابرسي جامع
-۲ فرضيه بيمه
-۳ فرضيه سياسي
با رسم نمودار و توضيح mix cost -4
-۵ حساب مستقل وجوه بازنشستگي
-۶ اعضاي کميته حسابرسي چند نفر هستند؟
-۷ کيفيت سود و کيفيت اقلام تعهدي
از دو نفر هم فقط پاياننامه و متن زبان پرسيده بودند. جالب اين که از نفر قبل من متن زبان نپرسيده بودند، يادشان رفته بود.
-۸ از يک نفر هم در مورد نقطه سربهسر و انواع نمودارهاي مربوطه سؤال کرده بودند.
مديريت مالي
– اساتيد مصاحبهکننده مديريت مالي:
دکتر رهنماي رودپشتي، دکتر وکيليفر، دکتر خليلي، دکتر هاشم نيکومرام
– خانم دکتري خليلي و استاد ديگري که نميشناختم از پاياننامه سؤال کردند و يک متن انگليسي هم براي ترجمه دادند.
حقوق خصوصي
۷ تا گروه بود که سه تا سه تا داخل يک اتاق بودند. معدل و ريزنمرات را نگاهي انداختند. بعد نگاهي گذرا به پاياننامه داشتند. –
سؤالات از تجارت مبحث چک بود و اصول حاکم بر اسناد تجاري، فرق بين حکم و قرار و موارد صدور قرار سقوط دعوي، مدني
هم عقد معلق پرسيدند؛ از خيار عيب پرسيدند. متون فقه و متون حقوقي هم يک پاراگراف دادند گفتند معني کنيد. تعداد غايبين
تقريباً زياد بود، حدود ۲۰ درصد.

۱۵ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
– يکي از اساتيد دکتر شمس و ديگري دکتر قربانزاده بودند. از مقالهها پرسيدند و اين که آيا در همايش و کنفرانس شرکت
کردهام يا نه. آيا مدرك زبان دارم يا نه. کدام دانشگاه ارشد خواندهام و معدلم چند است. ريزنمرات و پاياننامه را ديدند. چند سؤال
از مدني، آ.د.م، يک سؤال تجاري از بخش ورشکستگي و يک متن انگليسي دادند براي ترجمه و يک متن عربي از متون فقه.
موقع جواب دادن به سؤالات،
اساتيد داوطلبان را دچار شک و ترديد ميکردند، يعني جواب ميدادي، اما آنقدر سؤال پيچ ميش د که به درست بودن جوابت
شک ميکردي.
– از من متون حقوقي سؤال کردند، يک متن دادند گفتند بخوان و ترجمه کن. وقتي خواندم، استاد گفت عالي بود. بقيه درسها
هم متوسط بود.
– روزي که من مصاحبه داشتم، در دو گروه مصاحبه صورت ميگرفت. ولي در روزهاي ديگر توسط ۳ گروه مصاحبه انجام
ميشد . دو نفري وارد اتاق ميشديم . مصاحبه ما دو نفر نهايت ۲۰ دقيقه بود. دکتر نهريني را شناختم که از ما آ.د.م و سه خط
خواندن زبان و ترجمه آن را ميپرسيد . دو تا استاد ديگر يکيشا ن مدني بحث اجاره را پرسيد و ديگري هم متون فقه سه خط
براي روخواني و ترجمه داد. چون وقت نشد تجارت نپرسيدند . ولي از نفرات قبلي ما در مورد چک سؤال پرسيده بودند. پاياننامه
من و داوطلب ديگري که همراه من آمده بود را فقط ورق زدند و سؤالي نپرسيدند. محل تحصيل، معدل و نمره پاياننامه و کتاب،
مقالات و مدرك زبان برايشان مهم بود و علامت ميزدند. کلاً فضاي بدي نبود و خوب برخورد کردند.
بيشتر به نوع تحليل و استدلال توجه داشتند. به شرط اين که خيلي از مسأله پرت نشوي. دکتر مالکي که رئيس دانشکده حقوق
آزاد تهران مرکز و استادم بود هم حضور داشتند. سال هاي قبل که مصاحبه در اختيار دکتر افتخار جهرمي بود، اکثر استادها از
شهيد بهشتي بودند، مثلاً دکتر اربابي – که ايشان زبان ميپرسيده و سختگير بوده – اما براي ما بيشتر اساتيد از دانشکدههاي
حقوق دانشگاه آزاد واحدهاي علوم تحقيقات، مرکز شمال و جنوب بودند.
حقوق عمومي
– من مصاحبه بسيار بدي داشتم. تقريباً هيچ سؤالي را نتوانستم پاسخ بدهم. فقط ترجمه را حدوداً ۷۰ درصد درست انجام دادم،
مدرك زبان ارائه دادم و پاياننامهام هم که فوقالعاده بود، ولي نه از آن تعريف کردند و نه تحقيرش کردند.
– به پاياننامه مسلط باشيد چون سه سؤال از پاياننامه ميپرسيدند. يک سؤال در خصوصحقوق بشر پرسيدند، سؤال ديگري در
خصوص قانونگذاري مجلسهم مطرح شد که دکتر درويشي پرسيد. چون زبانم خوب بود، خيلي سؤال پرسيدند، هم ترجمه و
هم اين که متن فارسي دادند و گفتند به انگليسي برگردانم.

گروه علوم انساني ۱۶
موضوع پاياننامه من در خصوصنظم عمومي بود. در اين خصوصهم سؤال پرسيدند.
حقوق بينالملل عمومي
– در کل ارزيابي خوبي از مصاحب هام دارم. واقعاً فضا صميمانه و در عين حال محترمانه بود. براي من شروعش با شوخي و مزاح
جناب دکتر موسي زاده شروع شد. واقعاً به جاست که عنوان اساتيد کمنظير علم و اخلاق را به اين عزيزان اطلاق کنيم. دو سؤال
از پاياننامهام پرسيده شد که جواب دادم. سؤالات سخت و پيچيدهاي نبود اصلاً. علت کار در حوزهاي که انتخاب کرده بودم را
پرسيدن د. در مورد سطح زبانم سؤال شد و خواستن د که کلاً در مورد پاياننامهام هر چه را که گفته بودم، دوباره اما به انگليسي
بيان کنم که من هم اطاعت نمودم. در مورد اين که ترجيحم و يا برنامه آيندهام براي پژوهش در چه زمينهاي است هم سؤال
کردند.
حقوق معاهدات، حقوق هوا و فضا و … . ،icc ، – بر مباحث حقوقي دوره ارشد تسلط داشته باشيد
متن انگليسي هم دادند که بايد ترجمه ميکرديم.
– در يک اتاق ۵ استاد بودند و بر اساس فهرست بچهها را صدا ميزدند. متن انگليسي مباحث حقوق بينالملل که از روي يک
کتاب بود را سؤال مي کردند. اگر زبانتان قوي باشد، خيلي شانستان زياد است. از يکي هوا و فضا پرسيدند، حقوق معاهدات ديوان
بينالمللي کيفري و حقوق درياها.
– من ترم آخر هستم و از پاياننامه نپرسيدن د. استرس نداشته باشيد ، س ؤالات راحتي ميپرسيدند که اگر آرامش داشته باشيد،
جواب ميدهيد. مصاحبه ۱۵ دقيقه طول کشيد. توصيه ميکنم درسها را مرور نماييد و هر مدرکي داريد همراه ببريد. مدرك
زبان، مقالات، مدرك ارشد ، ريزنمرات ارشد و مدرك ليسانس . تسلط به پاياننامه، زبان انگليسي خوب و تسلط به مباحث دوره
ارشد را توصيه ميکنم.
حقوق جزا
– چينشاساتيد براي ما بدين شکل بود که استاد محترم متون فقه در يک اتاق جداگانه سؤال ميپرسيدند. اول خدمت ايشان
هدايت شديم . ايشا ن خيلي روي تلفظ صحيح و اعرابگذاري دقت و وسواس داشتند. يک متن برايمان ميآوردند که ميبايست
بخوانيم و مفهوم و معني را برايشان توضيح دهيم.

۱۷ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
متن من از حدود بود که متن را تقريباً صحيح و روان خواندم و تقريباً نود درصد مفهوم و معني را صحيح منتقل کردم. البته از من
در ابتدا پاياننامه و سوابق را هم خواستند که با توجه به آموزشمحور بودنم گفتم پاياننامه ندارم ولي يک کتاب در زمينه حدود
داشتم و چند تا مقاله که نشان دادم.
در کل اگر متون فقه با ايشان بيفتيد، بايستي حواستان به اعراب صحيح و سؤالات ناگهاني از داخل متن باشد.
بعد يک اتاق بزرگ بود که به شکل دو اتاق تو در تو بود. داخل اتاق اول استاد جرمشناسي و دکتر شامبياتي بودند و داخل اتاق
اتاق دومي اساتيد کيفري و زبان بودند. البته هر کدام از اين اساتيد پشت ميز جداگانه و با فاصله تقريباً دو متري نشسته بودند.
اول خدمت آقاي شامبياتي رسيدم. ايشان پاياننامهام را خواستند و وقتي ديدند که ندارم، شروع به سؤال پرسيدن کردند و من دو
تا سؤالي را که راجع به ارکان جرم پرسيدن د، به درستي جواب دادم. وقتي خواستم در مورد مقالاتم صحبت کنم، اصلاً گوش
و سريع مصاحبه با من را قطع کردند. « مطالعه نداري و برو مطالعه کن » نکردند و بعد گفتند که
نفر کناري جرمشناسي بودند که آقايي جوان بودند. در مورد برچسبزني و فشار پرسيدند و يک متن قانون کيفري دادند و گفتند
که تحليل جرمشناسي بکنم. همين آقا مسئول ارزيابي هم بودند که مقالات و تأليفات و … را چک ميکردند و نمره ميدادند.
بعد داخل اتاق داخلي شدم و اول استاد کيفري که ايشان را نميشناختم از من سؤال کردند، راجع به تعليق و تعقيب و اختيارات
دادستان و کل و چند سؤال ديگر پرسيدند که ۹۰ درصد صحيح پاسخ دادم.
بعد استاد زبان که نفر کناري بودند ابتدا به انگليسي شروع به صحبت کردند که من هم جواب ايشان را دادم و حدود ۵ دقيقه
مکالمه داشتيم. بعد يک متن در مورد سرقت جلويم گذاشتند که خواندم و معني کردم و برايشان مفهوم متن که در مورد ماده
قانوني سال ۱۹۸۶ راجع به سرقت از منزل بود توضيح دادم و هيچ ايرادي در اين متن از من نگرفتند و بعد متن دوم را از يک
کتاب به من دادند که راجع به جرمشناسي بود که خط آخر را نتوانستم ترجمه کنم و ايشان گفتند کافي است.
– مصاحبه ام بجز سؤالات آقاي شامبياتي عالي بود. البته من توضيح دادم که زبانم ضعيف هست و زياد نپرسيدند. متون فقه،
دادرسي کيفري و نيز جرمشناسي را زياد سؤال کردند. حتماً نظريهها و متون فقه شرح لمعه را بخوانيد.
– دکتر عاليپور کيفري پرسيد و پاياننامه را ديد. دکتر يکرنگي جزا پرسيد و متون حقوقي و آقاي شکاري هم متون فقه
جرمشناسي.
مصاحبه برايم سخت بود، سؤالاتي بود که فکر نميکردم، مثلاً دادگاه ويژه روحانيت را از من سؤال کردند. جزا هم نسبتاً سخت
بود.
– جو مصاحبه آرام بود، بايد به خودتان مسلط باشيد و اگر سؤالي بلد نبوديد با متانت بگوييد که بلد نيستم يا حضور ذهن ندارم. از
من پرسيدن د که انتخاب اولت را کجا زدي، درمورد دانشگاه ارشد پرسيدند. در کل همه چيز خوب بود، نگران نباشيد. به پاياننامه
مسلط باشيد.

گروه علوم انساني ۱۸
– فضاي مصاحبه خيلي خوبي بود. مصاحبه کنندهها دکتر توانا و شامبياتي و اختصاصي و جزاي عمومي فکر کنم دکتر مهدوي
بودند.
– مصاحبه از ۱۰۰ نمره بود که ۷۰ نمره آن به پژوهشمربوط بود و فقط ۳۰ نمره آن مربوط به پرسشهاي اساتيد. دکتر شامبياتي
ولي در آخر نمره نسبتاً خوبي دادند. ،« خيلي ضعيفي » بدون استثنا به همه دوستان از جمله خود بنده گفتند که
روانشناسيتربيتي
– با اين که رتبهام خوب نبود، ولي از مصاحبه خيلي راضي بودم. سه نفر در اتاق مصاحبه بودند که همه از اساتيد دانشگاه علامه
بودند. قبل از اين که وارد اتاق مصاحبه شويم، دکتر مقامي، استاد علامه، آمد و مدارك و پاياننامهها را گرفت و بعد به ترتيب به
داخل اتاق صدا ميزد. حدود سه سؤال ميپرسيدند. اگر روي زبان انگليسي تأکيد ميکردي، ميگفتند که فلان نظريه را به
انگليسي بگو. سؤالاتي که از من پرسيدند:
نظريه هال، شرطيسازي زنجيرهاي، انواع تقويت (نسبي و فاصلهاي)، دورههاي رشد جنين، اختلالات زبان، اسکينر، پياژه،
ويگوتسکي، ثورندايک.
– با کلي تأخير وارد اتاق مصاحبه شدم . دکتر درتاج، سيف و احدي حضور داشتند . اصلاً نه پاياننامه را نگاه کردند و نه سؤال
پرسيدن د. زبان هم نپرسيدند. اثر نوسان هال، تحليل تکليف و نظريه ميلر و دلارد را پرسيدند. درمورد دانشگاه ارشد و کارشناسي و
اين که کتاب يا مقاله دارم يا خير، سؤال کردند. از همه به همين شکل پرسيدند، نه از پاياننامه سؤال کردند و نه زبان و نه آمار.
فقط از يادگيري و تربيتي و رشد پرسيدند. در مجموع مصاحبه شايد حدود پنج دقيقه طول کشيد.
– آمار نپرسيدند. زبان هم اکثراً از کساني پرسيده بودند که گفته بودند مدرك زبان داريم يا کلاس زبان رفتيم. مصاحبه خيلي
سريع انجام ميشد. رزومه را ميديدند. راجع به دانشگاه ليسانس و فوق ليسانسميپرسيدند و اين که مقاله يا تأليف يا مدرك
زبان داري يا نه.
روانشناسيعمومي
– حدود نيمساعت منتظر مانديم. بعد اسممان را صدا زدند، ۲ تا خانم مدارك را بررسي کردند. مقاله و پاياننامه مهم بود، کارگاه
و … را قبول نکردند. بعد سه تا اتاق بود که مدارك را که به هر اتاقي ميدادند، آن اتاق صدايت ميزدند. من به اتاقي که دکتر
گنجي و دو تا خانم بودند رفتم. دکتر گنجي از ادراك و رنگها سؤال پرسيد، فرق بازشناسي و يادآوري را پرسيد. يکي از خانمهاه
۱۹ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
از آمار پاياننامهام پرسيد، آن يکي خانم هم از من خواست عنوان پاياننامهام را به انگليسي بگويم. بعد چند لغت انگليسي و يک
هم سؤال پرسيد. در کل فضاي خوبي بود. dsm متن انگليسي در مورد مکانيسمهاي دفاعي دادند ترجمه کنم. از تغييرات ۵
. – سؤالات خيلي سخت ي از من پرسيدن د، مثلاً تاريخچه روانشناسي در ايران، تغييرات اختلالات طيف سايکوز در دي اس ام ۵
زبان هم که نظريه فرويد بود در مورد شهوت. با اين که زبانم خوب بود، ولي خيلي سخت بود. روش تحقيق هم آنقدر مرا به
چالش کشيدند که گيج شدم.
– اساتيد خيلي محترم بودند. اصلاً جاي استرس نبود. فقط سعي کنيد هر جا چيزي نميدانيد روي موضوعاتي حول آن مانور
بدهيد تا بدانند که شما اطلاعاتي داريد، چون بيشتر سنجشاعتمادبهنفس شما مدنظرشان است. حتماً خلاصههاي کليه دروس را
مطالعه کنيد و مسلط و دستپر برويد.
– زبان، سؤالات علمى و آمار پاياننامه را مورد پرسش قرار دادند. اصلاً جايي براى استرس و نگرانى وجود نداشت. مقالات،
سمينارها ، ريزنمرات و نمره پاياننامه هم جداگانه بررسى شدند . خوشبختانه همه چيز به خوبى سازماندهى شده بود و حقى از
کسى ضايع نميشد.
– خيلي مصاحبه بدي بود، دکتر پاشاشريفي از همان ابتدا موضوع پاياننامهام را به چالش کشيد و در آخر هم گفت کلاً
پاياننامهات مشکل دارد و بايد اصلاحش کني و دوباره انجامش بدهي. دکتر گنجي هم تستهاي شناختي و تاريخچه روانشناسي
در ايران را پرسيد. يک خانم ديگر هم گفت يک پاراگراف زبان بخوان و ترجمه کن. البته به سؤالات دکتر گنجي و استاد ديگر
خوب جواب دادم و فقط دکتر پاشا خيلي پاياننامهام را به چالش کشيد.
– برخورد اساتيد خيلي خوب بود، بهخصوص دکتر گنجي. فقط سؤال درسي و پاياننامه و زبان از من پرسيدند.
– اول رزومه را ميخواستند (مقاله و مدرك زبان و …). مقالههاي چاپشده را قبول داشتند (حتي پذيرش شده هم برايشان مورد
تأييد نبود). از من در مورد آزمونهاي وکسلر، همبستگي هاي چندگانه، علي- مقايسه اي، طرح آزمايشي و اختلال سلوك و چند
خط خواندن و ترجمه زبان سؤال شد.
و مکانيسم دفاعي و بخشآماري پاياننامه سؤال کردند و در آخر هم يک استاد خانم زبان neo – در مورد فيزيولوژيک و تست
پرسيد.

گروه علوم انساني ۲۰
– سه تا اتاق بود که داخل دو اتاق خيلي اساتيد مهرباني حضور داشتند، ولي يک اتاق، يک استاد مسن بود که کمي بيحوصله
بود و من براي مصاحبه به آن جا رفتم. در مورد روش تحقيق پاياننامهام سؤالات زيادي پرسيد. بعد يک خانم در مورد غدد
درونريز و اختلال موکني و کار غده تيروئيد پرسيد. همان آقاي يک بيت شعر خواند و گفت به کدام مکانيزم دفاعي ربط دارد. در
هم سؤالات زيادي مطرح شد. چند خط زبان هم خواندم. البته در مجموع خوب بود و استرس نداشت. neo مورد آزمون
– ساعت ۱۰ جلسه مصاحبه بود، که من ۸ و نيم آن جا بود و ۱۱ رفتم داخل. قبل از آن دو خانم مدارك را بررسي ميکردند. به
۱ و به همين ترتيب نمره دادند. همايش و سخنراني به شرطي که شرکت کرده / ۴ نمره و نفر دوم ۲ / مقالاتي که نفر اول بودم ۵
باشيم، نه نامه پذيرش، امتياز دادند. کتاب را قبول نکردند و گفتند بايد عضو هيأت علمي باشي. گواهي دانشآموخته برتري از
خانه نخبگان را هم قبول نکردند. امتياز معدل بالا را هم دادند و نمره مدرك زبان را هم منظور کردند.
داخل اتاق رفتم. خانم دکتر مهديه صالحي و آقاي دکتر خلعتبري حضور داشتند. خانم دکتر استاد ليسانسم بود و شروع کرد از
مرضي پرسيد، علت بيماري نافرماني مقابلهاي، تفاوت آن با سلوکي، اختلال اسکيزوفرني، دي اس ام ۵ و … . آقاي خلعتبري در
مورد کارگاهي که رفته بودم و تکنيکهاي درماني پرسيد و حالت کيس استادي سؤال شد . همينطور پرسيد که اگر يک گروه
داشته باشيم چه آزمون آماري استفاده ميکنيم؟
براي زبان هم کتابي دادند که خواندم و ترجمه کردم. در مجموع خوب بود، اما سؤالهاي دکتر خلعتبري چالشبرانگيز بود.
در مورد نحوه و توانايي تأمين هزينه و اولويت اول چيزي نپرسيدند، ولي موقع خروج از اتاق شغلم را پرسيدند.
– بعد از اين که وارد سالن اصلي شديم، اسامي صدا زدند و به اتاق انتظار رفتيم. سپسمدارك را که شامل مقاله، ريزنمرات ارشد،
۴ امتياز گرفت، يک مقاله علمي پژوهشي داشتم. حتي نوع / پاياننامه بود، گرفتند و امتيازاتش را ثبت کردند، که مقاله من ۵
دانشگاه ارشد که جامع باشد يا نه هم امتياز داشت. پس از ۲ ساعت و نيم تأخير وارد اتاق مصاحبه شدم. سه اتاق مصاحبه وجود
داشت که دکتر حمزه گنجي در اتاقي که من به مصاحبه رفتم، حضور داشت. ايشان از درس ادراك و احساس، سؤالاتي که البته
من خيلي مسلط نبودم، پرسيد. پيرامون مسائل متفرقه هم گپ زديم.
برخورد اساتيد فوقالعاده بود، مخصوصا دکتر بزرگوار جناب حمزه گنجي. حتي از من اسم دخترم و دليل انتخابشرا پرسيدند و
صبورانه به خاطره اولين روز تدريسمن در دانشگاه گوش کردند.
استاد دوم که ايشان را نميشناختم، از روش آماري پاياننامه و پيشفرضهايش، عنوان انگليسي پاياننامه، روخواني چکيده
انگليسي، معرفي خودم به انگليسي و چند لغت فارسي به انگليسي پرسيدند.
و دو نظريه اختياري از شخصيت پرسيد. رويهمرفته جلسه خوبي بود، با اين که چند سؤال را dsm استاد سوم از تغييرات ۵
جواب ندادم، ولي راضي بودم و فضا بسيار صميمانه و خوب بود. راستي نحوه بيان و اعتمادبهنفس خيلي خيلي مهم است.

۲۱ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
– اصلا جاي نگراني نيست . از من در مورد پاياننامه، آسيب، آمار و رشد پرسيدند و دو خط زبان. در آخر هم پرسيدند کدام شهر
انتخاب اولت است. بعد هم در مورد توانايي پرداخت هزينه سؤال کردند.
روانشناسي سلامت
– از بين اساتيد بنده فقط دکتر اسکندري را شناختم. مصاحبههاى اوليه با سه تن از اساتيد برگزار شد، اما وقتى نوبت به من و سه
نفر آخر رسيد، شدند ۵ نفر شدند و کار سختتر شد.
استرس نداشته باشيد، بيشترين تمرکزتان روي پاياننامه باشد، بهخصوص قسمت آماري پاياننامه.
يک توضيح جامع و کامل از رشتهاى که ميخواهيد در آن ادامه تحصيل بدهيد و اين که چرا اين گرايش را انتخاب کردهايد در
ذهن داشته باشيد.
از من معرفي خود به زبان انگليسي را هم پرسيدند.
در آخر اين که متأسفانه فضاي مصاحبه کمي سنگين و شايد تحقيرآميز بود، اما شما به خودتان مسلط باشيد. خيلى از بچهها با
بغض و بههمريختگى کامل روحى از اتاق خارج ميشدند! عصباني نشويد و به شدت احترام بگذاريد.
– برخورد اساتيد عالي بود. البته سؤال زياد ميپرسيدند و معمولاً مصاحبه ۲۰ دقيقه طول ميکشيد.
– به خاطر تأخير پروازم دير رسيدم و استرس داشتم و با پيشزمينه مصاحبه بد سال گذشته، البته در رشته ديگر، به اتاق مصاحبه
رفتم. اما گروه روانشناسي سلامت با رفتارها و حرفهاي بسيار انساني باعث کاهش استرس من شدند و باعث شدند به تمام
سؤالاتشان با آرامش پاسخ دهم. خانم دکتري هم آنجا بودند و تمام رزومه من را بررسي کردند.
روانشناسيو آموزش کودکان استثنايي
۴ نفر از اساتيد در مصاحبه حاضر بودند. سؤالات تخصصي رشتهام، هدفم از ادامه تحصيل، اصطلاحات تخصصي زبان، در –
مورد پاياننامه، مطالب آماري و آزمونهايي که انجام داده بودم، مورد سؤال بود. رفتار اساتيد خيلي محترمانه بود و من هم تا
جايي که ميتوانستم پاسخ دادم. مواردي را هم که نميدانستم گفتم مطالعه نکردهام. تنها چيزي که خيلي مهم است،
اعتمادبهنفس است.ه
گروه علوم انساني ۲۲
زبان و ادبياتانگليسي
– اساتيد مصاحبهکننده آقايان دکتر سخنور، نجوميان، مفتون و يعقوبي بودند. برخورد همگي فوقالعاده بود. مصاحبهها از ده تا
سي دقيقه متغير بود و در مقايسه با مصاحبههاي دانشگاه دولتي که رفته بودم، سختتر بود. سوابق تدريسرا نگاه نکردند.
سوابق پژوهشي و کتب و مقالات را با دقت بررسي کردند و بسيار برايشان مهم بود. سؤالات تخصصي و خارج از پاياننامه نسبتاً
زياد پرسيدن د. در ضمن کيفيت و موضوع پاياننامه خيلي برايشان مهم بود. مدت زمان مصاحبه کساني که دفاع نکرده بودند يا
مقاله نداشتند کوتاهتر بود. به کساني که چند سالي از دفاعشان ميگذشت ولي آثار پژوهشي نداشتند، علناً ميگفتند با اين روال به
جايي نميرسند.
از مقالات سؤال کردند. مثلاً اثري که در يکي از مقالاتم مطالعه کرده بودم، در مورد آن نوع خاص ادبي، ويژگيهايش، يکي از
شخصيتها و يا آثار ديگري که در همان چهارچوب نوشته شده، از من پرسيدند.
خودم از روال پاسخگويي ام رضايت نداشتم و چند جا احساس کردم که به چالش کشيده شدهام. ولي در مورد پاياننامهام کاملاً
مسلط بودم. همه سؤالا ت پاياننامه را دکتر نجوميان پرسيد و از کيفيت کارم حتي تعريف هم کرد که بسيار دلگرمکننده بود. در
کل شخصيت و برخورد ايشا ن خيلي آرامشبخش بود. مصاحبه من خيلي طولاني بود و حتي بعد از بيرون آمدنم ديگران گفتند
با اين که خودم راضي نبودم، استادها با خوشرويي و تعريفهاي دلگرمکننده از کارهايم بدرقهام .«! چقدر اذيتت کردن » که
کردند.
تعداد حاضرين هم واقعاً برايم عجيب بود، چون تقريباً همه آمده بودند.
– چيز خاصي نپرسيدند. آقاي دکترسهيل واقعاً انسان محترمي بودند، همينطور دکتر سخنور.
۳۰ دقيقه متغير بود. – ۴ استاد مصاحبه ميکردند. از پاياننامه و مقاله سؤال ميپرسيدند. طول مصاحبه بين ۱۵ –
آموزشزبان انگليسي
– مصاحبه با يک ساعت و نيم تأخير انجام شد. براي مصاحبههايي که صبح تا ظهر بود، از مجموع ۲۷ نفر حدود ۱۰ نفر غايب
بودند.
۷ نفر را صدا کردند – اول از بدون آزمونها فيش واريزي و کپي کارت ملي را گرفتند و با اصل مطابقت دادند. بعد از نيمساعت ۶
و به اتاقي مثل اتاق انتظار رفتيم. به ترتيب فهرست که فکر ميکنم بر اساس شماره پرونده بود، صدا ميزدند.
مصاحبه هر کسي حدود ۱۵ دقيقه طول مي کشيد.

۲۳ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
فضا خيلي خوب و صميمي بود . از اين که اساتيد فارسي حرف ميزدند شوکه شده بودم! زمان زيادي از مصاحبه به صحبت به
زبان فارسي گذشت.
اصلا از پاياننامه از من سؤال نپرسيدند. مدارك و سوابق تدريس و گواهيها و توصيهنامهها را اصلاً نگاه نکردند. حتي مقالهها را
نگاه نکردند و فقط پرسيدند که مقاله داري يا نه.
۳ تا زبانشناسي سؤال کردند. سؤالاتشان خيلي عجيب و غريب و جزئي و مفهومي نبود، – ۳-۲ تا سؤال تستينگ پرسيدن د و ۲
ولي چيزي هم نبود که به سادگي قابل پاسخگويي باشد و نيازمند تحليل بودند.
دکتر مفتون، دکتر يزداني و دکتر خبيري را شناختم، اما ۳ تا آقاي ديگر هم بودند که من آنها را نشناختم.
– فضاي جلسه کاملاً صميمي و آرام بود. اساتيد با آرامش سؤال ميپرسيدند.
ما دوازده نفر بوديم که من جزو نفرات آخري بودم که به مصاحبه رفتم. بر اساس شماره پرونده صدا ميزدند. حدود ۴ نفر از
داوطلبان نيامده بودند.
سؤالا تي که از هر نفر پرسيدند، متفاوت بود. از يک نفر چند ضربالمثل فارسي پرسيده بودند و ترجمهشان را خواسته بودند. از دو
نفر هم دستور زبان پرسيده بودند. سؤالات تخصصي و نظريات زبان و زبانشناسي مقابلهاي را از من پرسيدند.
از همه در مورد پاياننامه سؤال کرده بودند.
– براي آموزش زبان چهار نفر مصاحبه ميگرفتند، ۳ استاد مرد و يک خانم. يکي از آقايان از دانشگاه آزاد شيراز بود و يکي ديگر
دکتر يزداني مقدم از تهران جنوب. ۲ نفر ديگر را نميشناختم. همه بعد از مصاحبه با چهرهاي خندان خارج ميشدند.
سؤالاتي که از من و تعداد زيادي از داوطلبان ديگر هم پرسيده بودند:
-۱ مقاله چيزي داري؟ (خيليها نداشتند)
-۲ مدرك آيلتس داري؟
-۳ چند سؤال از آموزش و زبانشناسي (البته ساده)
-۴ راجع به پاياننامه هم خيلي کلي پرسيدند که در پاياننامهاي چه کردهاي؟
-۵ زياد شوخي ميکردند و ميخنديدند.
-۶ از کساني که رتبه خوبي نداشتند ( ۱۲۰ و بالاتر)، معمولاً سؤالات گرامر هم ميپرسيدند (در حد شرطي نوع سوم).
اصلاً سعي نکنيد آشنايي بدهيد، چون اصلاً خوششان نميآيد.
– اول رتبهام را پرسيدند و بعد معدل. بعد هم يک جمله دادند که مجهول کنم. سپسيک سؤال زبانشناسي پرسيدند و بعد
گفتند که لغات جديد را چهطور درس ميدهي. نفر بعد پرسيد فرق زبان دوم و زبان خارجي چيست و يکي هم گفت از تجربههاي
تدريست بگو.

گروه علوم انساني ۲۴
– خانم دکتر خبيري، دکتر مفتون، يزداني و مرعشي در مصاحبه حضور داشتند. فضاي بدي نبود، ولي زياد سؤال زياد ميپرسيدند.
– متأسفانه روز مصاحبه اصلاً نتوانستم حرف بزنم. ۶ استاد بودند که بدون توقف از سؤال ميپرسيدند. خيلي استرسآور بود. به
هر حال از متأهل بودن من و اين که پسر ۵ ساله دارم، ابراز نارضايتي کردند و گفتند با تمامي اين مشغله ها چهطور ميخواهي
درس بخواني. از پاياننامه زياد ميپرسيدند، ولي همه اينها ۵ دقيقه بيشتر طول نکشيد.
مجموعه جامعهشناسي
– تا روز مصاحبه ميتوانيد لغات ريتزر و گيدنز را بخوانيد يا هر کتابي که در انتهاي آن واژگان هست. اگر جزوه زبان داريد، همان
را بخوانيد. همينطور ميتوانيد کتابهاي تافل را مرور کنيد.
– مقاله و کنفرانس برايشان مهم بود و براي زبان هم يک کتاب باز ميکردند و ميگفتند بخوانيد و ترجمه کنيد. يکي دو تا
سؤال هم از پاياننامه پرسيدند.
جامعهشناسي توسعه
– احساس ميکردم اساتيد ميخواهند داوطلبان را به چالش بکشند. در کل مصاحبه خوب بود. دکتر ازکيا در مصاحبه حضور
داشتند.
جامعهشناسي گروههاي اجتماعي
– اساتيد چهار نفر بودند که سه نفر را ميشناختم، دکتر سپهر، دکتر حقيقت، دکتر کلدي. از من در مورد پاياننامه، مقالات،
موضوع پاياننامه به انگليسي و رساله دکتري پرسيدند و رزومه را هم نگاه کردند.
جامعهشناسي بررسي مسائل سياسي
– اساتيد دکتر سيف اللهي، دکتر مدني و دکتر سيد ميرزايي و خانم دکتر ميرسادو بودند. فضا خيلي خوب و آرام بود. سؤالات در
حد مسائل اجتماعي بود.

۲۵ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
– در گرايش بررسي مسائل از روش تحقيق سؤال کردند، در مورد روش مقدماتي، در مورد آمايش و … . در مورد نتايج پاياننامه
هم سؤال کردند و متني انگليسي در رابطه با فمنيست دادند و از من خواستند که بخوانم و ترجمه کنم و بعد هم پرسيدند که
فمنيست راديکال يعني چه؟
مجموعه علوم سياسي
– دکتر ازغندي، دکتر مطلبي، دکتر طاهري اساتيد مصاحبهکننده بودند.
– اول پرسيدند کدام دانشگاه درس خواندهام. بعد در مورد معدل و نمره پاياننامه پرسيدند. هر قدر ابراز معلومات ميکرديم به
ضررمان بود. از کساني که رتبه خوبي نداشتند زياد سؤال نميکردند.
از من در مورد رابطه روحانيت و دولت که مربوط به پاياننامهام بود پرسيدند. بعد هم يک کتاب انگليسي جلويم گذاشتند و
خواستند که بخوانم.
– دکتر ساعي و دکتر مطلبي در مصاحبه حضور داشتند. بقيه را نميشناختم.
– اول که وارد ميشديم، در مورد معدل و دانشگاهي که بودهايم و نمره پاياننامه سؤال مي کردند. بعد مدرك زبان ميخواستند.
مقالات پژوهشي ، ترويجي و همايشي را نگاه ميکردند. بعد يک کتاب زبان براي روخواني ميدادند که يک خط بايد ميخوانديم.
سپس پاياننامه را بررسي ميکردند و دو سؤال از رشته متناسب با پاياننامه مطرح ميشد.
علوم سياسي – مسائل ايران
– روي پاياننامه و زبان خيلي تأکيد داشتند. مقالات و مدرك زبان خيلي برايشان مهم بود. سؤالات تخصصي مربوط به مسائل و
تحولات ايران زياد ميپرس يدند. در کل نسبت به سال گذشته، کمي سختتر و جديتر بودند. روي پاياننامه و زبان حسابي کار
کنيد. فضا بسيار صميمي بود. دکتر مطلبي و دکتر ازغندي از مصاحبهکنندهها بودند.
– اصلا نگران نباشيد . مصاحبهگرها آقاي دکتر بزرگوار ازغندي و دکترمطلبي بودند. فضاي جلسه بسيار آرام بود و بيشتر سؤالات
در خصوص پاياننامه و يا مربوط به تاريخ معاصر و اسامي کتابهاي تاريخي بود. يک متن انگليسي هم دادند گفتند بخوان که
من بلد نبودم.

گروه علوم انساني ۲۶
– اساتيد حاضر در مصاحبه:
دکتر ازغندي، دکتر مطلبي، دکتر اميني و دکتر طاهري که رئيس هر چهار گرايش بود.
– مصاحبهگرها دکتر ازغندي، دکتر طاهري و دکتر مطلبي بودند.
فضاي علمي جلسه از حد انتظار پايينتر بود، مصاحبه گرها مشغول ميوه خوردن و تلفن صحبت کردن بودند. دکتر مطلبي که از
واحد آزادشهر آمده بود، اسامي افراد را ميخواند و ما در اتاق کوچکي مقابل يک مصاحبهگر مطالب مدنظر آنها را ارائه ميداديم.
اين نکته حائز اهميت است که به هيچوجه جاي نگراني وجود نداشت ، فضا بسيار آرام و دوستانه بود. ابتدا خواسته ميشد که
خودمان را معرفي کنيم، بعد در خصوص پاياننامه سؤال ميشد. دکتر طاهري گفتند هر چه کار علمي پژوهشي داري بگذار روي
پژوهشي، ترويجي و همايشي کرد. ،ISI ميز، سپس شروع به امتياز دادن به مقالات
سپس دکتر مطلبي يک متن انگليسي از کتاب داورپناه انتخاب کرد و از من تقاضاي روخواني و ترجمه کرد. بسيار متن آسان و
رواني بود. در خصوص دانشگاه مقطع ارشد و معدل ارشد سؤال شد و در خصوص زمينه مطالعاتي، انگيزه تحصيل و از برخي
دوستان هم درخصوص مکاتب فاشيسم و … سؤال پرسيده بودند. در کل ده دقيقه زمان به مصاحبه اختصاص مييافت.
نکته مهم ديگر اين بود که بايد حتماً متن چاپشده مقالات را همراه داشتيم.
– سؤالا تي از پاياننامه ارشد مطرح شد. همچنين متني از يک کتاب دادند ترجمه کنم و يک سؤال تئوري هم از مسائل ايران و
يک سؤال هم از توافق هسته اي از من پرسيده شد. همچنين سؤالاتي در مورد استاد راهنما و مشاور پاياننامهام از من شد. به
مدارکي هم که آماده کرده بودم، مثل توصيه نامه و رزومه و ريزنمراتم نگاهي انداختند. در ضمن مصاحبه حدوداً ۱۰ دقيقه بيشتر
طول نکشيد.
– فضاي مصاحبه خيلي خوب و صميمي بود. اساتيد روي پاياننامه و روخواني و ترجمه زبان تأکيد ميکردند. مقالات و کتاب
برايشان مهم بود.
– مصاحبه خيلي راحت بود. از رزومه، زبان، مباحث علمي و از پاياننامه سؤالاتي مطرح شد. فضا بسيار صميمي بود.
اول مدارك را نگاه کردند، بعد معدلم را پرسيدند. همچنين گفتند چند تا کتاب در مورد تحولات نام ببر. پايان نامهام را به انگليسي
توضيح دادم و يک متن هم دادند ترجمه کردم. مدرك زبان هم برايشان اهميت زيادي داشت.
روابطبينالملل
– اساتيد مصاحبهکننده: آقايان دکتر قوام، برزگر و ذاکريان. البته در بعضي جلسات دکتر احمدي و دکتر کاظمي هم بودهاند.

گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:

 

 

 هزینه تایپ

تحلیل آماری

ترجمه

مشاوره مقاله و پایان نامه

سفارش منابع علمی

۲۷ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
محيطزيست
– بچههايي که اول صبح به مصاحبه رفته بودند، خيلي اذيت شدند. ابتدا خونسردي خودتان را حفظ کنيد. آخرين مقالات و
همايشهاي مربوط به رشتهتان را بخوانيد. به پاياننامه هم مسلط باشيد. اصطلاحات پاياننامه را ميپرسيدند، راهکارهاي
پاياننامه و عنوان پاياننامه به انگليسي را هم سؤال کردند. مباحث مهم تخصصي را بلد باشيد. انگيزه ادامه تحصيل و معرفي
خود را به انگليسي بلد باشيد. من فقط خودم را معرفي کردم و انگيزهام از ادامه تحصيل را گفتم و بعد خواهش کردم فارسي
بپرسن د، چون زبانم خوب نيست. پنج سؤال تخصصي پرسيدن د که چهار سؤال را تا حدودي جواب دادم. يک سؤال از مباحث
همايشهاي جديد بود که نميدانستم و گفتم در اين زمينه مطالعه نداشتهام.
مديريت
– آنچه در زير بيان ميشود نتيجه مصاحبه خودم و افرادي است که قبل از بنده مصاحبه کرده بودند:
اول از همه عرضکنم که بنده تقريباً امتياز کامل مصاحبه را گرفتم، ولي روند و شيوه انجام مصاحبه اصلاً جالب نبود و ارزيابي
درستي صورت نميگرفت.
آنچه همراه داشتم:
– رزومه انگليسي و فارسي
۳ مقاله پژوهشي و دو مقاله کنفرانسي –
– پاياننامه
– اصل و کپي مدارك ليسانس و فوق ليسانس
– توصيهنامهها و احکام انتصاب و تقديرنامهها
– بنده يک لپتاپ براي ارائه پروژههايي که کار کرده بودم به همراه داشتم و چند پاورپوينت برده بودم که هيچکدام به کار نيامد.
اما نکات:
نکات منفي مصاحبه:
– اساتيد بيحوصله بودند و تقريباً عجله داشتند که مصاحبه زودتر تمام شود.
– اساتيد در برخي از موارد توضيحات را متوجه نميشدند.
– رزومه را نگاه نميکردند.
– پاياننامه را نگاه نکردند.
– يکي دو سؤال ساده پرسيدند.

گروه علوم انساني ۲۸
– تقديرنامهها، و مدارك بينالمللي که من چند تا هم داشتم را اصلاً نگاه نکردند.
نکات مثبت براي برخيها:
– سؤال جدي نميپرسيدند.
– دنبال مطالب ريز کتاب و جزوات نباشيد، خبري نيست.
– ساعتي که براي مصاحبه گفتهاند در عمل اهميتي نداشت. هر ساعتي مي رفتي مهم نبود، چون آنجا اينقدر بايد بنشينيد تا
اسم شما را صدا کنند و اگر حضور نداشته باشيد، بعداً دوباره صدا ميزنند.
– بيشتر سعي کنيد جلسه را مديريت کنيد تا اين که به فضاي علمي بپردازيد.
– حاشيه بيشتر از متن پررنگ است، براي همين ظاهر شما تأثير بيشتري دارد.
ساير نکات:
يک پاراگراف متن انگليسي ميدادند و ميگفتند بخوانيد.
از سوابق کاري ميپرسيدند که چه ميکنيد و در اين بازه بايد سعي ميکرديم روي نقاط قوت خودمان تأکيد کنيم.
سعي کنيد سرحال باشيد و براي آنجا يک وقت ۳ تا ۴ ساعت معطلي را در نظر بگيريد.
مديريت بازرگاني – مديريت بازاريابي
– به عنوان نفر دهم به اتاق مصاحبه رفتم.
-۱ مصاحبهکنندهها اساتيد بزرگوار آقايان حيدرزاده، خيري، سعيدنيا و يک نفر ديگر بودند که نميشناختم.
-۲ چند گروه همزمان مصاحبه داشتن د شامل برق، رياضي و … . براي هر گروه يک راهرو و يک اتاق در نظر گرفته شده بود.
دکتر سعيدنيا اسامي را اعلام ميکردند، به همراه ايشان وارد اتاق مصاحبه شدم.
-۳ تعداد غايبين بازاريابي نهايتاً ۳ نفر بود، اما تعداد حاضران را دقيق نميدانم، ولي شلوغ بود.
-۴ از رتبهام سؤال شد، کارنامهام را نگاه کردند، ريزنمرات را نگاه نکردند، اما پاياننامه را گرفتند و مقالات را هم با دقت مطالعه
کردند و نمره دادند. همچنين در مورد داشتن يا نداشتن مدرك زبان سؤال کردند.
-۵ نکته مهم اين بود که احتمال اين که سؤال تکراري بپرسند، خيلي کم بود، بنابراين استاندارد خاصي وجود نداشت. به من اول
دکتر حيدرزاده گفتند چکيده پاياننامه را به انگليسي بگو، من هم دو جمله گفتم و گفتند کافي است. بعد دکتر سعيدنيا تفاوت
را سؤال کردند. بعد strategic group را پرسيدند و بعد هم marketing orientation و market orientation
من هم گفتم رفتار مصرفکننده، که مدل فيشبين و سطوح نگرش را ،«؟ خودت چي دوس ت داري بپرسم » دکتر خيري گفتند
پرسيدند.
-۶ کلاً زمان مصاحبه همه بيشتر از ۷ دقيقه طول نميکشيد و البته براي رتبههايي که خوب نبودند، حدود دو دقيقه بيشتر نبود.

۲۹ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
-۷ بعد از اتمام مصاحبه بيرون آمدم و وقتي که دکتر سعيدنيا خواستند نفر بعدي را اعلام کنند، گفتند که خوب بودهام و نمره
خوبي گرفتهام.
-۸ فضاي مصاحبه عالي است، به هيچ عنوان نگران نباشيد.
– دکتر حيدرزاده، وظيفهدوست، حمدي، عبدالوند، خيري و سعيدنيا حضور داشتند.
زياد رزومه مهم نبود. از بازاريابي بينالملل پرسيدند و خواستند پاياننامه را به انگليسي توضيح بدهم.
– معمولاً دکتر وظيفهدوست از بازاريابي بينالملل ميپرسيد. دکتر عبدالوند نيز بازاريابي جهاني و گاهي از مديريت استراتژيک
سؤال ميکرد.
– مصاحب ه چند دقيقه بيشتر طول نميکشيد، نهايتاً ۷ دقيقه. از پاياننامه ميپرسيدند و حتي ميخواستند که موضوع پاياننامه به
انگليسي توضيح داده شود.
تعاريف سطحي از واژههاي بازاريابي و مقايسه آنها مورد سؤال بود.
به رزومه توجه نميکردند و براي بررسي زمان نميگذاشتند.
بسته به شرايط داوطلبان از آنها سؤال پرسيده ميشد، از بعضيها از پاياننامه نميپرسيدند، سؤالات متنوعي مطرح ميشد.
– مصاحبه در کل ۶ دقيقه طول کشيد. از پاياننامه و مقالاتم سؤال پرسيدند. اساتيد بسيار محترم و باسواد بودند، من فقط دکتر
حيدرزاده را شناختم.
مديريتدولتي
– اصلاً مدارك ارشد و کارشناسي را نگاه نکردند و فقط از من پرسيدند که کجا و چه رشتهاي و با چه معدلي ارشد خواندهام. فقط
مقالات، کتاب، پاياننامه و مدرك زبان را ديدند و نمره گذاشتن د و سؤالا ت علمي هم پرسيدند. در آخر يک نفر رتبهام را پرسيد و
که «؟ فقط اينجا را زدي » سؤال کرد که ،« علوم تحقيقات » در جواب پاسخ من که گفتم ،« ؟ دوست داري کجا قبول بشي » گفت
هيچ يک از مدارکم را هم براي بررسي بيشتر نگرفتند و گفتند همه را ببر. .« نه! ولي دوست دارم اين جا درس بخوانم » من گفتم
به طور کلي سؤال از پاياننامه، مقالات، کتاب، مشخصات فردي و زبان مطرح شد.
– درمورد تفاوت دو روش خطمشي گذاري سياسي و يک روش ديگر سؤال کردند، با اين که اين درس جزو دروس آزمون نبود
سؤال شد.

گروه علوم انساني ۳۰
– يکي از اساتيد سؤالات خطمشي پرسيد که متأسفانه فراموش کرده بودم. يک متن زبان هم دادند که بخوانم و ترجمه کنم،
متني که به من دادند در مورد سيستم بود. در مورد پاياننامه هم در مورد آزمونهاي آماري به کاررفته در پاياننامه سؤال شد.
– آنطور که اکثريت ما فکر ميکنيم نيست . نظرات داوران کاملاً شخصي است و به اين بستگي دارد که در حالت کلي شما را
تأييد کنند. مثلاً اصلاً از من سؤال پاياننامه نپرسيدند ، دو تن از اساتيد فقط روي زبان تمرکز کرده بودند و سؤال پرسيدند که
باش ند، خيلي مدنظرشان است. در آخر معدل ISI خوشبختانه توانستم جواب بدهم. مقالات خيلي مهم هست ند، مخصوصا اگر
ارشدم را پرسيدند و تمام. فکر نکنيد که از درس خاصي سؤال ميپرسند، اين را گفتم که همهجانبه خود را آماده کنيد.
– فقط از تعداد مقالاتم پرسيدند و بعد از نحوه نتيجهگيري از پاياننامه. در گروه من دکتر معمارزاده نبود. مديريت دولتي نوين
يکي از سؤالات مطرحشده در مصاحبهام بود.
– اولاً اساتيد مصاحبه گر شامل دکتر ميرسپاسي، دکتر شيرواني، دکتر نجفبيگي، دکتر ايراننژاد، دکتر دانشور و دکتر فقيهي
بودند که در روزهاي مختلف ترکيب فرق ميکرد. از يک متن تخصصي روخواني و ترجمه ميخواستند. سؤالات بيشتر حول
مديريت دولتي نوين و مباحث و مقالات مرتبط بود. همچنين در مورد پاياننامه ارشد مسلط باشيد.
– سؤالات مصاحبه مديريت دولتي: پاياننامه، مباحث مديريت دولتي، متن انگليسي. دکتر شيرواني مثل هميشه جدي و باسواد از
مباحث متفرقه مديريت هم ميپرسيدند.
– از ۳ استاد فقط دکتر نجفبيگي را شناختم. مصاحبه ده دقيقه بيشتر طول نکشيد. دو سؤال راجع به خطمشيگذاري و
را اصلاً نگاه نکردند. به نظرم مصاحبه خيلي جدي نبود. ISI مؤلفههاي حاکميت خوب پرسيدند. سابقه تدريس و مقاله به غير از
– متن انگليسي از کتابي قديمي بود. به تلفظ و معني اهميت ميدادند. من فقط يک خط خواندم و گفتند کافي اس ت. انگار
مصاحبه جدي نبود.
– واقعاً اذيت کردند. دائم از منابع انساني ميپرسيدند و روشهاي اجرايي مباني تئوريک در کارم را سؤال مي کردند. اشت باه من
اين بود که گفتم شاغلم و کارشناس منابع انساني هستم.
– جلسه مصاحبه رشته مديريت دولتي با حضور آقايان دکتر ميرسپاسي، نجفبيگي، ايراننژاد و پاليزي برگزار ش د. يک متن
تخصصي به زبان انگليسي ميدادند و ميخواستند که بلند بخوانيم و ترجمه کنيم. در ضمن چند مقاله در ارتباط با مديريت دولتي
نوين مطالعه بفرماييد. بيشتر سؤالات حول مديريت دولتي نوين، حکمراني خوب، دولت الکترونيک و اقتصاد مقاومتي بود.

۳۱ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
« مديريت دولتي در سه نگاه » – مقاله و نتيجه آزمون برايشان مهم بود، ولي مصاحبه هم اهميت داشت . پيشنهاد ميکنم مقاله
ابوالحسن « بحران هويت در رشته مديريت دولتي » دکتر عباس نرگسيان و « سير تطور مديريت دولتي نوين » ، دکتر ميرسپاسي
فقيهي را مطالعه بفرماييد. از چالشها حتماً يک سؤال پرسيده ميشود.
– متن تخصصي براي ترجمه پرسيده شد. دو سه تا سؤال تخصصي از مباحث مديريت دولتي و رويکردها و به طور اتفاقي سؤال
شده بود. بحثهاي متفرقه زيادي براي ارزيابي داوطلبان مطرح ميشد و فقط به مقالات، کتاب و مدرك زبان نمره ميدادند.
سابقه تدريس جز به چالش کشيدن داوطلبان فايدهاي نداشت . ولي اساتيد واقعاً بزرگمنش و مهربان و صميمي بودند و اصلاً
جاي نگراني نبود. نمره آزمون و محل انتخابي اول هم برايشان مهم بود.
– با من در بدو ورودم انگليسي صحبت کردند و بعد هم شروع به پرسيدن سؤالات تخصصي کردند.
– اعضاي مصاحبهکننده متشکل از دو گروه سه نفري بودند که يک گروه را دکتر نجفبيگي و دو استاد ديگر که نميشناختمشان
به عهده داشتن د و گروه دوم عبارت بودند از دکتر فقيهي، حسيني و يک استاد ديگر. من خودم علاقه داشتم مصاحبهام با دکتر
فقيهي باش د و از شانسخوبم مصاحبه من با گروه دکتر فقيهي بود، مصاحبهاي منطقي با فضاي ي آرام. مصاحبه را فقط دکتر
هندي بود، بررسي ISI فقيهي انجام دادند و دکتر حسيني فقط رزومهام را که شامل پاياننامه، ۶ مقاله کنفرانسي و دو مقاله
کردند. ابتدا از من خواستن د که خودم را معرفي کنم و بعد از آن در مورد پاياننامه سؤالات زيادي پرسيدند که مشکل خاصي نبود.
بعد در مورد اولويتهاي انتخابي واحدهاي دانشگاهي که انجام داده بودم و اين که با وجود شاغل بودنم آيا مشکلي براي اياب و
ذهاب نخواهم داشت پرسيدند و در انتها هم يک متن انگليسي از يک کتاب به من دادند و گفتند بخوانم و ترجمه کنم که
پاراگرافي که به من دادند در مورد عدم اطمينان محيطي بود و من با وجود اين که در انگليسي تسلط نسبتاَ خوبي دارم، بهطور
سليس متن را خواندم، ولي در ترجمه به خاطر استرسي که داشتم با دستپاچگي معني کردم. درکل من از زمانبندي و نحوه
مصاحبه خيلي خوشم آمد.
– متأسفانه برخلاف تصورم که تمام وقتم را روي مباحث مديريت دولتي آون هيوز گذاشته بودم، بيشتر دکتر ميرسپاسي با من
مصاحبه کرد و چندين سؤال از منابع انساني پرسيد. با وجود اين که بلد بودم، اما نميدانم چرا حضور ذهن نداشتم. شايد بهخاطر
استرس زياد در حضور اين استاد برجسته يا اين که اخيراً مطالب منابع انساني را مرور نکرده بودم. بعد از مصاحبه تازه مطالب را
به ياد آوردم. خوشبختانه ترجمه و روخواني زبانم خوب بود و دکتر ميرسپاسي ترجمه من را تأييد کردند که مطلبي درخصوص
مسئوليت اجتماعي مديران و قابليت اندازهگيري آن بود. راجع به پست مدرنيسم و کلاسيک هم پرسيدند که خوب جواب دادم.
يک سؤال هم راجع به منحني زيگما در تعارضپرسيدند که بلد نبودم.

گروه علوم انساني ۳۲
– در مورد پاياننامه گفتند چرا از ضريب پيرسون استفاده کردي؟ گفتم براي بررسي رابطه داشتن يا نداشتن بين متغيرهايم. از
تک نمونهاي هم پرسيدند که خوشبختانه بلد بودم. t آزمون
مديريتدولتي – خطمشيگذاري
– توصيه ميکنم استرس نداشته باشيد و شب قبل از مصاحبه سعي کنيد حتماً زود بخوابيد و به اندازه کافي استراحت کنيد تا روز
مصاحبه مثل من دچار سردرد شديد نشويد و احساس تحليلرفتگي نداشته باشيد.
-۱ مصاحبه من ساعت ۱۰ صبح اعلام شده بود که با تأخير حدود يک ساعت و نيم همراه بود (با توجه به اين که اسامي را بر
اساس شماره پروندهاي که داشتند صدا ميزدند).
-۲ براي هر رشته يک بخشمجزا در نظر گرفته بودند که شامل اتاق انتظار و اتاق مصاحبه بود.
-۳ بعد از اين که اسم را صدا زدند، از سالن اصلي و با توجه به راهنمايي کارشناس مستقر به بخشمربوط به رشته خودم هدايت
شدم . در اتاق انتظار شش -هفت نفر از داوطلبان همرشته خودم حضور داشتند که منتظر بودند براي مصاحبه وارد اتاق مربوطه
بشوند. کارشناسي که آنجا بود تأکيد کرد قبل از ورود به اتاق مصاحبه مدارك لازم شامل پاياننامه، کارهاي پژوهشي، مدرك
تحصيلي و احياناً گواهي رتبه برتري دوره از نظر معدل در دوره کارشناسي و ارشد، مدارك زبان (تأکيد کردند هر نوع مدرك زبان
حتي از آموزشگاه هاي خصوصي هم که شده) را آماده کنيد و اشاره به گواهي تدريس و توصيهنامه اساتيد نکردند، که من هم با
وجود اين که داشتم ارائه ندادم.
-۴ بالاخره نوبت من شد و وارد اتاق شدم . سه نفر به عنوان مصاحبهکننده که سن نسبتاً بالايي هم داشتند حضور داشتند و من
را راهنمايي کردند که کجا بنشينم . يک ميز هشت نفره بود که از هر يک از اساتيد فاصله حدود يک متر و نيم داشتم. يکي از
استاتيد را ميشناختم (دکتر ميرسپاسي که واقعاً با شخصيت است و سؤالاتي را هم که پرسيده ميشد سعي ميکرد راهنمايي
کند).
-۵ استادي که روبرويم بود پاياننامهام را خواست و شروع به ورق زدن صفحاتش کرد. استاد ديگري که کنارم نشسته بود، ابتدا
از من خواست خودم را معرفي کنم و رشته و دانشگاه محل تحصيل و معدل در مقطع کارشناسي و ارشد و همچنين رتبه
کسب شده در آزمون دکتري را بيان کنم. سپس مدارکي را که قبلاً گفته بودند، از من خواستند و بيشتر تأکيدشان روي کارهاي
پژوهشي بود. من يک مقاله علمي-پژوهشي داخلي برگرفته از پاياننامه داشتم که به شدت از آن استقبال کردند و فکر کنم نمره
کامل را دادند و گفتند که اگر باز مقاله داري بده که متأسفانه نداشتم. گواهي رتبه برتري معدل دوره و مدرك ارشدم را نگاه
کردند و با توجه به اين که معدلم خوب بود، ريزنمرات را نخواستن د. يک مدرك زبان از مرکز آموزش زبان دانشگاه تهران در دوره
کارشناسي ارائه دادم که بدش ان نيامد (توصيه ميکنم اگر مدرك زبان داريد، حتي اگر از مراکز معتبر هم نباشد، با خودتان ببريد.
چون اساتيد اين برداشت را دارند که شما دغدغه فراگيري زبان را داريد).

۳۳ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
-۶ بعد همان استادي که کنارم بود، تفاوت مديريت دولتي و مديريت خصوصي را از من پرسيد که جواب دادم. يک کتابچه
مشکي زبان اصلي جلويم گذاشت و گفت اين خط را بلند بخوان و من هم خواندم و بعد دست گذاشت روي يک کلمه
و معنياش را پرسيد. (Disatnce)
-۷ بعد استادي که روبرويم بود گفت چرا اين موضوع را انتخاب کردي؟ من هم با توجه به اين که روي پاياننامهام مسلط بودم،
ميخواستم از اول توضيح بدهم که گفت لازم نيست به جزئيات بپردازي و هدفت را از انتخاب اين موضوع بگو. بعد هم پرسيد
روش اجراي تحقيق چهطور بوده، که من هم شروع کردم به توضيح دادن. ايش ان سعي داشتن د مرا به چالش بکش انند و مدام
ميگفتند که موضوع انتخابي شما يک امر بديهي است و نيازي به اين پژوهش نبوده و من هم سعي کردم از موضوعم دفاع کنم.
بعد دکتر ميرسپاسي به کمکم آمد و حق را به من داد و از من دفاع کرد، ولي نظر آن يکي استاد را هم نقضنکردند. (فکر کنم
ميخواستن فضاي چالشي برايم ايجاد کنند که قدرت بيان مرا محک بزنند. در کل پيشنهاد ميکنم کليات پاياننامه را بدانيد و به
آن مسلط باشيد. نيازي به حفظ جزئيات نيست.)
۸ دقيقه طول کشيد. – کل مصاحبه ۷
سؤالات علمي که از باقي داوطلبان پرسيده بودند اينها بود:
-۱ طرحريزي و برنامهريزي يعني چه؟
-۲ سطوح خطمشيگذاري را نام ببريد؟
-۳ خطمشيگذاري عمومي و اداره امور عمومي چه تفاوتهايي با هم دارند؟
-۴ معني لغوي خطمشيگذاري به انگليسي چيست؟
مديريت دولتي – منابع انساني
– تقريباً همه آمده بودند و از همه هم فقط از پاياننامه پرسيده بودند و يک متن انگليسي هم ميدادند که ترجمه کنيم که
اکثريت هم متن را خوب نخوانده بودند. من تقريباً مطالب مديريت را خوانده بودم، ولي اصلاً در مصاحبه از مديريت نپرسيدند،
فقط موضوع پاياننامهام را به چالش کشيدند. بعد فهميدم که براي همه همينطور بوده تا عکسالعمل دانشجوها را ببينند.
از بيشتر دانشجوها در مورد توانايي پرداخت شهريه سؤال کرده بودند، ولي از من چيزي در اين باره نپرسيدند.
– دکتر ميرسپاسي و دکتر نجفبيگي از اساتيد مصاحبهکننده بودند. کلاً خيلي فضاي خوبي بود. سؤال علمي نپرسيدند، بيشتر از
پاياننامه سؤال کردند. سؤالات انگليسي از نظر سختي متوسط به بالا بود، اما در کل خيلي خوب بود.
– زبانم خوب نبود و به همين علت از من ايراد گرفتند. سؤالات تخصصي نپرسيدند، اما پاياننامهام را به چالش کشيدند و از
ادبياتش و از راهکارهايش سؤال کردند. بعد معدل ارشد و رتبه آزمون را خواستند. اصلاً توصيهنامه و تدريسرا امتياز ندادند. بعد
۸۰ سال داشتند اما متين – يک کتاب دادند که دوخط خواندم، اما ترجمه را نخواستند . ۴ استاد بودند که هر چهار تا سن بالاي ۷۰

گروه علوم انساني ۳۴
و مهربان و شوخ طبع بودند. از مقالات سؤالي نپرسيدند، گفتند حوصله ورق زدن نداريم و پذيرش هم نميخواهيم و فقط مقالات
چاپشده مدنظر است.
مديريتدولتي – رفتار سازماني
– من که براي مصاحبه رفته بودم دکتر نجف بيگي، دکتر ميرسپاسي و دکتر فقيهي براي مصاحبه بودند. چون شاغل بودم، بحث
را از سازمانم در خصوصآموزش و ارزيابي عملکرد شروع کردند و معادل روشهاي علمي آنها را که در کتاب منابع انساني
موجود هست، پرسيدن د و يک متن زبان دادند بخوانم. رزومه و ساير مدارك را که مرتب در کلاسور گذاشته بودم توسط يک
شخص جوانتر در ليستي ثبت ميشد . پاياننامه را در خصوصادبيات تحقيق و ارزيابي و سنجش متغيرها به چالش کشيدند و
نمره پاياننامه را پرسيدند . مدرك زبان حتي از آموزشگاه را گفتند ارائه بدهيد. در مجموع فضاي خوبي بود و اساتيد برجسته ايران
با لطف و احترام برخورد داشتند.
– از هر کس يک سؤال خاصميپرسيدند. بيشتر مباحث رفتار سازماني و پاياننامه بود و يک متن کوتاه هم براي ترجمه دادند.
از منابع انساني هم دکتر ميرسپاسي هدف از انتخاب اين رشته ، نويسندگان کتابهاي رفتار سازماني، مباحث رهبري، تعريف و
فلسفه رفتار سازماني را پرسيد.
– همه سؤالات از تحليل و مقايسه مباحث تئوري و رفتار و منابع انساني بود.
– از رهبري اقتضايي فيدلر پرسيدند. درباره ارتباطات نيز سؤال کردند. يک متن زبان هم براي ترجمه دادند.
مديريت صنعتي
– کلاً سؤال تخصصي نميپرسيدند، اول مستندات را ميخواستند و بر اساس آن نمره ميدادند. بعد پاياننامه را نگاه ميکردند و
از آن سؤال ميپرسيدند.
به يک سري از واژهها، روشها و تکنيکهاي رشته خود بايد اشراف داشته باشيد ، چرا که سؤال ميپرسيدند و اگر هم جواب
ميداديد، آنقدر ميپرسيدند تا بالاخره نتوانيد جواب دهيد.
داشتن مدرك زبان خيلي برايشان مهم بود و سعي کنيد داشته باشيد. يک متن جلويتان ميگذاشتند که بخوانيد و ترجمه کنيد.
چند توصيه:

۳۵ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
به هيچ وجه کلکل نکنيد.
در مورد چيزي که نميدانيد، الکي مستندات ارائه نکنيد. اصلاً الکي حرف نزنيد و در مورد چيزي اگر اطلاعاتتان کم اس ت، سعي
کنيد مطالب نزديک به آن را آهسته و پيوسته بيان کنيد.
زياد پرحرفي نکنيد، ولي آهسته و پيوسته جواب بدهيد.
نکنيد، چون بهشدت ناراحت ميشوند. « منم منم »
کارآفريني
– مصاحبه بسيار خوب و دوستانه بود. سؤالات درسي پرسيدند. منابعي که خواندهام را پرسيدند، چون درصدهايم بالا بود. زبان
پرسيدند و چون رزومه کاري مرتبط با کار آفريني داشتم، تحويلم گرفتند. از پاياننامه نپرسيدند.
– شرايط مصاحبه خوب بود و اساتيد خوب برخورد ميکردند. اما مقاله و مدرك زبان بيشتر از چيزهاي ديگر اهميت داشت. روي
معتبر و شناختهشده خيلي حساب باز ميکردند. ISI مقاله
سابقه تدريس و توصيه نامه تأثير چنداني نداشت، ولي نگاهي به آنها انداختند. کل مدارك را بررسي ميکردند. هر چي که داريد
ببريد، بيتأثير نيست.
کارآفريني – فناوري
– سؤالات مصاحبه من تعريف کارآفريني، تعريف تکنولوژي، تعريف بازار به انگليسي، انواع مدلهاي کارآفريني، آخرين کتاب و
مقالهاي که در اين حوزه خواندهام، سايتهاي معتبر خارجي در اين زمينه، در مورد مدل پاياننامهام، متغيرهاي پاياننامهام و اين
که چرا اين موضوع را انتخاب کردهام، بود.
کارآفريني – سازماني
– فضاي خيلي خوبي بود، بيشتر سؤالات کلي ميپرسيدند و از پاياننامه چند تا سؤال داشتند. ضمن اين که يک سؤال پرسيدند
که تخصصي بازاريابي بود که بايد به انگليسي تعريف ميشد. چيدمان اساتيد خيلي خوب بود، يعني هم اساتيد مسن بودند و هم
اساتيد جوان.

گروه علوم انساني ۳۶
کارآفريني – عمومي
۱٫ زبان در رابطه با تعريف کارآفرين و کارآفريني و کسب و کار.
۲٫ از هر حوزه درسي يک سؤال پرسيدند، هم رفتار سازماني، هم نظريه، هم مباني.
۳٫ جو بسيار خوب و صميمي بود.
فقط اگه جواب را نميدانيد رك بگوييد، وگرنه شما را به چالشميکشند.
مشاوره
– مصاحبه کمتر از نيمساعت طول کشيد. دکتر نورانيپور سؤالاتي ميپرسيد که کسي نتواند پاسخ بدهد.
– من کاملاً آماده و آرام بودم. اما جلسه شباهتي به مصاحبه نداشت . شش استاد در هر مرحله چهار نفر را صدا ميزدند. خيلي
کلي بود و هيچکس فرصت ابراز خودش را نداشت.
هيچ سؤالي از پاياننامه و انگيزه تحصيل و يا هر گونه جزئيات ديگري مثل انتخاب اول يا تأمين هزينه از هيچکسپرسيده نشد.
البته من تحقيق کردم و فهميدم گروههاي ديگر به اين شکل نبودهاند.
– چند تا چند تا اسامي را صدا مي زدند و بعد رفتيم به اتاقي که يک خانم مدارك را چک ميکردند. سوابق شغلي هيچ امتيازي
نداشت. مدرك زبان هم من آيلتس داشتم که گفتند زير ۶ قابل قبول نيست.
بعد رفتيم داخل يک سالن و منتظر شديم. يک آقايي آمد و ۴ نفر را صدا زد. به ترتيب خودمان را معرفي کرديم و گفتيم که رشته
کارشناسي و ارشدمان چيست و از کدام دانشگاهها فارغالتحصيل شدهايم.
بعد يک سؤال از نفر اول پرسيدند و به بقيه گفتند نظر شما چيست. ۶ تا استاد بودند و هر کدام يک سؤال پرسيدند.
يک خانم هم يک کلمه انگليسي پرسيد و از بقيه خواست معني آن را بگويند و توضيح بدهند.
دکتر شفيعآبادي هم يک سؤال پرسيد که هيچکس بلد نبود و مرتب ميگفت جوابش فقط يک کلمه هست. اصلاً هم
پاياننامههايمان را نديدند.
– به همه چيز شبيه بود جز مصاحبه . فضا به نظرم مبهم آمد. دکتر ش فيعآبادي، دکتر زارعي، دکتر حسينيان و سه استاد ديگر
بودند که نشناختم.

بخش سوم:
تجربيات داوطلبان
گروه علوم پايه

گروه علوم پايه ۳۸
رياضي
– توصيه براي دوستان رشته رياضي:
-۱ دوستان به هيچ عنوان استرس جلسه مصاحبه را نداشته باشيد، حداکثر زمان مصاحبه ۱۰ دقيقه بيشتر طول نميکشيد.
-۲ به هيچ عنوان در مورد انگيزه ادامه تحصيل، کارهاي پژوهشي صورت گرفته، پاياننامه ارشد، رتبههاي اخذ شده، موضوعات
پيشنهادي جهت تز دکتري و … سؤال نميشد، فقط سؤالات علمي پرسيده ميشد.
۵۰ بود، احتمال – -۳ اساتيد مبناي قضاوتشان رتبه کسبشده است و نکته قابل توجه اين است که در صورتي که رتبه بالاي ۴۰
قبولي در علوم تحقيقات کم بود. اگر رتبه خوب نبود، خيلي سؤالات راحت و واضحي پرسيده ميشد، اما از رتبههاي بهتر سؤالاتي
پرسيده ميشد که معلوم نيست منبع و مأخذ آن کجا بود و انگار به اين نيت بود که نتوانيم جواب بدهيم.
-۴ در هنگام بررسي رزومه توسط تعدادي از اساتيد، مشغول پاسخ به سؤالات اساتيد ديگري بوديم، در نتيجه از سابقه علمي خود
نميتوانستيم دفاع کنيد. بنابراين اگر در رزومهتان نکات مهمي وجود دارد که نياز هست اساتيد به آن توجه کنند، هايلايت کنيد.
-۵ ارائه مستنداتي که به آن تسلط نداشتيم، دردسر بيشتري ايجاد ميکرد. بنابراين از ارائه مقالات، کتاب و توصيهنامه از دروسي
که تسلط نداريد، سابقه تدريس و…موکداً پرهيز نماييد.
-۶ سعي کنيد از دوستاني که از جلسه خارج ميشوند، مدام نپرسيد سؤالات چه بوده است، چون در طراحي سؤالات محدوديتي
وجود نداشت و فقط اين استرس به شما وارد ميشود که موضوعي را بلد نيستيد.
-۷ در ترجمه متن انگليسي با اين که زبانم خوب است و در کنکور نزديک به ۴۰ درصد زدم، به خاطر استرس و چون بايد متن را
بلند ميخواندم، نتوانستم خوب ترجمه کنم، ولي از رتبههاي نامطلوب اصلاً زبان نخواسته بودند. (درهنگام بلند خواندن با توجه به
فضاي مصاحبه و اين که تلاش ميکنيد درست بخوانيد امکان ترجمه همزمان وجود ندارد و برگشتن مجدد روي متن با استرس
بالا کمک چنداني نخواهد کرد) بهترين کار تمرين بلندخواني متون تخصصي و ترجمه همزمان است.
-۸ در صورت عدم پاسخ به سؤ الات تخصصي کنترل خود را از دست ندهيد، مخصوصاً دوستاني که رتبه و رزومه خوبي دارند،
زيرا سؤالات علمي فقط بخشي از نمره مصاحبه و نمره کل را دربرميگيرد و اصلاً جاي نگراني نيست. از رتبههاي خوب سؤال
سخت ميپرسيدن د که به ايشان ثابت کنند درست است که اين جا قبول هستي، ولي در زمينه کسب دانش و پژوهش راه درازي
داري و به خودت مغرور نباش. خودم بعد از مصاحبه به يکي از اساتيد گفتم چرا سؤالات مصاحبه من آنقدر از ديگر دوستان
.« شما که قبولي همينجا نگران نباش » سختتر و تخصصيتر بود، ايشان گفتند
-۹ روزهاي قبل از مصاحبه از نظر روحي به کارهايي که به شما آرامش ميدهد بپردازيد، در جلسه مصاحبه بيشتر رزومه علمي
شما مهم است تا آن چيزي که الان هستيد. چون سؤالاتي پرسيده ميشود که بلد نباشيد.

۳۹ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
رياضي محض
– به نظرم مصاحبه سختي بود، کا ملاً تخصصي ، اما از پاياننامهام اصلاً نپرسيدن د. من احساس کردم چون ليسانس و ارشدم
دانشگاه خوب دولتي بودم خيلي به چالش کشيدند، چون براي اکثريت حدود ۱۰ دقيقه طول ميکشيد، ولي مصاحبه من ۲۵ دقيقه
طول کشيد. يک متن تخصصي هم دادند که خواندم و ترجمه کردم.
رياضي محض- آناليز
– واقعاً استرس نداشته باشيد. خيلي راحت بود. اساتيد خوشبرخورد بودند. از پاياننامه و دروس تخصصي سؤال کردند. زبان هم
پرسيدند. مصاحبه من بيست دقيقه و شايد هم کمي بيشتر طول کشيد. ولي در مجموع نسبت به مصاحبه دانشگاه سراسري خيلي
ساده تر بود. اصلاً از من هيچ مدرکي نخواستن د، حتي مدرك ارشد و ريزنمرات. فقط از من پرسيدن د که پاياننامه چند شدي؟
خودم هم اضافه کردم که مقاله دارم و نگاهي انداختند و گفتند به سلامت.
– فضاي مصاحبه عالي بود. اگر کوچکترين استرسي هم بود، با برخورد خوب اساتيد رفع ميش د. از من از پاياننامهام سؤال
پرسيدن د، همچنين سؤالات درسي و اصطلاحات را هم ميپرسيدند. اصلاً نگران نباشيد، همه چيز خوب بود. براي زبان هم
اصطلاحات تخصصي زراعت را ميپرسيدند.
– فضاي خيلي خوب و صميمانه اي حاکم بود. سؤالات بيشتر از پاياننامه مطرح شد و معرفي خودتان به زبان انگليسي و کلاً
هدفشان اين بود که بدانند هدف و انگيزه شما از تحصيل در مقطع دکتري چيست.
رياضي کاربردي
– مصاحبه در حد يک سؤال از پاياننامه به طور غيرتخصصي و دريافت مقالات و کتابهاي تأليفي بود.
چند سؤال علمي مرتبط با گرايشپرسيدند. کل مصاحبه حدود ۱۵ دقيقه طول کشيد. عمده سؤالاتشان حول اين موضوع بود که
هزينه تحصيل را از کجا تأمين ميکني و شاغل هستي يا نه و اين که چرا دانشگاههاي تهران را اول انتخاب نکردي.

گروه علوم پايه ۴۰
زمينشناسي
– سؤالات متفرقه زياد پرسيدند. از پاياننامه سؤال شد و متن زبان هم دادند که ترجمه کنم.
زيستشناسي – سلولي مولکولي
– هر نفر ۱ ساعت و نيم در اتاق بود. از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر فقط از ۵ نفر مصاحبه گرفتند. ساعت ۱ ظهر نوبت من شد،
وقت ناهارشا ن بود و سريع ميخواست ند تمام کنند. وقتي رفتم داخل اتاق، سريع فقط پرينت درصدهايم را گرفتند. گفتند مقاله
داري؟ گفتم نه. جلوي چشمم برايم منفي گذاشتند.
گفتند روزمه پژوهشي داري؟ گفتم نه و منفي دادند.
فقط با يک سؤال من را سنجيد ند که ربطي به رشته خودم هم نداشت . دير شده بود و وقت نبود. استاد ديگري از پاياننامهام
پرسيد. اصلاً موضوع پاياننامهام را نگاه نکردند و فقط از صفحه نتايج يک سؤال آماري از جدول از من پرسيدند و تمام.
بعد گفتند هدفت از تحصيل در مقطع دکتري را به زبان انگليسي توضيح بده. چون از قبل آماده کرده بودم، سليس و روان شروع
به حرف زدن کردم، اما وقتي به قسمتي رسيدم که گفتم هدفم از دکتري در نهايت خدمت به جامعه است، ناگهان يکي از اساتيد
خدمت به جامعه بيهوده نيست. خب » ديگر آن لحظه اشکم سرازير شد. گفتم .«! بسه خانوم، هدفت خيلي بيهوده اس ت » گفتند
«؟ بگم هدفم چيه
گفتند مدرك زبان، گفتم نه و باز منفي گذاشتند.
پستر درسته. پوستر چيه؟ پوستر را » گفتند پوستر داري گفتم ۴ تا پوستر خارجي و ۲ تا پوستر داخلي دارم. يکي از اساتيد گفتند
.« چشم ببخشيد شما درست ميگين » گفتم .« پشت ماشين ميچسبونن. بگو پستر
از من در مورد رشته ارشدم سؤال کردند و من گفتم ژنتيک خوانده ام، و بعد يک سؤال سلولي مولکولي از من پرسيدند، اما بلد
بعد همان .« ببخشيد، حضور ذهن ندارم » نبودم سؤال سلولي مولکولي را جواب بدهم. چون براي رشته خودم آمادگي داشتم. گفتم
گفتم نه. ،«؟ بلد نيستي نه » استاد داشتند همزمان ميوه ميخوردند و گفتند
ميکروبيولوژي
– مصاحبه فضاي خوبي داشت. ۵ تا استاد بودند، دکتر نژادستاري ، دکتر مهرابيان، دکتر اخوان، دکتر کارگر و دکتر زرگر. دکتر
مهرابيان پاياننامه را بررسي ميکردند. دکتر زرگر و کارگر مقالات و گواهي سمينار و ميزان اعتبارشان و دکتر اخوان امتيازها را
ميدادند و دکتر نژادستاري يک متن انگليسي ميدادند تا بخوانيم و ترجمه کنيم.

۴۱ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
بعد شروع به پرسيدن سؤالات تخصصي ميکردند. از آنتيبيوتيکها معمولاً از همه سؤال کرده بودند، از چرخه ازت، اپران، لاکتوز
ترنسپوزونها، پريون، ويروئيد، باکتريوفاژ، پاتوژنهاي اي کولاي سالمونلا و … . سعي کنيد از آنتيبيوتيکهاي هر گروه دو تا
مثال بلد باشي د، مثلاً مهارکننده سنتز ديواره غشاي پروتئين و اسيدنوکلئيک و همينطور مثالهايي براي سينرژيسم و آنتاگونيسم،
مثلاً بتالاکتامها و آمينوگليکوزيدها سينرژيسم هستند و آمپيسيلين و کلرامفنيکل آنتاگوميسم.
فقط سعي کنيد استرس نداشته باشيد و به جلسه مسلط باشيد. بعضيها را نااميد کرده بودند که چرا به مصاحبه آمدهاي و چرا
چيزي بلد نيستي . آنها هم خيلي ناراحت شد ه بودند و اصلاً مصاحبه خوبي نداشتند. د ر ضمن به پاياننامه هم مسلط باشيد، از
بعضيها سؤال کرده بودند. هر مقالهاي هم که داريد حتماً ببريد، همه امتياز دارند.
– در مصاحبه پنج نفر بودند (دکتر اخوان، دکتر مهرابيان، دکتر کارگر و …) اول تعداد مقالات، کنگره، معدل ارشد، محل تحصيل
ارشد را پرسيدند. چند تا سؤال از پاياننامه و مقالاتم پرسيدند، بيشتر ژنتيک باکتريها فاژ تايپينگ، پي سي ار، باکتريهاي مقاوم
به اشعه، تبديل آنزيم داخل سلولي به خارج سلولي و ترجمه متن انگليسي . خيلي فضاي بدون استرسي بود. برخوردشان خيلي
محترمانه و عالي بود.
۵ نفر تو در رشته ميکروبيولوژي مصاحبه ميکردند. از من پاياننامه نپرسيدند، فقط سؤالات علمي و مقاله برايشان مهم بود. –
شيمي آلي
– رأس ساعت هشت صبح مصاحبه شروع شد و اسامي را از بلندگو اعلام کردند. من هم زود نوبتم شد. بعد هر ده نفر به سالن
انتظار يک بخش منتقل شديم و مجدداً منتظر شديم تا صدايمان کنند، من باز هم نفر اول بودم. تيم مصاحبهکننده من دکتر
عزيزيان و دکتر بدري بودند که با وجود استرس اندك اوليه من، آنقدر مهربان بودند که محيط براي من بدون استرس شد. از
من در مورد پاياننامهام چندين سؤال شد. رزومهام را مطالعه کردند و از من چند تا سؤال درسي از درس هتروسيکل و آلي
پيشرفته پرسيدند . برايشا ن مهم بود که هتروسيکل بلد باشيم و گفتند که يک شيميدان آلي بايد حتماً هتروسيکل بداند. چون
نپرسيدند، چون ترکيباتم در پاياننامه NMR مدرك زبان داشتم، يک سؤال ساده کوتاه زبان انگليسي پرسيدند. از من
شناخته شده بود و طيف نداشتم. مصاحبه من خيلي فضاي خوبي داشت و يادآوري ميکنم هوش و اعتمادبهنفس دو چيزي هست
که بايد در اين جلسه نشان بدهيد. اگر چيزي بلد نيستيد، خودتان را نبازيد. اگر در جلسه مصاحبه جوابي ميدهيد، با نهايت
اطمينان جواب بدهيد و ترديد در جواب نداشته باشيد.
– رزومه را اصلاً نگاه نکردند، توصيهنامه، گواهيهاي کارگاهها و … هيچ چيز را چک نکردند. فقط پرينت درصدهاي کنکورم را
چک کردند.

گروه علوم پايه ۴۲
– در مصاحبه من هم هيچ يک از مدارك را چک نکردند، درصدهاي آزمون را هم چک نکردند.
– مصاحبه بدون آزمون من روز آخر مصاحبههاي شيمي آلي بود و طبيعتاً افرادي که براي مصاحبه ميآمدند کمتر بودند و
بنابراين خيلي خلوتتر بود. اما باز هم سريع صدايمان زدند و به يک اتاق رهنمون شديم. از من دو خانم نسبتاً جوان و يک آقا
مصاحبه گرفتند. فقط از پاياننامه پرسيدند و هر آن چه سؤال درسي هم داشتند در لابهلاي همان پاياننامه پرسيدند . از من
مدرك زبان و مقاله و اصل مدرك کارشناسي ارشدم را خواستند. يک مقاله انگليسي شيمي آلي دادند و گفتند دو خط اولشرا
ترجمه کن.
کلاً بستگي دارد کجا و کدام اتاق افتاده باشي. بعضي از اتاقها مثل اتاقي که روز با آزمون افتادم حتما سؤال درسي ميپرسيدند،
ولي بعضي اتاقها نه! سؤال هاي درسي ، سؤال هاي مشخصي از مباحث پايه هستند و اساتيد ميخواهند وضعيت کلي شما را
بسنجند . نکته مهم هست اين است که اعتمادبهنفس داشته باشيد. خودتان را نبازيد. شما قرار است مدرك دکتري بگيريد و چه
بسا در آينده در قالب يک استاد دانشگاه باشيد . پساز پيچيده کردن سؤالها، زير سؤال بردن پاياننامهتان، گول زدن در حين
جواب دادن به سؤال ها نترسيد . اين جلسه بيشاز اين که يک جلسه علمي باش د، يک جلسه روانشناس ي است. به خودتان و
خواندههايتان اعتماد کنيد و توکل به خدا را فراموش نکنيد.
– نميدانم چرا اين قدر سر يک موضوع، سؤالپيچ ميکردند. موضوع براي من بديهي بود، ميگفتند ثابت کن و عليرغم اين که
جواب ميدادم، ميگفتند از يک راه ديگر!
شيمي تجزيه
– سه اتاق بود، يک اتاق فقط يک نفر بود که رئيس واحد علوم پايه علوم تحقيقات بود، دو تا استاد آقا در اتاق ديگر و در اتاق
آخر دو تا استاد خانم بودند. يک استاد خانم ، اول از همه وارد اتاق که ميشديد از مقالات ميپرسيدند و به مقالات همايشي هم
۳ دادند و بعد پاياننامه. خيلي / ۱۶ بودم، ۵ / نمره ميدادند. بعد معدل ارشد را پرسيدند که آن هم نمره داشت. از ۵ به من که ۸۳
دقيق پرسيدند. حتي فن بيانم هم نمره داشت. از معرفي خودمان و پاياننامه هم به انگليسي پرسيدند. کلاً فضاي خوب بود.
را به مستطيلهاي کوچک ميبريد و A – سيستم نوبتدهي کاملاً ابتدايي و سطح پايين بود. يک آقا نشسته بود و يک کاغذ ۴
بعد اسم شما را مينوشت و يک مهر ميزد و هر ده نفر (از هر رشته) ميرفتند داخل.
داخل که ميرفتيد براي تجزيه سه تا گروه مصاحبه بود. کساني که آن روز مصاحبه داشتند، بين اين سه گروه تقسيم شدند. هر
گروه از سه استاد تشکيل شده بود. يکي از اساتيد بيرون ميآمد و از روي فهرستي که براي آن گروه تعيين شده بود، اسم

۴۳ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
ميخواند. بنابراين شما نميتوانستيد پيشيک گروه ديگر براي مصاحبه برويد، چون فرم ارزيابي شما از قبل دست اساتيد
مشخصي بود.
کلاً از پاياننامه در حد توضيحات سؤال ميشد، نه مثل دفاع.
از من ريزنمرات نخواستند و فقط پرسيدن معدلت چند شده است.
گروه مصاحبهکننده من برخورد خوبي داشتند و اتفاقاً استاد داور و استاد مشاور من را شناختند.
توصيهنامه داشتم، اما به درد نميخورد، با اين که استاد نويسنده توصيهنامه برايشان کاملاً شناختهشده بود.
هيچ چيزي تحويل نميگرفتند و همه چيز را پس ميدادند.
از من خواستن د به انگليسي در مورد خودم صحبت کنم، اما شنيدم به افراد ديگر يک مقاله داده بودند تا بخوانند و برداشتشان از
مقاله را بگويند.
کلاً روند ثابتي در جريان نبود و هر لحظه رفتار مصاحبهکنندهها و روند برخورد تغيير ميکرد.
سؤال درسي از من پرسيده نشد و فقط درمورد نحوه انجام يکي از آزمايشها توضيح دادم.
– از من سؤال تخصصي نپرسيدند. مصاحبهام ۵ دقيقه بيشتر طول نکشيد. چکيده پاياننامهام را گفتم و پرسيدند که زبانت چهطور
است و بپرسيم يا نه؟ که من گفتم نه.
– اسامي را از روي فرمهايي که دستشا ن بود اعلام ميکردند. هر کسحاضر بود دعوت به مصاحبه ميشد. دو استاد از واحد
تهران مرکز بودند که يکي مدير گروه شيمي دانشکده بود. بقيه را نميشناختم.
– مصاحبه ۸ صبح شروع شد و به ترتيب شماره پرونده اسامي خوانده ميشد. ميتوانم بگويم حدوداً از هر ۵ نفر ۳ نفر غايب
بودند. ۳ تيم ۳ نفره در ۳ اتاق مجزا نشسته بودند. فضاي خوب و با احترامي بود. يک نفر سوابق را بررسي ميکرد، اينطور متوجه
و مدرك زبان و حتي تسلط به زبان و ترجمه و تأليف برايشان اهميت داشت. سؤالها بيشتر حول پاياننامه و ISI شدم که مقاله
چند درس تخصصي پايه بود. حدوداً هم ۲۰ دقيقه طول کشيد.
سؤالات تخصصي که پرسيدند: راجع به کارل فيشر با جزئيات و طرز تهيه محلول پي پي ام. تجزيه ۲ پرسيده شد. از پاياننامه
هم سؤالات کلي پرسيده شد، مثلاً هدفت از پاياننامه چه بوده است
– من به اتاقي رفتم که جو خوبي نداشت و زود هم بيرون آمدم. مدارکم را دادم، پاياننامهام را توضيح دادم و آمدم بيرون. کلي
درس خوانده بودم، اما دريغ از يک سؤال علمي. اما از بچههاي ديگر پرسيده بودند.

گروه علوم پايه ۴۴
فيزيک
– در کل فضا سنگين بود. خيلي از پاياننامه و درسهاي تخصصي ارشد سؤال کردند و بعد هم زبان ميپرسيدند.
– اساتيد مصاحبهکننده دکتر قرآننويس، دکتر درانيان، دکتر الهي و ۲ تا خانم و يک آقاي جوان بودند که من نميشناختم. اساتيد
جوان خيلي سختگير بودند . ولي دکتر قرآننويس عالي بودند. اول از پاياننامه پرسيدن د. يعني گفتند توضيح بده چه کردهاي. بعد
هر يک از اساتيد يک سؤال ميپرسيدند. از من بيشتر از پلاسما پرسيدند که سؤالات راحتي بود. يک متن هم دادند که بخوانم و
ترجمه کنم که آن هم آسان بود. در کل براي من که فضاي خوبي بود.
تعداد غايبين هم کم بود. فکر کنم در کل ۴ نفر نيامده بودند.
مقاله را نگاه کردند، اما چيزي نپرسيدن د. البته از بعضي ها خيلي کلي پرسيده بودند. از دروس پايه که اصلاً از کسي سؤال نکردند.
از دروس ارشد هم از کوانتوم و ديناميک ميپرسيدند.

بخش چهارم:
تجربيات داوطلبان
گروه فني و مهندسي

گروه فني و مهندسي ۴۶
مهندسي برق
مهندسي برق – الکترونيک
– دکتر مروج در جمع اساتيد مصاحبه کننده حضور داشتند، استاد ديگري هم بود که فکر ميکنم دکتر تركزاده بودند. در مجموع
بود. vlsi 6 استاد در مصاحبه بودند. از پاياننامه و مقالات سؤالات کردند. حوزه کاري همه آنالوگ، نور، نيمههادي و
زبان هم يکي از اين موارد را ميپرسيدند : معرفي خود، هدف از تحصيل در مقطع دکتري، چکيده پاياننامه و توضيح اين که در
دکتري ميخواهي روي چه موضوعي کار کني.
۵ نفر مصاحبهکننده بودند. دکتر درويش، دکتر فايز، دکتر رزاقيان و دو استاد ديگر که نميشناختم حضور داشتند. –
پاياننامه، مقاله، کارنامه قبولي و ريزنمرات را بررسي کردند.
يکي از اين سه مورد به انگليسي پرسيده ميشد: چکيده پاياننامه، معرفي خود، هدف از دکتري خواندن.
– به نکات زير توجه داشته باشيد:
-۱ کمي زودتر در محل مصاحبه حاضر شويد تا استرس کمتري داشته باشيد و با فضا آشنا شويد.
-۲ تمامي مدارکتان را به ترتيب مهم بودن قرار دهيد تا چيزي جا نگذاريد.
-۳ در مصاحبه من حدود ۶ نفر دور يک ميز نشسته بودند و دائم سؤال مي پرسيدند. آنقدر تندتند سؤال ميکردند که فراموش
کردم بگويم مقاله سابميتشده دارم. بايد روي پاياننامهات مسلط باشي.
-۴ براي سؤال انگليسي به من گفتند درباره هر چيزي دوست داري صحبت کن. من هم از پاياننامهام گفتم.
نمرههاي ارشد هم برايشان مهم بود.
ضمن اين که از من پرسيدند که انتخاب اولم کجاست.
استرس نداشته باشيد و به خدا توکل کنيد. يا ميشود يا نميشود، شما تمام تلاش خود را انجام بدهيد.
– اصلاً از طرز برخورد اساتيد راضي نبودم. من داشتم سؤال يکي را جواب ميدادم، ديگري سؤال ميکرد، فقط گواهي مقالههايم
را ديدند و اصلاً خود مقالات را نخواستند. سابقه تدريسم را هم اصلاً نديدند. خيلي از پاياننامه سؤال کردند و خيلي وقتها
احساس ميکردم دارند با کنايه صحبت ميکنند.
– من هم زماني که داشتم جواب ميدادم يکي ديگر از اساتيد مدارك را خواست، فکر ميکنم بهخاطر زمان اين کار را ميکردند.

۴۷ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
– يکي از اساتيد خيلي روي پاياننامه بحث کرد و سؤال پرسيد. من پاسخ ميدادم اما درمورد يک سؤال هر چه ميگفتم، ايشان
منظور بنده را متوجه نميشد . بعد يک سؤال پرسيدند که من اصلاً درك نميکردم. دائم فکر ميکردم اشتباه برداشت ميکنم. بعد
که آمدم بيرون و فکر کردم، از اين که چيز به اين سادگي را نتوانسته بودم پاسخ بدهم خيلي حرص خوردم. من مقالههاي
کنفرانسي داشتم. همزمان که داشتم بحث ميکردم، يکي از اساتيد گواهيهاي مقالاتم را خواست. من هم سريع روي ميز
گذاشتم و دوباره بحث را ادامه دادم. ايشان و دکتر مروج ديدند، اما اصلاً چيزي نپرسيدند. آنقدر همه چيز سريع بود که من حتي
چرا معدلت » متوجه نشدم گواهيها بين افراد چرخيد يا نه، فقط ديدم دوباره جلوي خودم است! من معدلم بد نيست، اما گفتند
البته گويا به بقيه دوستان هم گفته بودند. گفتم سابقه تدريس دارم، که گفتند نيازي نيست! گواهينامه دورههاي ،«؟ پايينه
تخصصي را هم گفتند نمرهاي ندارد. من احساس ميکردم ميخواهند زودتر جلسه تموم شود.
– به خاطر زمان سريع رد ميشدند، چيزهايي که نمره داشت، زبان و مقاله بود. دورهها و کارگاهها نمره نداشتند.
از من فقط دکتر مروج چند تا سؤال از پاياننامهام پرسيد. دکتر درويش فقط مقالهها را نگاه کرد.
– بيشتر معدل و مقاله و تأليف کتاب و پاياننامه مهم و نيز چگونگي تسلط بر مباحث مهم بود.
– برخورد اساتيد خيلي خوب بود. چند سؤال از پاياننامهام پرسيدند. بعد گفتند ميخواهي روي چه موضوعي کار کني. سپس
خواستند کمي انگليسي صحبت کنم. آقاي درويش در مورد داشتن مقاله سؤال کردند و يکي دو تا از مقاله هايم را به آقاي مروج
نشان دادند.
مهندسي برق – قدرت
۴ نفر که يکي از آنها خانم بود مصاحبه ميکردند. تخصص يا علاقه آنها ماشين بود. سؤالات متنوعي ميپرسيدند و شايد –
مطالعات قبلي هم پاسخگوي همه سؤالات نبود. درمورد مقاله، کتاب، مدرك زبان و ثبت اختراع هم سؤال کردند. به بعضيها هم
گفته شده بود که چند دقيقه به انگليسي درمورد پاياننامهشان توضيح دهند.
– براي مصاحبه همه آمده بودند و حتي يک نفر هم غايب نبود.
اما سؤالها بر طبق علاقهمنديهاي داوطلب مطرح ميشد. انصافاً اساتيد خوبي بودند. اکثراً سؤالات به ترتيب زير بود:
تبديل پارك، مدار الکتريکي، منظور از خازنگذاري، تبديل لاگرانژ، تابع تبديل انرژي، درجه ژنراتور سنکرون در حالت ماندگار و
پرسيدند . درمورد پاياننامه فقط خواستند facts ديناميکي، توان راکتيو و حالت گذرا. از من بر طبق علاقهام از ديناميک و ادوات
که توضيح مختصري بدهم و وارد جزئيات نشوم.

گروه فني و مهندسي ۴۸
بعد از من پرسيدند که مدرك زبان، ثبت اختراع و … داري؟ نخبه کشوري هستي؟ در جشنوارهها اول شدي؟ همه را با قاطعيت
گفتم خير. يکي از اساتيد مصاحبهکننده خيلي از صداقتم خوشش آمد و از من بابت صداقت و قاطعيتم تعريف کرد.
بعد از من خواست ند که بيوگرافي خودم را به انگليسي بگويم. من هم شروع کردم از صفر تا ۵۰ درصد بيوگرافيام را توضيح دادم
که اساتيد ابراز رضايت کردند و خواستند که ديگر ادامه ندهم. بعد يک مصاحبه کننده ديگر از من خواست که چکيده انگليسي
پاياننامهام را بگويم. بعد هم گفتند که دو جمله را برايشان بهصورت تحتالفظي ترجمه کنم.
سپس در مورد مقالههايم با هم حرف زديم و سؤالات خاصي نپرسيدند و فکر کنم نمره دادند. از من در مورد اين که کجاها
تدريسميکنم (حقالتدريس هست م) نيز پرسيدن د و من هم جواب دادم، حتي با خودم لوح تقديرهايي از طرح دانشگاه يا مدرسه
برده بودم و نشانشان دادم و باز نمره دادند. بعد که ديدم جلسه مصاحبه دست من هست، جلسه را از حالت درسي و امتحاني خارج
کردم و کشيدم به سمت حاشيه و در مورد مسائل روزمره حرف زديم.
مهندسي برق – مخابرات
– از پاياننامه سؤال پرسيدند. يک متن انگليسي هم دادند که از روي آن بخوانم. برخورد اساتيد خيلي خوب بود.
مهندسي برق- کنترل
– اساتيدي که من ميشناختم دکتر جاهدمطلق و دکتر حائري بودند.
سؤالاتي که پرسيدند: اول اين که تبديل لاپلاس چيست؟ بعد در مورد پاياننامه و دليل انتخاب اين موضوع پرسيدند.
از تعداد مقالات و مدرك زبان هم سؤال شد و اگر ميگفتي مدرك زبان دارم، سؤال زبان ميپرسيدند.
خيلي فضا صميمانه و عالي بود.
مهندسي شيمي
– مصاحبه مهندسي شيمي خيلي خوب بود. چند سؤال از پاياننامه پرسيدند که خوب جواب دادم. اسمي از زبان و مقاله نياوردند.
يک سؤال رياضي هم پرسيدند که گفتم حضور ذهن ندارم.
برخورد اساتيد خيلي خوب بود، فقط از بنده رتبهام را سؤال کردند. از پاياننامهام هم ۲ يا ۳ سؤال پرسيده شد. با توجه به اين که
۱ سال سابقه تدريس دانشگاه آزاد را دارم، اصلاً سؤالي نپرسيدند. تخصصي فقط يک سؤال درباره رياضي، آن هم چون خودم
گفتم به رياضي خوب وارد هستم.

۴۹ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
– نام اساتيد حاضر در جلسه مصاحبه: دکتر جعفرينصر، دکتر پهلوانزاده، دکتر ارجمند و دکتر حيدرينسب.
مصاحبه سر ساعت برگزار شد، يعني اگر ساعت ۱۱ براي مصاحبه تعيين شده بود، ساعت ۸ نميتوانستيد برويد مصاحبه بدهيد.
اسامي داوطلبان را صدا ميزدند و بعد از رفتن به داخل اتاق، پاياننامه و مدارك رزومه را ميگرفتند.
بعد ميگفتند در مورد پاياننامه توضيح بده و بعد هر استادي که به موضوع وارد بود، سؤالات جزئي و فني ميپرسيد.
از تمام بخشهاي رزومه که همراه داشتيم سؤال پرسيده ميشد.
اگر سابقه تدريس داشتيم، در رابطه با دروسي که تدريس کرده بوديم سؤال ميشد.
درمورد زبان هم بستگي داشت که در چه سطحي باشي. اگه مدرك داشتيم، سؤال پرسيده ميشد، اگر نه که هيچ.
کلاً جو خوبي بود و اساتيد بسيار خوشبرخورد بودند.
فقط بر پاياننامهتان و هر چيزي که ادعا ميکنيد و در رزومه قيد ميکنيد مسلط باشيد.
۴ تا استاد مصاحبهکننده بود که من دو تا را يعني دکتر ارجمند و پهلوانزاده را شناختم. رفتار اساتيد واقعاً خوب بود. دکتر –
ارجمند مدارك را بررسي کرد. از من خواستند درباره پاياننامهام توضيح دهم و خواستند که در چند دقيقه روش کار را بگويم.
درباره مدرك زبان پرسيدن د، بعد چون خود دکتر پهلوانزاده استاد راهنماي ارشدم بود، يک سؤال تخصصي درباره مباحث مربوط
به پاياننامه پرسيد . سابقه تدريسهم داشتم که ديدند و خلاصه بسيار جلسه خوبي بود. در آخر هم من پرسيدم که قبول ميشوم
يا نه که همه گفتند قبولي.
– زياد سخت نگيريد بيشتر از پاياننامه سؤال ميکنند و سوابق علمي برايشان مهم است و خيلي کم پيشميآمد که سؤالات
درسي بپرسند. سعي کنيد اصلاً به خودتان استرس وارد نکنيد.
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع – اتوماسيون
۱۰ نفر به يک اتاق رفتند و ۱۰ نفر به اتاق ديگر. من به عنوان نفر پنجم وارد اتاق شدم. اساتيد را زياد نميشناختم، ولي –
ميگفتند با ديروزيها فرق دارند. يک اتاق دکتر سقايي بودند، اتاق ديگر دکتر موحدي و رشيدي.
– براي من مدارك را اصلاً نگاه هم نکردند و فقط پرسيدن چه داري.

گروه فني و مهندسي ۵۰
– از ۲۵ نفري که بايد حضور ميداشتند، حدوداً ۲۰ نفر آمده بودند. دو اتاق بود که انتخاب با خودت بود کجا بروي. از سوابق
تحصيلي و اطلاعات شخصي پرسيدند، راجع به پاياننامه سؤال کردند.
اين سؤالات را از همه ميپرسيدند: در رابطه با اهداف در آينده، اين که چرا اين رشته را انتخاب کردي و اين که چه چيزي از
رشته ات ميداني. من اينطور پاسخ دادم که چون هم مدرك ليسانس و هم مدرك فوقليسانسم صنايع بود و به اين رشته علاقه
داشتم ، به اين رشته آمدم و دليل انتخاب گرايش اتوماسيون هم اين بود که منابع امتحاني گرايشها را بررسي کردم و احساس
کردم براي اين گرايش آمادگي بيشتري دارم. فکر کنم جوابم خوب بود، چون ديگر ادامه ندادند و سؤال نکردند.
سؤال درسي هم پرسيدند (از آمار). زبان (مکالمه يا ترجمه متن) فقط از بعضي از دوستان پرسيده بودند.
من توصيهنامه هم داشتم، اما هيچ مدرکي از من پيش خودشان نگه نداشتند و همه را برگرداندند.
فضا کاملاً جدي و محترمانه بود و به نظر من اصلاً دوستانه نبود.
مهندسي صنايع – برنامهريزي و مديريتتوليد
– مصاحبه در دو اتاق برگزار ميشد. من در اتاق دوم با دکتر رئيسي و دکتر رشيدي افتادم. من و ۶ نفر ديگر بوديم. من که داخل
اتاق رفتم، دکتر رئيسي از من درباره دانشگاه دوره ليسانس و ارشد، معدل و مدرك زبان پرسيد. بعد يک سؤال از روش تحقيق
پرسيد و گفت يک ژورنال بينالمللي و يک ژورنال داخلي را نام ببر که من جواب دادم. بعد روي درصدهايي که در آزمون کسب
کرده بودم، زوم کردند و پرسيدند که چرا فلان درس را کم زدهام و چرا فلان درس را زياد.
بعد درمورد انتخاب اولم سؤال کرد و علت انتخاب آن جا را به عنوان انتخاب اول جويا شد. من هم پاسخ دادم که تهران جنوب و
گفتم شما .«؟ مگه منو ميشناسي » بهخاطر قوي بودن و داشتن دانشکده مهندسي صنايع و اساتيد برجستهاي مثل شما. بعد گفت
آقاي دکتر رئيسي هستيد که تهران جنوب تدريس ميکنيد. گفت نه! من هم با اطمينان گفتم مطمئن هستم شما تهران جنوب
خلاصه اين که مصاحبه خوبي بود. .« ميخواستم امتحانت کنم » هستيد ، قبلاً راجع به اين دانشگاه مطالعه کردم. خنديد و گفت
دکتر رشيدي هم کمي راجع به پاياننامه پرسيد، يک پيشنهاد هم براي تحقيقات آتي به من داد. آخر جلسه هم دکتر رئيسي
معلومه خيلي با برنامهاي، اي کاش يک توصيه نامه از اساتيد تهران جنوب ميآوردي، شانست خيلي زياد ميشد. ولي با » گفت
.«! اين اوصاف شانست ضعيفه
– براي مصاحبه دو تا اتاق بود، هر يک را دوست داشتيم انتخاب ميکرديم. در يکي از اتاقها دکتر رئيسي و دکتر ابراهيمنژاد
بودند و آن يکي اتاق هم دکتر رشيدي و دکتر خليلي بودند. من مصاحبهام را به خاطر دکتر رئيسي اتاق اول انتخاب کردم، ولي
براي مصاحبه من نبود و بيرون بود. در کل فضاي مصاحبه خيلي دوستانه بود. دکتر برادران خيلي کمک ميکردند، ولي دکتر
ابراهيمنژاد به چالش ميکشيدند و وقتي سؤال ميپرسيدند کاري ميکردند که به جوابت شک کني.

۵۱ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
از من چون پاياننامه نداشتم ، سؤال درسي خيلي پرسيدند و خواستند توضيح بدهم که اين پاياننامه ناتمام چه هست. بعد گفتند
اگر زبانت خوب هست، کمي به انگليسي صحبت کن و اصلاً هم موضوعش برايشان مهم نبود.
از برنامهريزي توليد زياد سؤال ميپرسيدند، که چون فيلد کاري ام نبود، خوب بلد نبودم، خصوصا اصطلاحات را. سؤالات آماري
هم پرسيدند که جواب دادم.
ضمن اين که سؤال کردند چرا مديريت برنامهريزي توليد را انتخاب کردهام، چون موضوعم مديريتي نبود.
علاوه بر اين پرسيدند که اگر بخواهم ادامه بدهم، براي تزم روي چه موضوعي کار خواهم کرد.
توصيه ميکنم دوستاني که هنوز از پاياننامهشان دفاع نکردهاند، مستنداتي از پاياننامه که تا به حال انجام دادهاند و نيز
پروپوزالشان را همراه داشته باشند.
کارنامههاي ما را اصلاً نگاه نکردند.
کلاً هرقدر زمان ميگذشت زمان مصاحبهها طولانيتر ميشد و ۱۵ تا ۲۰ دقيقه و براي بعضيها هم بيشتر طول ميکشيد.
از من درمورد سطح زبانم پرسيدند و وقتي که گفتم خوب است، از من خواستند راجع به موضوع دلخواهي صحبت کنم، مثلاً
دانشگاه محل تحصيل يا … .
بعد هم گفتند اگر چيز ديگري هست مثل توصيه نامه يا مدرك ديگري اضافه کنم که من هم مدارك گمز و متلب داشتم و
برايشان جالب بود که اينها را بلدم. بعد هم خواستند که چند نرمافزار بهينهسازي نام ببرم.
فکر کن وزير صنايع هستي و بايد اقدامي انجام بدي براي » سختترين سؤال، آخرين سؤال بود که دکتر ابراهيمنژاد گفتند
.«؟ صنعت. براي پيشرفت اين صنعت بيمار چه ميکني
مهندسي عمران – سازه
– دو گروه بوديم در دوتا اتاق. اساتيد برخورد خوبي داشتن د و فضا دوستانه بود. از پاياننامه و مقالهها پرسيدند، البته خيلي سريع،
در حدي که اجازه نميدادند کامل جواب بدهي و سؤال بعدي را مطرح ميکردند. بعد يک سؤال ديناميک و يک سؤال تحليل
روي تخته نوشته شده بود که گفتند حل کن و من هم تقريباً حل کردم. سپس گفتند هدفت از تحصيل در مقطع دکتري را به
زبان انگليسي بگو و من هم چند جمله گفتم، که سريع گفتند کافي است.
– در مصاحبه خيلي سختگيري ميکردند و فقط سؤالات درسي ميپرسيدند.
– از تحليل سازه سؤالات پيچيدهاي ميپرسيدند. سؤالات را بايد روي تخته حل ميکرديم.

گروه فني و مهندسي ۵۲
– از من ديناميک پرسيدن د. روي تخته شکل کشيدند و گفتند ماتريس سختي و جرمش را بنويس و پرسيدند خصوصيات ماتريس
سختي چيست؟ از خيليها به همين شکل تحليل پرسيده بودند. از طيفها در ديناميک سؤال کردند. درباره نظريه اويلري و
لاگرانژي در المان محدود هم سؤال پرسيدند. سؤالات اندکي از پاياننامه و مقالههايم پرسيدند.
از يکي از داوطلبان درمورد لاپلاس پرسيده بودند. از بعضيها هم از فولاد سؤال کرده بودند. به من هم گفتند دليل دکتري
خواندن شما چيست و اين ک ه خلاصهاي از پاياننامهات را به انگليسي توضيح بده. پشت هم سؤال ميکردند و جواب سؤال تمام
نشده، سؤال بعدي مطرح ميشد.
مهندسي عمران – مهندسي و مديريتساخت
– اساتيد دو گروه بودند، اساتيد گروه من شش نفر بودند. رفتارشان دوستانه بود. از پاياننامه پرسيدند. مقالهها را نگاه کردند و
سؤالات زياد از آنها پرسيدند . چند سؤال تخصصي هم پرسيدند. گفتن هدفت از دکتري را به انگليسي بگو. فضا خوب بود. اما
گروه ديگر خيلي سختگير بودند. راستي اول هم يک فرم دادند که مشخصات و نمره پاياننامه و اسم استادها را بايد در آن
مينوشتيم.
مهندسيعمران – ژئوتکنيک
– از ۲ گروه مصاحبه کننده گروهي که به سرپرستي دکتر رزمخواه بود، بسيار سختگير بود و هر نفر را حداقل ۲۰ تا ۳۰ دقيقه نگه
ميداشتند، ولي گروه دکتر گنجيان بسيار راحت برگزار شد، حداکثر ۱۰ دقيقه.
مجموعه مهندسي کامپيوتر
معماري کامپيوتر
– برخورد اساتيد خيلي خوب بود، اما حسابي پاياننامهام را به چالش کشيدند. و گفتند نوآوريات در چه بوده؟ در مورد تخصصم
خواستند که ISI و غير ISI پرسيدن د و اين که جديدترين چيزي که الان در حوزه تخصصي ام وجود دارد چيست؟ مقالات ژورنال
نداشتم و درمورد مقالات کنفرانس داخلي گفتند که چندان جاهاي معتبري نبوده! علت ادامه تحصيل در مقطع دکتري را از من
پرسيدند، به زبان انگليسي هم سؤالا تي پرسيدن د که به خوبي جواب دادم. با اين که خيلي مرا به چالش کشيدند، راضي بودم،

۵۳ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
چون به نظرم ماهيت مصاحبه همين چالش است. مصاحبه ۲۰ دقيقهاي طول کشيد، ولي براي همه اين طور نبود. براي بعضيها
۵ دقيقه هم طول نميکشيد.
– مصاحبه ام آخر وقت بود و سؤال درسي نپرسيدند، فقط در مورد پاياننامه، کم و بيش سؤالاتي پرسيدند. اين که مقاله و مدارك
زبان داري يا نه را هم سؤال کردند.
مهندسي کامپيوتر – نرمافزار
– قبل از مصاحبه، فرمي دادند که اطلاعات زير بايد در آن تکميل ميشد:
رتبه؛ شهر انتخابي اول؛ نام و نام خانوادگي؛ تاريخ تولد؛ دعوت به مصاحبه براي رشته و گرايش؛ دعوت به مصاحبه با آزمون يا
بدون آزمون؛ آدرس و شماره تماس؛ اطلاعات مربوط به مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد: دانشگاه محل تحصيل، عنوان رشته
و گرايش تحصيلي، تاريخ شروع و اتمام تحصيل، معدل، عنوان پاياننامه، نام استاد راهنما؛ سوابق پژوهشي: مشخصات
به همراه نام ناشر و ISI به همراه نام ناشر و نام مقاله (کپي مقالات و مجلات پيوست باشد)، مشخصات مقالات غير ISI مقالات
نام مقاله (کپي مقالات و مجلات پيوست باشد )، تعداد مقالات کنفرانس ي (کپي مقالات و کنفرانس پيوست باشد )، مشخصات
کتابهاي منتشر شده (کپي صفحه اول پيوست باشد)، مشخصات اختراعات و نوآوريها (کپي مستندات پيوست باشد).
سپس کارت ملي را چک ميکردند و برگهاي را امضا ميکرديم (براي حضور و غياب).
بعد داخل اتاق کامپيوتر بايد منتظر ميمانديم. اتاق يک در به اتاق مصاحبه داشت. زمان مصاحبه من ۸ آقا و يک خانم در اتاق
بودند و هيچ کس را نشناختم.
در مورد پاياننامهام اين سؤالات مطرح شد: موضوع، روش شبيهسازي، نوآوري و بعد هم ايرادات مختلفي به پاياننامه وارد
کردند.
مقالات را هم نگاهي انداختند و شمردند.
سؤالات ديگر:
آيا برگزارکننده همايش بوديد؟ گواهي ثبت اختراع داريد؟ کتاب داريد؟
توصيهنامه را خواندند.
در رابطه با داشتن مدرك زبان سؤال کردند.
سؤال زبان هم درمورد معرفي خودم به زبان انگليسي بود.
سؤالاتي که از ديگران پرسيده بودند:
ميخواهي روي چه موضوعي کار کني؟ انگيزهات از ادامه تحصيل چيست؟
اگر کسي سابقه تدريس داشت، سؤالات درسي هم ميپرسيدند.

گروه فني و مهندسي ۵۴
۶ تا ۸ نفر نشسته بودند و در مورد پاياننامه سؤال ميپرسيدند و بعد مقالهها را ميديدند و استادي که زمينه کاري مرتبط با –
مقاله و يا پاياننامه داشت، چند سؤال مي پرسيد و تمام. اگر مدرك زبان نداشتي، به انگليسي سؤال مي کردند، ولي اگر داشتي،
چيزي نميگفتند.
– تيم مصاحبه ۶ نفر بودند، که دکتر سيدجوادي و دکتر رحماني از همه معروفتر بودند. اخلاق و برخوردشان عالي بود.
ساعت ۵ نوبت به من رسيد. اساتيد هنوز پرانرژي بودند و با لبخند سؤال و جواب ميکردند.
اول خواستند کامل خودم را معرفي کنم. بعد به انگليسي در مورد پاياننامه ارشد و پيشنهاد تز دکتري خواستند که توضيح بدهم.
همزمان مشغول به ارزيابي مدارك من شدند و هر کدام بخشي از مقالات را بررسي ميکردند و اگر سؤال يا نکتهاي داشتند بعد
از صحبت من، ميپرسيدند. بعد در مورد رتبه و ترتيب انتخابهايم سؤال کردند. مصاحبه بين ۱۲ تا ۱۷ دقيقه طول کشيد.
– از پاياننامه سؤال پرسيدند ولي از د روس تخصصي و مقالاتم سؤالي مطرح نشد. کل مصاحبهام کمتر از ده دقيقه طول کشيد.
از بين اساتيد، دکتر رحماني و دکتر رشادي را ميشناختم.
– خيلي خوب بود. قبل از مصاحبه، فرمي مثل رزومه پر ميکرديم. بعد وارد اتاق مصاح به ميشديم. از پاياننامه سؤال ميکردند.
همچنين ميخواستند به انگليسي در مورد پاياننامه حرف بزنيم. يک استاد هم مدارك را بررسي ميکرد.
اساتيد حاضر حدود ۸ نفر بودند.
مهندسي کامپيوتر- هوشمصنوعي
۶ نفر از اساتيد بودند، دکتر تشنه لب، دکتر ستايشي و … . عصر با حدود ۲ ساعت تأخير وارد اتاق مصاحبه شدم. کلاً ۷۰ نفر به –
مصاحبه دعوت شده بودند. اساتيد چون از صبح مصاحبه گرفته بودند، ديگر خسته شده بودند و ميخواستند زودتر تمام شود. يکي
از اساتيد ۱۰ دقيقه قبل از مصاحبه من از کساني که مصاحبه نشده بودند، پرسيد که ميتوانيم فردا براي مصاحبه برويم و هيچ
کدام نميتوانستيم. برخورد اساتيد خيلي جالب نبود.
مهندسي محيط زيست
– فضاي مصاحبه واقعاً عالي بود. با اين که کسان ي که قبل از من به مصاحبه رفتند، از طرز سؤال کردن اساتيد و ايراداتي که به
آنها گرفته بودند، شاکي بودند ولي تجربه مصاحبه من بد نبود: ISI مقالات
۵ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
داخل جلسه مصاحبه که رفتم ۷ نفر از اساتيد حضور داشتند که با برخورد خوب اوليه که از اساتيد ديدم، استرسم پايين آمد. اول
يکي از اساتيد مدارکم را گرفت و رزومه من را براي بقيه خواند و اعلام کرد بدون اغراق رزومه خوبي دارم و از من پرسيدند که
سطح زبانم چهطور است و من گفتم تازه شروع به تقويت زبان کردهام. يکي ديگر از اساتيد يک سؤال از پاياننامه پرسيدند که
جواب دادم و ديگر سؤال نپرسيدند و کپي مقالات را به من برگرداندند و فقط استادي که مدارکم را بررسي ميکرد، از من
خواستند در صورت امکان دو تا کتاب تأليفي و يک جلد کتاب ترجمه را ايشان بردارند که بهشان دادم.
اگر در مصاحبه قبول هم نشوم، ولي باز هم از برخورد خوبشان واقعاً خوشم آمد.
ضمناً رزومه من بدين شرح بود:
-۱ کارشناسي عمران با معدل ۱۶ از دانشگاه آزاد
-۲ کارشناسي ارشد عمران محيط زيست با معدل ۱۸,۵ از دانشگاه تهران
-۳ نمره پاياننامه ۱۹,۵
ISI 6 تا مقاله -۴
۷ تا مقاله کنفرانسي -۵
۲ -۶ جلد کتاب تأليفي
-۷ يک جلد کتاب ترجمه
مهندسي مکانيک – طراحيجامدات کاربردي
– سؤالا ت زيادي از پاياننامه پرسيده شد. همچنين از دروس رياضي مهندسي و محاسبات عددي و روش اجزا و زبان سؤال
مطرح شد. از من خواستند که به زبان انگليسي خودم را معرفي کنم و هدفم را از ادامه تحصيل توضيح بدهم. در کل فضا مثبت
بود.
مهندسي مکانيک – تبديل انرژي
– از من سؤالات درسي زيادي پرسيدند، حدود نيم ساعت. از سيالات و کمي محاسبات سؤال کردند و از من خواستند به انگليسي
راجع به پاياننامه صحبت کنم.
چيزي در ارتباط با رتبه نگفتند. ريزنمراتم را نگاه کردند و هر يک از اساتيد به طور مجزا براي خودش نمره داد.

بخش پنجم:
تجربيات داوطلبان
گروه کشاورزي

۵۷ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
زراعت
– از آسانسور که بيرون آمديم، داوطلبان زيادي از رشتههاي مختلف در سالن نشسته بودند که هر راهرو مربوط به يک رشته بود.
بعد که صدا ميزدند، داخل اتاق ميرفتيم، دو تا اتاق روبهروي هم که هر اتاق حداقل ۳ نفر بودند. توي يک اتاق پاياننامه را
گرفتند و موضوع را نگاه کردند و در خصوصآن موضوع سؤال پرسيدند و بعد از پاياننامه سؤال کردند که از من بيشتر از قسمت
آماري پرسيدن د و نمره دادند. البته از ۱۰۰ نمره مصاحبه ، حدود ۳۰ نمره مربوط به پاسخگويي سؤالات و نحوه برخورد و شيوه
گفتار و … بود.، ۴۰ نمره مربوط به کارهاي پژوهشي و ۳۰ نمره مربوط به محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي و معدل و … بود. در
اتاق بعدي کمي زبان پرسيدن د، البته بسته به مدرك زباني که داشتيم، سؤ ال ميپرس يدند و اگر کسي مدرك نداشت، سؤالات
سادهتري ميپرسيدند.
بعد به مقالاتم امتياز دادند. اصلاً نگران نباشيد، برخوردشان خيلي عالي بود.
علوم و صنايع غذايي
– يک کتاب تخصصي به انگليسي دادند و گفتند بخوان و ترجمه کن. بعد هم گفتند در مورد نحوه نگارش پاياننامه به انگليسي
توضيح بده. دکتر سيدين و دکتر قوامي و دکتر ميزاني و دکتر هنرور و دو تا استاد ديگر که از علوم تحقيقات نبودند در مصاحبه
حضور داشتند. سؤالات حول پاياننامه و مقالات و زبان ميچرخيد. جو مصاحب ه دوستانه بود و آرامش وجود داشت. حتي دکتر
سيدين شوخي هم کرد چند بار و همه خنديدند.
– به جز سؤالات زبان فقط از پاياننامهام و روش کارم سؤال پرسيدند. به پاياننامه مسلط باشيد. سؤال از درسهاي تخصصي در
کار نبود.
– همه چيز خيلي مرتب و منظم و سر وقت بود. سؤالات مصاحبه در مورد پاياننامه بود. بعد يک کتاب انگليسي دادند و گفتند با
صداي بلند بخوان و ترجمه کن. در کل همه چيز خوب بود. فقط چکيده انگليسي پاياننامهتان را حفظ کنيد و بلد باشيد.

بخش ششم:
تجربيات داوطلبان
گروه هنر

۵۹ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
شهرسازي
– زياد سخت نبود. فقط از من خواستند که بخشي از پاياننامهام را از فارسي به انگليسي ترجمه کنم و يک سري س ؤال در
خصوصپاياننامه و مقالاتم پرسيدند.

بخش هفتم:
تجربيات داوطلبان
گروه دامپزشکي

۶۱ تجربيات مصاحبه دکتري آزاد ۹۴
بهداشت مواد غذايي
– فضا خيلي صميمي و خوب بود. خانم دکتر کريم، آقاي دکتر رکني، آقاي دکتر ميرزايي و دکتر شاکري مصاحبهکننده بودند.
خانم دکتر يک پارگراف را ميدادند با صداي بلند بخوانيم که لهجه را بشنوند و ميخواستند که ترجمه کنيم. آن هم خيلي ساده و
خوب بود. آقاي دکتر ميرزايي لبنيات پرسيدن د. آقاي دکتر رکني گوشت پرسيدند و دکتر شاکري هم فقط رزومه را نگاه کردند. در
مجموع من خيلي از برخوردشان خوشم آمد.
– از من پرسيدن د چرا اول علوم تحقيقات را زدهام، من هم گفتم چون محل زندگيام کرج است و همسرم هيأت علمي دانشگاه
تهران. دکتر ميرزايي از تبريز آمده بودند، سمت راست خانم دکتر نشسته بودند و لبنيات پرسيدند که به جز يک مورد بقيه را
جواب دادم. خانم دکتر زبان پرسيدن د که آن هم خوب بود. دکتر رکني هم در مورد سوسيس و کالباس پرسيد که آن را هم جواب
دادم. دکتر شاکري فقط رزومه را نگاه ميکرد و سؤال نپرسيد.
– از من هم پرسيدند کجا را اول زدهاي، گفتم علوم تحقيقات، ولي باز دکتر شاکري پرسيد. دکتر ميرزايي درباره شير خشک
پرسيد ، سه نوعشرا گفتم، ولي راه شناسايي اش را نه. دکتر رکني هم آزمايشهاي سوسيس و کالباس و هيستوپاتولوژياش را
را پرسيدند. preserve و caning پرسيدن د، اما يادم نبود. متن خانم دکتر را خوب خواندم و خط آخر را ترجمه کردم و معناي
چيست، نميدانستم ، فکر کردم توي متن انگليسي است، اما گفت نه اينجا نيست، ديدم زبانت خوب است، « وينيجر » بعد گفتند
چيست ؟ باز نگفتم، گفت ادويه. باز گفت روغن زيتون به انگليسي چيست؟ زبانم « اسپايس » گفتم ببينم بلدي يا نه. دوباره گفت
من فردا آماده ميشود و بزرگواري کردند و به دکتر شاکري آرام گفتند بزنيد EPT نچرخيد بگويم. خيلي بد شد. گفتم مدرك
دارد.

کلمات کلیدی:

انجام امور تایپی | ویراستاری | صفحه‌آرایی و صفحه بندی حرفه‌ای |  ثبت سفارش صفحه آرایی ویراستاری کتاب | سایت ویراستاری | سایت ویراستاری فوری | سایت ویراستاری تخصصی | ثبت سفارش ویراستاری پایان نامه | ویرایش کتاب و مقاله | ویراستاری فوری | ویراستاری کتاب | ویراستاری مقاله | ویراستاری متن |  ویراستاری و صفحه آرایی انواع نوشته |  ویراستاری ورد |  ویراستاری ارزان | تحلیل آماری | تحلیل آماری تخصصی | سایت تحلیل آماری | تبدیل پایان نامه به کتاب | ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگیسی| ترجمه فوری | مرکز تخصصی ترجمه انگلیسی | ترجمه و تایپ متون عمومی و تخصصی | ترجمه تخصصی | ترجمه فوری مقاله و کتاب | ترجمه کتاب | ثبت سفارش ترجمه | ترجمه مقاله | سایت ترجمه | سایت ترجمه تخصصی | سایت ترجمه فوری | ثبت سفارش ترجمه تخصصی | انجام ترجمه عربی به فارسی | ترجمه تمامی متون و مقالات تخصصی، فنی ، مقالات |- ISIترجمه فارسی به عربی | ترجمه  – isiثبت سفارش ترجمه متن | تایپ فارسی | سایت تایپ فوری | تایپ صوتی | تایپ | تایپ تخصصی | تایپ سریع | تایپ سریع با قیمت مناسب | تایپ و ویراستاری فوری با قیمت عالی | تایپ فارسی | ترکی | انگلیسی | عربی  | ثبت سفارش تایپ تخصصی | تایپ فرمول | تایپ جدول | تایپ متن | تایپ ورد |تایپ فوری | تایپ ارزان | پایان نامه  مقاله خرید | جزوه کنکور | کنکور کارشناسی ارشد | کنکور دکتری | دانشگاه  | دانشجو | سایت خدمات علمی و دانشجویی  | پاورپوینت | تهیه پاورپوینت  | پرزی | دفاع ارشد و دکتری | پروژه دانشجویی | پروژه کارشناسی | پروژه تحقیقاتی | پروژه | پروژه کلاسی | تحقیق کلاسی | تحقیق فوری | ویراستاری

دیدگاهتان را بنویسید